עובדת המתפטרת מעבודתה בסמוך להגעתה לגיל פרישת חובה (67 שנה) זכאית לתשלום פיצויי פיטורים
העובדת זכאית לפיצויי פיטורים בהגיעה לגיל פרישת חובה גם אם החלה לעבוד אצל המעסיק לאחר גיל הזכאות לפרישת נשים (62 שנה, נכון לשנת 2016)

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין אזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:סעש (י-ם) 4450-01-12
תאריך:30.12.2014
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

התובעת החלה לעבוד בחנות לאחר שמלאו לה 62 שנה, גיל הפרישה שבהגיע אליו זכאיות נשים לפרוש מעבודתן (אף שאינן חייבות לפרוש).

החלטת בית הדין

 • קביעת גיל פרישה שונה לנשים ולגברים לצורך זכאות לפיצויי פיטורים מפלה לרעה את הנשים, שכן היא עלולה ליצור מצב שבו גבר המתקבל לעבודה בגיל 62 ומתפטר בגיל 67 יזכה בפיצויי פיטורים ואילו אישה שתעבור מסלול זהה לא תזכה בהם.
 • יש לקרוא את "גיל פרישה" בסעיף 11(ה) כמתייחס גם לגיל פרישת חובה (הגיל שבו מותר למעסיק לחייב עובד/ת לפרוש - 67 שנה), כלומר עובד/ת הפורש/ת או מתפטר/ת לאחר גיל פרישת חובה זכאי/ת לפיצויי פיטורים.
 • מסיבה זו גם אין לראות בעובדת שהחלה לעבוד לאחר גיל 62 כמי שהחלה לעבוד לאחר גיל הפרישה (מכיוון שגיל פרישת חובה הוא 67).

משמעות

 • אישה שבוחרת להמשיך לעבוד לאחר גיל 62 ואף אישה שהחלה לעבוד לאחר גיל זה זכאית לפיצויי פיטורים עם פרישתה בגיל 67.

חשוב לדעת

 • כיום חלק מפיצויי הפיטורים משולמים במסגרת ההפרשות החודשיות לרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני של העובד. במקרה כזה עובד שזכאי לפיצויי פיטורים עקב הגיעו לגיל זכאות לפרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים), יהיה רשאי למשוך את כספי הפיצויים מתוך הביטוח הפנסיוני, ולקבל מהמעסיק רק את השלמת פיצויי הפיטורים (ההפרש בין סכום הפיצויים שלו הוא זכאי לסכומים שהופרשו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני). למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים.
 • מעסיק חייב לבצע הפרשות חודשיות לביטוח פנסיוני של עובד גם לאחר שהעובד הגיע לגיל פרישה. המעסיק רשאי להפסיק את ביצוע ההפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד רק אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. העובד הגיע לגיל פרישת חובה מהעבודה (גיל 67);
  2. העובד מקבל קצבה כלשהי, מלבד קצבאות או גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו הפרשות לביטוח פנסיוני לעובד או עובדת שהגיעו לגיל פרישה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.