הקדמה:

נערות וצעירות בסיכון זכאיות לסל שירותים המוענקים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  • נערה וצעירה תוגדר כנערה וצעירה בסיכון במקרה שהיא עונה על כל התנאים הבאים:

סיוע לנערות ולצעירות במצבי סיכון מטעם משרד הרווחה

חקיקה ונהלים

תודות