עובד ומעסיק רשאים להסכים על תוספת שכר גלובלית עבור עבודה בשעות נוספות או עבור עבודה בימי חג ושבתון
תוספת השכר הגלובלית צריכה להיות תוספת אמיתית המשקפת את כמות השעות הנוספות הממוצעת שהעובד עובד בפועל, ולא פיקציה שמטרתה להימנע מתשלום תנאים סוציאליים עבור חלק מהשכר
על המעסיק להפריד בתלוש השכר בין רכיב השכר הבסיסי לבין הרכיב של שעות נוספות גלובליות
כאשר העובד עובד מספר שעות נוספות גבוה יותר מהתשלום הגלובלי המשולם לו עבור שעות נוספות, הוא זכאי לקבל מהמעסיק תוספת תשלום עבור השעות הנוספות העודפות


עובד ומעסיק רשאים להסכים על תוספת שכר גלובלית עבור עבודה בשעות נוספות או עבור עבודה בימי חג ושבתון, בתנאי שהתוספת הגלובלית היא תוספת אמיתית המשקפת בפועל את שעות עבודתו של העובד.

 • כל עבודה, החל מהדקה הראשונה, העוברת את את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בגמול עבור שעות נוספות.
 • סעיף 5 לחוק הגנת השכר קובע כי שכר הבסיס לא יכלול תשלום עבור עבודה בימי מנוחה או גמול עבור שעות נוספות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר על-ידי שר העבודה.
 • יחד עם זאת, בתי הדין לעבודה הכירו בכך שהעובד והמעסיק רשאים להסכים בחוזה העבודה (ולא רק בהסכם עבודה קיבוצי) על תוספת שכר גלובלית עבור שעות נוספות שהעובד מבצע בפועל, בתנאי שתוספת זו היא תוספת אמיתית ולא פיקציה שמטרתה להימנע מתשלום תנאים סוציאליים עבור חלק מהשכר.
 • המעסיק אינו חייב להפריש הפרשות סוציאליות עבור הרכיב של שעות נוספות גלובליות, ובלבד שרכיב זה הוא אמיתי המשקף עבודה בפועל בשעות נוספות.

מי זכאי?

 • עובד שמועסק בשעות נוספות ושהסכים עם מעסיקו על תשלום גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת או חג, ובתנאי שהוא מרוויח שכר שאינו נמוך משכר המינימום (כלומר, אם יחולק שכרו במספר שעות עבודתו בפועל, הוא לא יקבל פחות משכר המינימום לשעה).
שימו לב
קבלן המעסיק עובד שמירה ואבטחה רשאי, בהסכמת העובד, לשלם גמול גלובלי עבור שעות נוספות שהעובד עבד בימי חול בלבד. למידע נוסף, ראו גמול גלובלי עבור שעות נוספות לעובדי שמירה ואבטחה.

הכרה בגמול שעות נוספות גלובלי

 • גמול שעות נוספות גלובלי יוכר ככזה בהתקיים כל התנאים הבאים:

1. הסכמת העובד

 • העובד צריך להסכים באופן ברור ומדעת לתשלום שעות נוספות גלובלי וכן להסכים לגבי ממוצע השעות הנוספות שגמול זה מהווה תמורה עבורם.

2. תוספת השכר הגלובלית היא אמתית

 • תוספת השכר הגלובלית עבור השעות הנוספות היא אמיתית והעובד עובד בפועל שעות נוספות.
 • אם תוספת השכר הגלובלית עבור שעות נוספות משולמת לעובד ללא תנאי, אף אם העובד אינו מבצע בפועל שעות נוספות, אזי תיחשב תוספת זו כפיקציה המהווה חלק משכר היסוד של העובד והעובד יהיה זכאי להפרשות סוציאליות, לרבות הפרשות לביטוח פנסיוני, גם עבור תוספת זו.
דוגמה
 • בהסכם העבודה נקבע ששכרו החודשי של העובד הוא 5571.75 ₪ ובנוסף זכאי העובד לגמול שעות נוספות גלובלי בסך 700 ₪ בחודש.
 • העובד אינו מבצע בפועל שעות נוספות ותוספת השעות הגלובלית אינה תלויה בביצוע בפועל של שעות נוספות ע"י העובד.
 • במקרה זה התוספת הגלובלית עבור השעות הנוספות מהווה פיקציה ועל כן היא תחשב כחלק משכר היסוד של העובד.
 • על המעסיק להפריש עבור העובד הפרשות סוציאליות משכר הבסיס שגובהו 6,271.75 ₪ בחודש.

3. מספר השעות וגובה הגמול תואמים את מגבלות החוק

4. התאמה בין גובה הגמול למספר השעות הנוספות שביצע העובד בפועל

 • השכר עבור השעות הנוספות הגלובליות צריך לשקף את כמות השעות הנוספות הממוצעת שביצע העובד בפועל.
דוגמה
בהסכם עבודה בין עובד למעסיק נקבע ששכרו החודשי של העובד הוא 5,871.75 ₪, כולל שעות נוספות גלובליות עבור 20 שעות נוספות בחודש (שעה בכל יום).
 • הסכם עבודה זה מהווה הפרה של חוק שעות עבודה ומנוחה וגם של חוק שכר מינימום.
  • שכר המינימום הוא 30.61 ₪ לשעה ו-5,571.75 ₪ לחודש.
  • ערך שעה נוספת (בתוספת של 25%) הוא 38.26 ₪. כלומר, על 20 שעות נוספות בחודש זכאי העובד לתוספת של 765.25 ₪.
  • בפועל שילם המעסיק לעובד תוספת של 300 ₪ בלבד עבור שעות נוספות (שכר מינימום 5,571.75 ₪ + 300 ₪ = 5,871.75 ₪).
 • במקרה זה יכול העובד לתבוע תשלום של ההפרש בסך 465.25 ₪ לחודש עבור שעות נוספות (לפי החישוב: 765.25-300).
 • המעסיק נדרש לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל, על מנת לוודא שיש התאמה בין מספר השעות שהעובד מבצע בפועל וגמול השעות הנוספות הגלובלי.

5. הפרדה בתלוש השכר בין שכר הבסיס לרכיב השעות הנוספות

 • על פי הפסיקה, המעסיק נדרש להפריד בתלוש השכר בין רכיב השכר הבסיסי לבין הרכיב של שעות נוספות גלובליות.

חוסר התאמה בין השעות הנוספות בפועל והגמול הגלובלי עבור השעות הנוספות

 • כשעובד ומעסיק מסכימים שהתשלום עבור שעות נוספות גלובליות תלוי בביצוע שעות נוספות בפועל, אזי אם העובד לא ביצע בפועל את כל השעות הנוספות כפי שהוסכם, רשאי המעסיק לקזז ממשכורתו של העובד את השכר עבור השעות הגלובליות שהעובד לא ביצע. לקריאת פסק דין בסוגיה זו.
 • כאשר עובד מקבל גמול גלובלי עבור שעות נוספות, אך בפועל הוא עובד מספר שעות נוספות גבוה יותר מזה שעבורו משולם הגמול, הוא זכאי לקבל מהמעסיק תוספת תשלום עבור השעות הנוספות העודפות.
  • במקרה זה המעסיק רשאי לקזז מהתשלום עבור השעות הנוספות העודפות את התשלום ששולם לעובד בחודשים קודמים עבור שעות נוספות שהעובד לא ביצע, אך קיבל עבורן גמול גלובלי. לקריאת פסק דין בסוגיה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של עובדים העומדים בתנאי הזכאות המפורטים מעלה, יש לחתום חוזה עבודה מתאים עם המעסיק.
 • כדי שניתן יהיה לכלול את תשלום הגמול הגלובלי עבור שעות נוספות במסגרת חוזה העבודה, על המעסיק:
  • להפריד בין רכיב שכר הבסיס לבין רכיב השעות הנוספות, באופן שבו יהיה ברור מהו השכר ומהו הגמול עבור השעות הנוספות.
  • לחשב את שיעור התוספת באופן שגובה התוספת לא יפחת ממה שהיה משולם לעובד אילו קיבל גמול שעות נוספות בעד השעות הנוספות שעבד בפועל לפי הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה. יש לסכם מראש על מספר השעות הנוספות שעבורן משולמת התוספת.
  • על המעסיק לפקח על השעות הנוספות שבמהלכן מועסק העובד ולוודא כי התנאים שנקבעו בחוזה העבודה מתקיימים במלואם.

חשוב לדעת

 • גמול שעות נוספות גלובלי אינו מהווה רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי או הסכם אישי החל על הצדדים. למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • התשלום הגלובלי אינו בא כתחליף לזכויות אחרות, כגון מנוחת פיצוי - שעות מנוחה במקום השעות שהעובד עבד ביום המנוחה השבועית. שעות אלה נקבעות בהתאם להיתר שעל פיו הועסק העובד ביום המנוחה.
 • גם עובדים שבזמן עבודתם בחברה לא תבעו ממעסיקיהם תשלום עבור השעות הנוספות שבמהלכן עבדו (מעבר למה שסוכם במסגרת הגמול הגלובלי) - יכולים לתבוע את תשלום הגמול באופן רטרואקטיבי, במסגרת תביעה עתידית בבתי הדין האזוריים לעבודה.
  • במסגרת תביעה כגון זו נטל ההוכחה לגבי כמות השעות הנוספות שבמהלכן הועסק העובד בפועל, מוטל על המעסיק (עד 15 שעות נוספות שבועיות במקרה של שבוע עבודה מקוצר ועד 12 שעות נוספות שבועיות אם במקום העבודה נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים). אם לא ערך המעסיק רישום של שעות העבודה של עובדיו, כפי שהוא מחויב לעשות, עלול בית הדין לקבוע שהמעסיק לא הצליח להוכיח כי רכיב השעות הנוספות הגלובליות הקובע בהסכם הוא חוקי ומכסה את כל שעות העבודה של העובד בפועל. במילים אחרות: בית המשפט יכול לקבוע כי העובד עבד בפועל מספר שעות נוספות גבוה מזה שקבוע בהסכם העבודה, ועל כן זכאי לקבל גמול שעות נוספות בנוסף לגמול הגלובלי הקבוע בהסכם העבודה.
  • הסכמה של עובד לוותר על גמול השעות הנוספות המגיע לו כחוק וכן הסכם שכר הקובע באופן גורף שהשכר כולל גם תשלום בעבור שעות נוספות מבלי להפריד בין שכר הבסיס לשעות הנוספות - אינם קבילים בבית הדין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים