עובדים ועובדות שעברו את גיל פרישת חובה (גיל 67, לנשים ולגברים) זכאים לביטוח פנסיוני כמו כל העובדים במשק, למעט מקרים מסוימים המפורטים בהמשך
מעסיק רשאי שלא לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של עובד, אם העובד פוטר או פרש מהעבודה הקודמת בגיל 67 או מאוחר יותר, ומשולמת לעובד קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי (למשל פנסיה)
אם המעסיק מפר את חובתו בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


ככלל, עובדים ועובדות שעברו את גיל פרישת חובה (גיל 67 לנשים ולגברים) זכאים לביטוח פנסיוני כמו כל העובדים במשק, למעט מקרים מסוימים המפורטים בדף זה.

 • מעסיק רשאי שלא לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של עובדים ועובדות שעברו את גיל פרישת החובה, רק אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:
  1. העובדים פוטרו או פרשו מעבודתם הקודמת בגיל פרישת חובה או מאוחר יותר.
  2. העובדים מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
אם עובדת התחילה לעבוד בגיל 68 (לאחר שפרשה מעבודתה הקודמת בגיל פרישת חובה), והיא מקבלת קצבת פנסיה בשל עבודתה הקודמת, המעסיק אינו חייב לבצע עבורה הפרשות לביטוח פנסיוני. לעומת זאת, אם היא מקבלת קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) מהמוסד לביטוח לאומי וחוץ ממנה לא מקבלת קצבה כלשהי, על המעסיק חלה חובה לבצע עבורה הפרשות לביטוח הפנסיוני החל מהמועדים המפורטים בפסקה הבאה.
 • אם עובד/ת התחיל/ה לעבוד לפני גיל פרישת חובה, המעסיק חייב להמשיך ולבצע את ההפרשות גם לאחר שהעובד/ת עבר/ה את גיל פרישת החובה וכל עוד העובד/ת ממשיך/ה לעבוד אצלו. ראו דוגמאות בהמשך.
 • החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובדים והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים). עובדים בשירות המדינה זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר (למידע על שיעורי ההפרשות ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים).
 • העובדים זכאים לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הם מעוניינים להיות מבוטחים (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).
 • העובדים זכאים לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.
 • במקומות עבודה שבהם חל על העובדים הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להפריש סכומים על-פי הסדר זה, אם תנאיו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה.
טיפ
 • ההפרשות לביטוח פנסיוני עבור העובדים הן חובה של המעסיק, והעובדים אינם רשאים לוותר עליהן.
 • מעסיק שלא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עשוי להיות חשוף להטלת קנסות מהיחידה לאכיפת חוקי העבודה במשרד העבודה ואף לתביעות כספיות מצד העובד/ת. ראו פירוט בהמשך דף זה.

מי זכאי?

עובדים שנקלטו לעבודה לפני גיל פרישת חובה

 • עובדים ועובדות שהגיעו לגיל פרישת חובה (גיל 67, לנשים ולגברים) בעודם מועסקים במקום העבודה וממשיכים/ות לעבוד, יהיו זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני בכל מקרה.
דוגמה
פנסיונר "צעיר" (פרש לפני גיל 67) המתחיל עבודה חדשה
 • איש קבע שפרש מעבודתו בצה"ל בגיל 50 ומקבל קצבת פנסיה חודשית, ובמקביל עובד במקום עבודה כלשהו, זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני ממקום עבודתו הנוכחי גם לאחר שיגיע לגיל 67, שכן הוא לא פרש מעבודתו בגיל פרישת חובה.
דוגמה
עובדת שפרשה לפנסיה בגיל 62 והחלה לעבוד במקום עבודה חדש בגיל 63
 • עובדת שהחלה לעבוד במקום עבודה מסוים בגיל 63 ומקבלת קצבת פנסיה חודשית ממקום העבודה הקודם שלה, שממנו פרשה בגיל 62 (גיל הפרישה לנשים באותה עת).
 • העובדת זכאית להפרשות לביטוח פנסיוני ממקום עבודתה הנוכחי במשך כל תקופת עבודתה, גם לאחר שתעבור את גיל 67.
 • למרות שהעובדת מקבלת קצבת פנסיה חודשית ממקום העבודה הקודם שלה, היא תהיה זכאית להפרשות ממעסיקה החדש, מכיוון שהיא לא פרשה מעבודתה בגיל פרישת חובה אלא בגיל מוקדם יותר.
דוגמה
עובדים הממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה לאחר גיל 67
 • עובד ועובדת שממשיכים לעבוד במקום העבודה אחרי שהגיעו לגיל 67 זכאים להמשך ההפרשות לביטוח הפנסיוני בין אם הם מקבלים קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי (כמו קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)), בין אם הם מקבלים קצבאות אחרות (כגון: קצבת פנסיה חודשית ממקום עבודה קודם שממנו פרשו לפני גיל פרישת חובה) ובין אם אינם מקבלים שום קצבה אחרת.
 • מכיוון שלא פרשו בגיל פרישת חובה, המעסיק חייב להמשיך לבצע עבורם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני.

עובדים חדשים שנקלטים לעבודה לאחר גיל פרישת חובה

 • עובדים /ות חדשים/ות שנקלטו לעבודה לאחר גיל פרישת חובה (67), יהיו זכאים/ות להפרשות לביטוח הפנסיוני אם התקיים לפחות אחד מ-2 התנאים הבאים:
  1. הם פוטרו או פרשו ממקום עבודתם הקודם לפני גיל פרישת חובה.
  2. הם אינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.
 • כשהעובד נקלט לעבודה בגיל פרישת חובה או לאחריו, על המעסיק חלה חובה לבדוק האם העובד מקבל קצבה השוללת את זכאותו לביטוח פנסיוני. לפסק דין בנושא לחצו כאן.
 • עובד/ת שפרש/ה מעבודתו/ה בגיל פרישת חובה או מאוחר יותר ונקלט/ה בעבודה חדשה, אינו/ה זכאי/ת לביטוח פנסיוני במקום העבודה החדש אם הוא/היא מקבל/ת קצבה כלשהי מלבד קצבאות או גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
עובד חדש הנקלט לעבודה לאחר גיל פרישת חובה
 • פנסיונר שפרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישת חובה (67) ומקבל קצבת פנסיה חודשית אינו זכאי להפרשות לביטוח הפנסיוני במקום עבודתו החדש שבו החל לעבוד לאחר פרישתו מעבודתו הקודמת.
 • פנסיונר שפרש מעבודתו הקודמת בגיל 62 ונקלט לעבודה חדשה לאחר גיל פרישת חובה (67), זכאי להפרשות לביטוח הפנסיוני גם אם הוא מקבל קצבאות שאינן קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי (למשל, קצבת פנסיה חודשית בשל עבודתו הקודמת).
 • אדם שאינו מקבל קצבאות מלבד קצבאות של המוסד לביטוח לאומי, זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני ממעסיקו בלי קשר לשאלה באיזה גיל פרש מעבודתו הקודמת.

תהליך מימוש הזכות

הפסקת הפרשות המעסיק כאשר העובד הגיע לגיל פרישה

הפרת חובת המעסיק

דוגמה
 • מעסיק שלא ביצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד במשך כל תקופת העבודה או בחלקה.
 • העובד הגיע לגיל פרישה, או שנגרמה לו נכות ואובדן כושר עבודה, וקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים מסרבים לשלם לעובד קצבה שכן הוא אינו מבוטח.
 • העובד רשאי לתבוע מהמעסיק את כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבל מהביטוח הפנסיוני אילו המעסיק הפריש את כל הסכומים במועד, כמו קצבת פנסיית נכות (אם נגרמה לו נכות) או קצבת פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ועד סוף החיים.
 • אם המעסיק ניכה את חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר, אך עיכב או לא העביר כלל את התשלומים אל הגוף המוסדי שבו מתנהל החשבון הפנסיוני של העובד, הוא עשוי להיחשב כמי שמבצע הלנת שכר ואף עבירה פלילית, וניתן להטיל עליו פיצויי הלנת שכר או עונשי מאסר או קנס.
 • למידע נוסף ראו העברת כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות על ידי המעסיק.

שמירה על רצף זכויות

 • מכיוון שהמעסיק מעביר בפועל את הכספים לביטוח הפנסיוני רק לאחר מספר חודשי עבודה (גם במקרה של עובד שכבר מבוטח בביטוח פנסיוני), עלול העובד לאבד את זכויות הוותק שלו בשל תקופת העבודה ההתחלתית שבה לא בוצעו הפרשות בפועל.
 • לפיכך, עובד שהתחיל עבודה חדשה והיה לו לפני כן ביטוח פנסיוני, יכול לשמור על רצף הזכויות שלו באמצעות הסדר ריסק או הפקדות עצמאיות, וזאת עד לתחילת ההפקדות בפועל של המעסיק.
 • למידע נוסף ראו:

עיקול כספים שהופקדו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.