הקדמה:

מטופל זכאי שכבודו ופרטיותו יישמרו במהלך כל שלבי הטיפול הרפואי
במקרה שלא ניתן לטפל במטופל ביחידות, על המטפל להקפיד שמיטת המטופל תהיה מוסתרת בווילון או פרגוד, כך שהמטופל לא ייחשף שלא לצורך
בעת קבלת השירות הרפואי, מטופל זכאי לנוכחות אדם לבחירת ולסרב לנוכחות או לבדיקה של סטודנטים
אשפוז מטופל ייעשה רק בחדר חולים מתאים
לפרטים נוספים ראו חוק זכויות החולה


כל חולה, זכאי לשמירה על פרטיותו וכבודו בעת קבלת טיפול רפואי.

  • חובה על כל מטפל, וכל מי שעובד בפיקוחו של המטפל, וכל עובד אחר של מוסד רפואי, לעשות ככל הניתן, כדי לשמור על כבודו ופרטיותו של המטופל, בכל השלבים והמצבים של הטיפול הרפואי.
  • מנהל מוסד רפואי חייב לקבוע הוראות ונהלים, שיבטיחו שמירה על כבודם ופרטיותם של המטופלים במוסד הרפואי.

מי זכאי?

  • כל מטופל.

שמירה על כבוד ופרטיות בבדיקה גופנית

  • במקרה שלא ניתן לטפל במטופל ביחידות, על המטפל להקפיד שמיטת המטופל תהיה מוסתרת בווילון או פרגוד, כך שהמטופל לא ייחשף שלא לצורך.
  • זכותו של מטופל לסרב לנוכחות ולבדיקה של סטודנטים במהלך הטיפול הרפואי שהוא מקבל. למידע נוסף ראו סירוב לנוכחות סטודנטים במהלך בדיקה או טיפול רפואי.
  • כל מטופל זכאי לבקש את נוכחותו של אדם נוסף בעת ביצוע בדיקה גופנית. למידע נוסף ראו נוכחות בן משפחה או אדם אחר בבדיקת רופא.
  • מטופל המתקבל לאשפוז במחלקה פנימית, יאושפז אך ורק בחדר חולים ולא באתרים שאינם מתאימים לכך (כגון מסדרון בית החולים).

סודיות רפואית

  • על המטפל להימנע אם ניתן מלחשוף מידע רפואי על המטופל לאחרים, בעת שיחה עם המטופל, בדיון עם מטפל אחר, או במידע המתפרסם במקומות ציבוריים.
  • כל מטפל חייב לשמור על סודיות רפואית של מטופלו. להרחבה ראו שמירה על סודיות רפואית.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות