בעלי תג חניה לנכה עשויים להיות זכאים להקצאה של איזור חניה בלעדי עבורם מטעם הרשות המקומית, במרחק שלא יעלה על 200 מטר מביתם
במקרה שלא נמצא איזור חניה בטווח של 200 מטר, הרשות המקומית רשאית למצוא מקום חניה במרחק שלא יעלה על 400 מטר מהבית
הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה


אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם איזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.

 • למי שנמצאו זכאים לכך, הרשות תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיהם וקרוב לבית ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

מי זכאי?

 • בעלי תג חניה לנכה, שרופא שהוסמך לאשר נכות על-פי דין אישר בכתב כי מתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכסא גלגלים כדי להתנייד.
  • הם נכים הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליהם הנכות.
  • דרגת נכותם מגיעה ל-90% לפחות ותנועתם בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותם (מי שנקבעו להם פחות מ-90% נכות עשויים להיות זכאים בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
 • כמו כן, זכאים עיוורים בעלי תג חניה לנכה. למידע נוסף ראו הקצאה וסימון אזור חניה לעיוור בסמוך לביתו.
 • אנשים שמתלווים אל הנכים ונוהגים עבורם ברכב שהוקצה לו מקום החניה רשאים להחנות את הרכב באותו מקום חניה.
 • הזכאות לא ניתנת לנכים שיש להם חניה המותאמת לצרכיהם ונמצאת בשימושם באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת התמרורים ("מחלקת החניה", "ועדת התמרור המקומית", "ועדת תחבורה עירונית" וכד').
 • הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
  • מכתב בקשה עם פרטי הפונה.
  • צילום תעודת הזהות של הפונה, כולל הספח עם הכתובת.
  • צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.
  • אישור על אחוזי הנכות מגורם מוסמך (כגון המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון).
  • אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים).
  • מי שעבר את גיל הפרישה עשוי להתבקש לצרף, לחלופין, חוות דעת של רופא מומחה המאשרת את מגבלת הניידות.
  • צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו) שהונפק עבור אותו רכב.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ניתן למצוא פרטים נוספים וטופס בקשה רלוונטי (לדוגמה, ראו פרטים וטופס באתר עיריית תל אביב).
 • הרשות המקומית תקצה את מקום החניה בתוך 60 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה.
 • הרשות תציב בחניה תמרור המייחד את מקום החניה לרכבו של הנכה, שיצויין עליו מספר הרכב.
 • במקרה שבעל תג חניה לנכה שנקבעו לו פחות מ-90% נכות הגיש את הבקשה, ועדה של הרשות המקומית תדון בבקשתו ותקבע אם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורו, בהתחשב בחומרת נכותו ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותו.

חשוב לדעת

 • הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה.
 • בעל דירה בבית משותף יכול בתנאים מסוימים להקצות עבורו מקום חניה בחניון הבניין או להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד. למידע נוסף ראו חניית נכים בבית משותף.
 • אם הוקצה לרכב נכה מסוים מקום חניה, ובתמרור עם פרטי הרכב צוינו גם שעות/ימים מסוימים, החניה לרכבים אחרים שנושאים תג נכה תהיה מותרת בהתאם לימים או לשעות שצוינו בתמרור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים