צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק אשר נחתם ביום 15.03.2018, קובע שהחל מיום 01.04.2018 , שבוע העבודה במשק יקוצר ל-42 שעות שבועיות (במקום 43 שעות שבועיות), ללא הפחתה בשכר.

במקומות עבודה שבהם עבדו יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע עבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצורכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.

שימו לב!. קיצור שבוע העבודה אינו חל על עובדים אשר עובדים במשרה מלאה בהיקף של 42 שעות שבועיות או פחות ועל עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם.

בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות למשרה מלאה (במקום 186 שעות).

אין שינוי בשעות העבודה של עובדים במשרה חלקית, אך היקף המשרה של עובדים אלה יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות.


פרטי החוק

שם החוק:
צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
שר אחראי:
שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אזהרה
תחולת קיצור שבוע העבודה
קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות חל רק על עובדים במשרה מלאה אשר תקן שעות העבודה שלהם גבוהה מ- 42 שעות שבועיות. היקף המשרה של עובדים במשרה חלקית יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות

עיקרי הצו

 • צו ההרחבה קובע ששבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת ויעמוד על 42 שעות עבודה (במקום 43 שעות), ללא הפחתה בשכר. הקיצור יחול גם על עובדים שעובדים יותר מ-42 שעות ופחות מ-43 שעות.
 • קיצור שבוע העבודה אינו חל על עובדים אשר עובדים במשרה מלאה בהיקף של 42 שעות שבועיות או פחות ועל עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם.
 • אין שינוי בשעות העבודה של עובדים במשרה חלקית, אך היקף המשרה של עובדים אלה יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות.
דוגמה
 • עובד עבד טרם תחילת צו ההרחבה 50% מישרה, כלומר 21.5 שעות שבועיות (0.5 X‏ 43).
 • אם הגדרת המשרה שלו היא "חצי משרה", יהא עליו לעבוד מעתה 21 שעות בחודש (1/2 ‏ 42) ולא 21.5.
 • אם העובד ממשיך לעבוד מספר שעות שבועיות זהה לזה שעבד טרם תחילת צו ההרחבה (21.5 שעות שבועיות), אזי חלקיות המשרה של העובד תגדל, שכן עתה משרה מלאה הנה 42 שעות שבועיות.
 • חלקיות המשרה של העובד תעמוד עתה על 51.19% (21.5/42), ועל המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם.
 • עלייה בגובה השכר השעתי לעובדים במשכורת חודשית - בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות למשרה מלאה (במקום 186 שעות). המשמעות היא עליה בערך השכר לשעה, לרבות ערך שעה נוספת. (כלומר:עובדים במשכורת חודשית המועסקים בשעות נוספות יקבלו גמול עבור שעת אלה לפי חישוב של שכר חודשי חלקי 182)
 • עליה בשכר המינימום לשעה -
 • אופן הפחתת השעות השבועיות:
  • במקומות עבודה שבהם עבדו יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע עבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצורכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים. לא ניתן לפרוש את הפחתת השעה על פני מספר ימים במהלך השבוע.
  • במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצורכי העבודה.
  • כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.
  • היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, תשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.
 • צבירת זכויות - זכויות צבורות (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב היא על בסיס שעתי, יותאמו לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בצו . דהיינו, הצבירה של שעות החופשה או המחלה תוכפל במספר 182 ותחולק במספר 186.
דוגמה
 • עובד צובר ימי חופשה על בסיס שעתי.
 • עד תאריך 31.3.2018, צבר העובד 93 שעות חופשה , המהווים חצי חודש חופש.
 • כדי להתאים את את שעות צבירת החופשה לשיעור הצמצום בשעות העבודה יש להכפיל את שעות החופשה שצבר העובד ב182/186: 91=182/186*93.
 • החל מיום 01.04.2018, עומדים לזכותו של העובד 91 שעות חופשה צבורים, המהווים חצי חודש חופש.
 • אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה שהיו הנוהגים לפני צו זה.

נושאים וזכויות

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים