מאפריל 2018 שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 42 שעות (במקום 43 שעות)
במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יהיה מספר השעות היומיות 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) במשך 4 ימים, וביום הנותר 7 שעות ו-36 דקות (לא כולל הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים)
בעבודה במשמרת לילה יום עבודה לא יעלה על 7 שעות
עובד שהועסק מעבר למכסת השעות היומית או השבועית (בכפוף להגבלות שנקבעו), זכאי לגמול עבור שעות נוספות
למידע נוסף ראו שעות עבודה ושעות נוספות באתר משרד העבודה

דף זה מפרט את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, שכל העסקה בשעות שמעבר להם מזכה בגמול עבור שעות נוספות.

 • מעסיקים רשאים להעניק תנאים מיטיבים יותר עם העובדים - לקבוע יום עבודה או שבוע עבודה קצרים יותר מאלה שנקבעו בחוק, ולשלם גמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ליום העבודה או שבוע העבודה שקבעו.
 • למידע ספציפי לגבי עובדים בענפים שונים, ראו סעיף הרחבות בהמשך.

יום עבודה מלא

אזהרה
המידע מבוסס על פרשנות צו ההרחבה, וכל עוד לא ניתנה פסיקה סותרת של בית הדין לעבודה.
סעיף 2.10 לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות קובע כי הפחתת שעת העבודה לפי הצו לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים שהועסקו 42 שעות או פחות לפני תחילת הצו.
המידע בדף זה מבוסס על הפרשנות כי הכוונה בסעיף זה היא לעובדים במשרה מלאה שעבדו 42 שעות או פחות, וכי בעקבות הצו קוצר שבוע העבודה גם עבור עובדים במשרה חלקית.
 • אורך יום עבודה רגיל:
  • צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות קובע כי החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות.
  • במקומות עבודה שעבדו בהם יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע העבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצורכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים. אם צורכי העבודה מחייבים זאת, המעסיק רשאי לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע, בתנאי שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.
  • השפעת קיצור שבוע העבודה על עובדים במשרה מלאה - קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות חל רק על עובדים במשרה מלאה אשר תקן שעות העבודה שלהם גבוה מ-42 שעות. עובדים במשרה מלאה שעבדו בכל שבוע 42 שעות או פחות ימשיכו לעבוד את אותו מספר שעות.
  • השפעת קיצור שבוע העבודה על עובדים במשרה חלקית - היקף המשרה של עובדים במשרה חלקית יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות.
דוגמה
 • עובד עבד טרם תחילת צו ההרחבה 50% משרה, כלומר 21.5 שעות שבועיות (0.5 X‏ 43).
 • אם הגדרת המשרה שלו היא "חצי משרה", יהא עליו לעבוד מעתה 21 שעות בשבוע (1/2 ‏ 42) ולא 21.5.
 • אם העובד ממשיך לעבוד מספר שעות שבועיות זהה לזה שעבד טרם תחילת צו ההרחבה (21.5 שעות שבועיות), חלקיות המשרה של העובד תגדל, שכן עתה משרה מלאה היא 42 שעות שבועיות.
 • חלקיות המשרה של העובד תהיה עתה 51.19% (21.5/42), ועל המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם.

יום עבודה במקומות שעובדים בהם 5 ימים בשבוע

 • במשך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה לפי 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות), כפי שחושב יום העבודה לפני צו ההרחבה שקיצר את שבוע העבודה ל-42 שעות.
 • במשך יום אחד קבוע בשבוע, על פי בחירת המעסיק, יופחת אורך יום העבודה בשעה אחת ויחושב לפי 7.6 שעות (7 שעות ו-36 דקות).
 • השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.
 • במקומות עבודה מסוימים נהוג או נקבע בהסכם קיבוצי שיום עבודה הוא של 9 שעות ביום, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, (ובסך הכל 8 שעות ו-36 דקות נטו ביום). במקרים אלה אורכו של יום עבודה במשך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות ברוטו, (8 שעות ו-36 דקות נטו) ויום אחד קבוע, שייקבע על ידי המעסיק, יחושב לפי 8 שעות ברוטו (7 שעות ו-36 דקות נטו).
דוגמה
 • בימים א'-ד' תקן יום עבודה הוא 9 שעות ברוטו (כולל הפסקה של 24 דקות).
 • ביום ה', על פי בחירת המעסיק, קוצר יום העבודה בשעה ומסתכם ב-8 שעות עבודה (כולל הפסקה).
 • סה"כ תקן שבוע העבודה הוא 42 שעות.
 • במקומות עבודה שעובדים בהם 9 שעות ביום כולל הפסקה של 30 דקות (ובסה"כ 8.5 שעות עבודה נטו ביום) ותקן שעות העבודה השבועי היה בעבר 42.5 שעות שבועיות, יש לקצר את שבוע העבודה (בהתאם לצו ההרחבה) בחצי שעה בשבוע. לאחר קיצור שבוע העבודה, אורכו של יום עבודה במשך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות עבודה ברוטו (8.5 שעות עבודה נטו ביום); יום אחד קבוע, שייקבע על ידי המעסיק, יחושב לפי 8.5 שעות ברוטו (8 שעות עבודה נטו) - שכן במקרה זה זכאים העובדים להפחתה של חצי שעה בשבוע בלבד מ-42.5 שעות שבועיות ל-42 שעות שבועיות.
דוגמה
 • בימים א'-ד' תקן יום עבודה הוא 9 שעות ברוטו, כולל הפסקה של 30 דקות (8.5 שעות עבודה נטו.)
 • ביום ה', על פי בחירת המעסיק, קוצר יום העבודה בחצי שעה ומסתכם ב-8.5 שעות עבודה ברוטו, (8 שעות עבודה נטו).
 • סה"כ תקן שבוע העבודה הוא 42 שעות עבודה נטו.
 • עובד שעבד מעבר לשעות התקן הקבועות לאותו יום זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
 • בענפים מסוימים (למשל, ענף המלונאות) יום עבודה הוא של 8 שעות ושבוע עבודה הוא של 40 שעות. למידע נוסף ראו הרחבות בהמשך.

יום עבודה במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע

 • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום רגיל. עבור שעות עבודה שמעבר ל- 8 השעות זכאי העובד לגמול עבור שעות נוספות.
 • מחודש אפריל 2018, שבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות. במקומות עבודה שעבדו בהם יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע העבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במשך שבוע העבודה.
 • המעסיק יכול לקבוע את תקן שעות העבודה בכל יום, ובלבד שיום רגיל לא יעלה על 8 שעות עבודה, יום שישי לא יעלה על 7 שעות עבודה, וסך שעות העבודה במשך השבוע לא יעלה על 42 שעות.
 • השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.

אורך יום עבודה במשמרת לילה

 • בעבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) יום עבודה מלא לא יעלה על 7 שעות. כל שעה מעבר להן תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

אורך יום עבודה בערבי חג

 • במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע:
  • לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות), וזאת בהתאם להסכמה בין המעסיק לנציגות העובדים.
  • בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות.
  • במקומות עבודה שעבדו בהם בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות, ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
  • בערב חג דתי שאינו יהודי אורך יום עבודה של עובדים המציינים את אותו חג ואינם עובדים בו לא יעלה על 7 שעות (אם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג). עבור עובדים שאמורים לעבוד באותו חג, ערב החג יהיה יום עבודה רגיל.
דוגמה
בערב החג המוסלמי עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן), יום העבודה של עובדים מוסלמים הוא של 7 שעות, ויום העבודה של עובדים יהודים הוא כמו יום עבודה רגיל.
 • במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודיים וגם בחגים שאינם יהודיים (זאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה). אם יש הסכם או נוהג במקום העבודה הקובע יום עבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג.

אורך יום עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית (יום שישי אצל יהודים)

 • על פי סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מספר שעות העבודה ביום שלפני המנוחה השבועית יהיה לכל היותר 7 שעות.
 • לפיכך יועסק עובד יהודי ביום שישי במשך 7 שעות לכל היותר. עובד שאינו יהודי יועסק עד 7 שעות ביום שלפני יום המנוחה המקובל כיום המנוחה השבועית שלו.

שבוע עבודה מלא

 • מקובל להתייחס לשבוע כפרק זמן המתחיל ביום א' ומסתיים במוצאי שבת בחצות.
 • לפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות, שבוע העבודה קוצר ל- 42 שעות (במקום 43). הקיצור חל גם על עובדים שעובדים יותר מ-42 שעות ופחות מ-43 שעות.
 • קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות חל רק על עובדים במשרה מלאה שתקן שעות העבודה שלהם גדול מ-42 שעות.
 • היקף המשרה של עובדים במשרה חלקית יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות (ראו דוגמה למעלה).
 • בהתאמה לקיצור שבוע העבודה, שכר שעה לעובד במשכורת חודשית יחושב לפי בסיס של 182 שעות עבודה בחודש (במקום 186 שעות).
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

חודש עבודה

 • מאחר שיש חודשים קצרים יותר וחודשים ארוכים יותר, שעות התקן החודשיות משתנות מחודש לחודש.
 • חודש עבודה לצורך חישוב ערך שעת עבודה של עובד המועסק במשרה מלאה או לצורך חישוב היקף משרה של עובד הוא 182 שעות.
 • עובד שבכל יום עבודה באותו חודש עבד את מלוא שעות התקן היומי, ייחשב כמי שעבד משרה מלאה באותו חודש ומילא את תקן השעות החודשי.

חישוב היקף המשרה לעובד לפי שעות

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי חברות שמירה ואבטחה סעיף 6 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא של 5 ימים (בהתאם לצו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה, מאפריל 2018 שבוע העבודה הוא 42 שעות).
עובדי אולמות וגני אירועים
עובדי קבלן (חברות כוח אדם)
 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה במגזר הפרטי בלבד מופחתות ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נלוות" (למשל דמי חופשה ודמי הבראה), במצב שבו עובדים אותו מספר שעות.
עובדים בענף המלונאות
 • על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות:
  • לעובדים קבועים שבוע העבודה הוא של 5 ימים, 40 שעות שבועיות.
  • יום עבודה הוא 8 שעות (לא כולל הפסקות).
  • משמרת לילה היא 6 שעות ו-20 דקות.
  • משמרת ערב היא 7 שעות ו-20 דקות.
  • ביום ו' ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות בתשלום של 8 שעות, ובשאר ערבי החג עובדים 6 שעות בתשלום של 8 שעות.

חשוב לדעת

דוגמה
 • עובד המועסק 5 ימים בשבוע, שהה בימים א-ה בחופשה בתשלום.
 • העובד בא לעבודה ביום שישי ועבד 4 שעות.
 • מאחר שימי ההיעדרות בתשלום במשך השבוע נחשבים ימי עבודה מלאים , ייחשב העובד כמי שעבד 42 שעות שבועיות בימים א'-ה'.
 • עבור עבודתו ביום שישי זכאי העובד ל-4 שעות נוספות: 2 שעות בגובה 125% משכרו הרגיל, ו-2 שעות בגובה 150% משכרו הרגיל

.

 • קיימת הגבלה על מספר השעות הנוספות שניתן להעסיק עובדים. ככלל, העסקה בשעות נוספות מחייבת היתר משר הכלכלה. למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
 • ככלל, זמן הנסיעה לעבודה (הן בטיסה והן בנסיעה ברכב) אינו נחשב לזמן עבודה, והעובד אינו זכאי לשכר עבור שעות אלה, מלבד נסיבות מיוחדות. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.
 • כשעובד נדרש בזמן עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, זמן המעבר בין המטופלים ייחשב כזמן עבודה המזכה את העובד בשכר, בתנאי שמדובר בזמן קצר שאינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים. לקריאת פסק דין בנושא זה.
 • תקופת התלמדות, הכשרה מקצועית והמתנה במקום העבודה נחשבים כתקופת עבודה ומחויבים בתשלום שכר, הן במקרה שהעובד התקבל לעבודה בתום ההתלמדות והן במקרה שהוחלט לא להעסיקו. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת.
 • ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים