מעסיק רשאי לקזז ממשכורתו של עובד את השכר עבור השעות הנוספות הגלובליות אם העובד והמעסיק הסכימו שהתשלום עבור שעות נוספות אלו תלוי בביצוען בפועל, והעובד לא ביצע את כל השעות הנוספות כמוסכם
אם העובד והמעסיק הסכימו, בכתב או בהתנהגות, שהמרכיב של שעות נוספות גלובליות אינו תלוי בביצוע עבודה בפועל, העובד יהיה זכאי למלוא השכר עבור השעות הנוספות, גם אם לא ביצע בפועל את כל השעות הנוספות שעליהן הוסכם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:עב (ת"א) 911565/99
תאריך:15.07.2001
קישור:לפסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • עובד הועסק כקצין בטחון במועצה המקומית אורנית החל משנת 1988 ועד שנת 2000.
 • בשנת 1991 אושרה לעובד תוספת שכר עבור 70 שעות נוספות גלובליות, תוך הדגשה כי תוספת זו מותנת בביצוע השעות בפועל.
 • החל משנת 1998 נדרשו כל עובדי המועצה להחתים כרטיס נוכחות הן בתחילת היום והן בסיומו, אך העובד לא מילא אחר הוראות אלה.
 • המועצה החליטה להפחית ממשכורתו של העובד 35 מהשעות הנוספות הגלובליות החל מיום 01.06.1999, עד אשר תיבדקנה ביצוען בפועל.
 • העובד הגיש תביעה נגד המועצה בטענה כי לא היתה רשאית להפחית את 35 השעות באופן חד צדדי, ונימק זאת בטענה כי רכיב השעות הנוספות אינו מהווה באמת "תוספת" למשכורתו אלא הנו חלק משכרו הרגיל. לטענתו, שעות אלו שולמו לו מעצם אופן תפקידו, ללא כל קשר למספר השעות שעבד בפועל והמועצה אינה יכולה להחליט, באופן חד צדדי, על הפסקת התשלום עבור שעות אלה והפחתת הכנסתו.
  • המועצה טענה כי רכיב השעות הנוספות היווה תוספת למשכורתו הרגילה של העובד המותנית בקיום שעות עבודה נוספות בפועל, וכי החלטתה להפחתת מחצית השעות הנוספות של התובע התקבלה בלית-ברירה, בשל כך שהתובע מנע מהמועצה לפקח אחר שעות עבודתו.

החלטת בית הדין האזורי לעבודה

 • מותר למעסיק לשלם או להתחייב בתשלום שעות נוספות גלובליות, בתנאי שגמול זה משולם עבור מספר שעות שאינו עולה על מספר השעות הנוספות המקסימלי המותר לפי החוק, וזאת אף אם ידוע שלא תמיד יעבוד העובד את מלוא מכסת השעות הנוספות שבעדן שולם לו.
 • הסדר כזה אינו בהכרח פיקציה, משום שמדובר בעובדים העובדים שעות נוספות כדבר שבשגרה ולכן הוסכם, כי ישולם להם כדבר שבשגרה גמול שעות נוספות מירבי לפי החוק, ללא פיקוח ורישום.
 • נטל ההוכחה כי תשלום מסוים המכונה "תוספת" אינו באמת "תוספת", אלא מהווה חלק משכר העבודה הרגיל, הוא על העובד. במקרה זה העובד לא הרים את נטל השכנוע החל עליו.
 • בית הדין קבע כי מדובר בתשלום בגין שעות נוספות גלובליות לעובד במעמד בכיר אשר מהות תפקידו דרשה עבודה מעבר לשעות עבודתו הרגילות. הוכח כי התשלום עבור השעות הנוספות היו למעשה תשלום בעד עבודה בפועל בשעות נוספות, ומשלא נדרש העובד לעבוד שעות נוספות, אין הוא זכאי לתשלום כפי שקיבל בעבר.
 • המועצה פעלה בגדר סמכותה ורשאית היתה להפסיק את מלוא הגמול עבור השעות הנוספות ברגע שהתובע לא מילא אחר דרישתה לדיווח על שעות עבודתו.
 • העובדה שהתובע קיבל תשלומים עבור שעות אלו במשך מספר שנים מבלי שנדרש לדיווח על כך, לא מצמיחה לו כל זכות לשעות הנוספות ללא ביצוען בפועל.
 • לאור כל האמור לעיל דחה בית הדין את תביעת העובד, וקבע שהמועצה ביטלה כדין את 35 השעות הנוספות הגלובליות של העובד.

משמעות

 • כשעובד ומעסיק מסכימים שהתשלום עבור שעות נוספות גלובליות תלוי בביצוע שעות נוספות בפועל, אזי מדובר בתוספת שכר אמתית. אם העובד לא ביצע בפועל את כל השעות הנוספות כפי שהוסכם, רשאי המעסיק לקזז ממשכורתו של העובד את השכר עבור השעות הגלובליות שהעובד לא ביצע.
 • כשהצדדים מסכימים, בכתב או בהתנהגות, שהמרכיב של שעות נוספות גלובליות אינו תלוי בביצוע עבודה בפועל, אזי אין מדובר ב"תוספת" שכר אמתית ורכיב זה הוא למעשה חלק מהשכר הרגיל של העובד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר "נבו".