הקדמה:

מטופל זכאי שכבודו ופרטיותו יישמרו במהלך כל שלבי הטיפול הרפואי
במקרה שלא ניתן לטפל במטופל ביחידות, על המטפל להקפיד שמיטת המטופל תהיה מוסתרת בווילון או פרגוד, כך שהמטופל לא ייחשף שלא לצורך
זכותו של מטופל לסרב לנוכחות ו/או לבדיקה של סטודנטים בעת קבלת השירות הרפואי


כל חולה, זכאי לשמירה על פרטיותו בעת קבלת טיפול רפואי.

  • חובה על כל מטפל, וכל מי שעובד בפיקוחו של המטפל, וכל עובד אחר של מוסד רפואי, לעשות ככל הניתן, כדי לשמור על כבודו ופרטיותו של המטופל, בכל השלבים והמצבים של הטיפול הרפואי.
  • במקרה שלא ניתן לטפל במטופל ביחידות, על המטפל להקפיד שמיטת המטופל תהיה מוסתרת בווילון או פרגוד, כך שהמטופל לא ייחשף שלא לצורך.
  • על המטפל להימנע ככל שניתן מלחשוף מידע רפואי על המטופל לאחרים, בעת שיחה עם המטופל, בדיון עם מטפל אחר, או במידע המתפרסם במקומות ציבוריים.
  • מנהל מוסד רפואי חייב לקבוע הוראות ונהלים, שיבטיחו שמירה על כבודם ופרטיותם של המטופלים במוסד הרפואי.

מי זכאי?

  • כל מטופל.

שמירה על כבוד ופרטיות בבדיקה גופנית

סודיות רפואית

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות