הקדמה:

התפטרות של עובדים לאחר שנשארו לעבוד במקום העבודה אחרי גיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים) מזכה אותם בפיצויי פיטורים
מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, עקב תשלומי המעסיק לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם (אף אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או סעיף 20 לחוק)
עובדים שהחלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישת חובה (67 לנשים ולגברים) והתפטרו, יהיו זכאים לפיצויי פיטורים רק אם מתקיימות לגביהם נסיבות אחרות (שאינן קשורות לגיל) המזכות בפיצויי פיטורים
למידע נוסף ראו סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים


על-פי סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים, התפטרות של עובד (יציאה לגמלאות) לאחר שנשאר לעבוד במקום העבודה אחרי גיל הפרישה נחשבת כפיטורים ומזכה אותו בפיצויי פיטורים.

 • מהסכום המגיע לעובד יש לנכות את הסכום שעמד לרשותו בתור פיצויי פיטורים בביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן הפנסיה.
 • במקרה שחל על העובד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים המעסיק אינו מחויב בהשלמת כספים מעבר לצבור בקופות.
דוגמה
עובד בן 68 התפטר מעבודתו במפעל לאחר 20 שנות עבודה באותו מפעל. משכורתו האחרונה הייתה בשיעור 10,000 ש"ח. העובד זכאי ל-200,000 ש"ח פיצויי פיטורים. בקרן הפנסיה של העובד צבורים 120,000 ש"ח ברכיב פיצויים. העובד יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 80,000 ש"ח (200,000 פחות 120,000) מהמעסיק, אם סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אינו חל על העובד.

מי זכאי?

 • כל מי שעבדו לפחות שנה באותו מקום עבודה והתפטרו לאחר שהמשיכו לעבוד מעבר לגיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים).

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע מראש בכתב למעסיק כי הוא מעוניין לפרוש לגמלאות. למידע על דרך מתן ההודעה ומועדיה ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.

עובדים שהחלו לעבוד לאחר גיל פרישה והתפטרו

 • עובדות שהחלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל הזכאות לפרישה של נשים (62, נכון לשנת 2021), זכאיות לפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות (ובתנאי שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק).
דוגמה
עובדת החלה לעבוד במקום עבודה חדש בגיל 63, ועבדה בו 4 שנים. עם פרישתה מהעבודה בגיל 67 עקב הגעתה לגיל פרישת חובה, היא זכאית לתשלום פיצויי פיטורים.
 • במקרה שעובד או עובדת החלו לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישת חובה (גיל 67 לנשים ולגברים) והתפטרו, הגיל לכשעצמו אינו מהווה סיבה לפיצויי פיטורים. רק אם מתקיימות נסיבות מזכות אחרות שאינן קשורות לגיל העובדים, הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.

תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עשוי להיות חייב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עשוי להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
הערת עריכה
לא ברור תוך כמה זמן קופת הגמל צריכה לשחרר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 01.04.2015, 06:21 (IDT)

חישוב פיצויי הפיטורים

חשוב לדעת

 • כאשר עובד היה מבוטח בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, עם פרישתו לגמלאות הוא מתחיל לקבל פנסיה לכל ימי חייו.
 • אם העובד אינו פורש מהעבודה אלא ממשיך לעבוד, הוא זכאי לביטוח פנסיוני מהמעסיק גם אם עבר את גיל פרישת חובה (67). למידע נוסף ראו הפרשות לביטוח פנסיוני לעובד או עובדת שהגיעו לגיל פרישה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים