מטופל רשאי לסרב לנוכחות או לבדיקה של סטודנטים במהלך הטיפול הרפואי או הבדיקה שהוא מקבל
על הנהלת היחידה הרפואית, שבה ניתן טיפול רפואי, קיימת חובה ליידע את המטופלים כי המוסד הרפואי משמש להכשרת סטודנטים במקצועות הבריאות
כאשר סטודנטים נוכחים במהלך בדיקה או טיפול רפואי, על צוות ההוראה להציג למטופל את הסטודנטים ואת מעמדם


מטופל רשאי לסרב לנוכחות או לבדיקה של סטודנטים במהלך הטיפול הרפואי או הבדיקה שהוא מקבל.

  • אם המטופל מודיע על סירובו, יש לקבל את הסרוב בהבנה, והמטופל יזכה למלוא הטיפול והיחס כמתבקש ממצבו הרפואי.
  • אם המטופל הסכים לנוכחות סטודנטים בבדיקה, מספר הסטודנטים הנוכחים בבדיקה או בטיפול חייב להיות מצומצם. יש להבטיח למטופל, כי הבדיקה או הטיפול ייעשו בנוכחות הגורם המטפל בחולה או המדריך תוך שמירה על כבודו, פרטיותו, וצניעותו של המטופל.
  • על המוסד הרפואי, צוותי ההוראה והסטודנטים במקצועות הבריאות, לעשות כל מאמץ אפשרי כדי שבמהלך ההתנסות הלימודית, לא תהיה פגיעה בזכויות המטופל לפרטיות ולכבוד עצמי.

מי זכאי?

  • כל מטופל.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • יש ליידע את המטופל מראש על נוכחות של סטודנטים במהלך הטיפול או הבדיקה, ולקבל את הסכמתו.

חשוב לדעת

  • על הנהלת היחידה הרפואית, שבה ניתן טיפול רפואי, קיימת חובה ליידע את המטופלים כי המוסד הרפואי משמש להכשרת סטודנטים במקצועות הבריאות. מידע זה יש להביא לידיעת המטופלים על גבי כרזה במקום בולט במוסד הרפואי או בדף הסבר שיימסר לכל מטופל חדש.
  • כאשר סטודנטים נוכחים במהלך בדיקה או טיפול רפואי, על צוות ההוראה להציג למטופל את הסטודנטים ואת מעמדם.
  • כאשר מתבצעת בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט, יש להודיע למטופל על זכאותו לנוכחות אדם נוסף. למידע נוסף ראו נוכחות בן משפחה או אדם אחר בבדיקת רופא.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים