התפטרות של עובדים לאחר שנשארו לעבוד במקום העבודה אחרי גיל הפרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים) מזכה אותם בפיצויי פיטורים
מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, עקב תשלומי המעסיק לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם (אף אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או סעיף 20 לחוק)
אם לאורך כל תקופת עבודתו הופרשו לעובד כספים לרכיב הפיצויים בהסדר פנסיוני מלא ומקיף, ייתכן שהעובד לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים
עובדים שהחלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישת חובה (67 לנשים ולגברים) והתפטרו, יהיו זכאים לפיצויי פיטורים אם מתקיימות לגביהם נסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, ובלבד שלא התפטרו מחמת גיל בלבד


התפטרות של עובד (יציאה לגמלאות) לאחר שנשאר לעבוד במקום העבודה אחרי גיל הפרישה נחשבת כפיטורים ומזכה אותו בפיצויי פיטורים.

 • מהסכום המגיע לעובד יש לנכות את הסכום שעמד לרשותו בתור פיצויי פיטורים בביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן הפנסיה.
 • במקרה שחל על העובד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים המעסיק אינו מחויב בהשלמת כספים מעבר לצבור בקופות, בתנאי שהפקיד בקופה במשך כל תקופת העבודה 8.33% משכר העובד עבור פיצויים.
דוגמה
עובד בן 68 התפטר מעבודתו במפעל לאחר 20 שנות עבודה באותו מפעל. משכורתו האחרונה הייתה בשיעור 10,000 ₪. העובד זכאי ל-200,000 ₪ פיצויי פיטורים. בקרן הפנסיה של העובד צבורים 120,000 ₪ ברכיב פיצויים. העובד יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 80,000 ₪ (200,000 פחות 120,000) מהמעסיק, אם סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אינו חל על העובד.
 • למרות זאת בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע כי לא תמיד עובד המתפטר מעבודתו עם הגיעו לגיל פרישה יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים מלאים מעבר לכספי הפיצויים שנצברו לזכותו בביטוח הפנסיוני.
דוגמה
בית הדין הארצי לעבודה קבע בין היתר כי אם הוסדרה הזכות הפנסיונית הסדר מלא ומקיף, אין מדובר בפיטורים אלא על בסיום יחסים חוזיים בהתאם להסכם העבודה בין הצדדים. לכן הודעה שמוסר אחד הצדדים ליחסי עבודה לצד שני, אינה הודעת פיטורים או הודעת התפטרות, אלא בגדר "תזכורת" לקיום הוראות החוזה בדבר סיום יחסי העבודה בגיל פרישה. במקרה כזה העובד אינו זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.
דוגמה
 • בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע, כי הפרשות לפי צו ההרחבה בעניין פנסיית חובה, נחשבות ל"הסדר פנסיוני מלא ומקיף" גם אם המעסיק הפריש לרכיב הפיצויים רק 6% בהתאם לצו ההרחבה, ולא את מלוא הסכום לפיצויים בשיעור 8.33% משכר העובד.
 • בהתאם לכך נקבע שאם בתקופת העבודה הופרשו לעובד תשלומים לפנסיה ולפיצויים בהתאם לאמור בצו ההרחבה, אז בעת סיום עבודתו של העובד בגיל פרישה המעסיק אינו מחויב לשלם לעובד השלמה לפיצויי הפיטורים שנצברו לזכות העובד בקופת הגמל או בקרן הפנסיה.
 • אם צו ההרחבה בעניין פנסיית החובה לא חל על כל תקופת עבודתו של העובד, יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים מלאים עבור תקופת העבודה, שצו ההרחבה לא חל עליה.
 • יש לשים לב שפסיקת בית הדין האזורי לעבודה אינה מהווה הלכה מחייבת וטרם ניתנה פסיקה של בית הדין הארצי מהו "הסדר פנסיוני מלא ומקיף" לצורך קביעה האם יש לראות בפרישה מעבודה בגלל גיל כפיטורים או התפטרות המזכים את העובד בהזכות להשלמת פיצויים.

מי זכאי?

 • כל מי שעבדו לפחות שנה באותו מקום עבודה והתפטרו לאחר שהמשיכו לעבוד מעבר לגיל הפרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע מראש בכתב למעסיק כי הוא מעוניין לפרוש לגמלאות. למידע על דרך מתן ההודעה ומועדיה ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.

עובדים שהחלו לעבוד לאחר גיל פרישה והתפטרו

 • עובדות שהחלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל הזכאות לפרישה של נשים (62, נכון לשנת 2021), זכאיות לפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות (ובתנאי שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק).
דוגמה
עובדת החלה לעבוד במקום עבודה חדש בגיל 63, ועבדה בו 4 שנים. עם פרישתה מהעבודה בגיל 67 עקב הגעתה לגיל פרישת חובה, היא זכאית לתשלום פיצויי פיטורים.
 • במקרה שעובד או עובדת החלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישת חובה (גיל 67 לנשים ולגברים) והתפטרו, הגיל לכשעצמו אינו מהווה סיבה לפיצויי פיטורים. רק אם מתקיימות נסיבות מזכות אחרות , הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.
דוגמה
 • עובד שהחל לעבוד במקום העבודה לאחר גיל 67, התפטר לאחר 3 שנים עקב מצבו הבריאותי.
 • העובד זכאי לפיצויי פיטורים גם אם ברור שלמצב בריאותו קשר ישיר לזקנתו.

תשלום הפיצויים

שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.
 • המעסיק ימלא את חלקים א' וג' של טופס 161 , וימסור אותו לעובד.
 • העובד יכול למלא את חלק ב' של טופס 161 ולהגיש אותו למס הכנסה. בטופס זה העובדים מודיעים על בחירתם באחד מ-3 מסלולים:
  • משיכת הכספים;
  • ייעוד הכספים לרצף קצבה (כלומר לצרף אותם לחיסכון הפנסיוני שלהם ולמשוך אותם רק כקצבה חודשית אחרי פרישתם לגמלאות);
  • ייעוד הכספים לרצף פיצויים (כלומר לשמור אותם לצורך משיכה עתידית יחד עם כספי פיצויים שיתקבלו מהמעסיקים הבאים).
שימו לב
לעובדים שלא ימלאו טופס 161 יתייחסו כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
 • בהנחה שהעובדים מושכים את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובדים סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובדים לציין במסגרת טופס 161 אם הם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה.
 • העברת הכספים אל העובדים נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובדים

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובדים

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובדים והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובדים.
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובדים באישור לשחרור הכספים. אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובדים יצטרכו להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית אחרי שיגיעו לגיל פרישה. אם ימשכו אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובדים.
 • אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה שמנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, העובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

כאשר כספי הפיצויים הופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק למסור לעובד את טופס 161 ולשלם לו את השלמת הפיצויים תוך זמן סביר מהמועד שבו קיבל מקופת הגמל אישור על סכומי הפיצויים שהצטברו בקופה. אישור זה יוכל להימסר למעסיק רק לאחר שיעביר לקופה את ההפרשות לפיצויים עבור חודש העבודה האחרון ורק לאחריו תוכל הקופה לחשב את הסכום הסופי שהצטבר לזכות העובד (לקריאת פסק דין בסוגיה זו).
 • אם המעסיק עיכב את מסירת טופס 161 או את תשלום השלמת הפיצויים במשך זמן בלתי סביר, הוא עלול להיות חייב בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

כאשר כספי הפיצויים לא הופרשו כלל לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • במקרים שבהם לא הופרשו כלל פיצויי פיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים לעובד או למי שזכאים לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), במועד המאוחר מבין המועדים הבאים:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית לפי החוק במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.

חישוב פיצויי הפיטורים

חשוב לדעת

 • כאשר עובד היה מבוטח בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, עם פרישתו לגמלאות הוא מתחיל לקבל פנסיה לכל ימי חייו.
 • אם העובד אינו פורש מהעבודה אלא ממשיך לעבוד, הוא זכאי לביטוח פנסיוני מהמעסיק גם אם עבר את גיל פרישת חובה (67). למידע נוסף ראו הפרשות לביטוח פנסיוני לעובד או עובדת שהגיעו לגיל פרישה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים