עיזבון הוא מונח מעולם המשפט שלמעשה מתאר את הירושה: כל הכספים, הנדל"ן, הרכוש, הזכויות והחובות שהיו לאדם בזמן מותו
אם האדם שמת ערך צוואה, העיזבון יחולק לפי הוראות הצוואה, בהתאם לצו קיום הצוואה
אם האדם שמת לא ערך צוואה, העיזבון יחולק בין יורשיו החוקיים, בהתאם לצו הירושה
במקרים מורכבים במיוחד או כאשר יש חשש כי עלול להיגרם נזק לעיזבון, ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון

המושג 'עיזבון' אינו מוגדר בחוק, אולם הפירוש שניתן בפסיקה למושג הוא "כלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש" (ע"א 148/53 מ. פנץ ו"אגד" בע"מ נ' פלדמן).

 • עיזבון הוא סך כל נכסי המת - הרכוש, הנכסים (כולל נכסים של קניין רוחני), הזכויות והחובות שלו.
 • חוק הירושה קובע כי שלושת סוגי הנכסים הבאים אינם נכללים בעיזבון:
  1. כספים שיש לשלם לאחר פטירתו על פי חוזה ביטוח.
  2. חברות בקרן פנסיה.
  3. חברות בקופת תגמולים.
 • במקרה שהמנוח הותיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק בין יורשיו לפי ההוראות בצוואתו.
 • במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לכללי הירושה על פי דין שנקבעו בחוק הירושה.
 • במקרים מורכבים במיוחד או כאשר יש חשש כי עלול להיגרם נזק לעיזבון עד למועד החלוקה או למי מהיורשים, ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון.

חשוב לדעת

 • כספים שיש לשלם עקב מותו של המנוח (למשל כספי קופות גמל, פנסיה לשאירים וכו') אינם חלק מהעיזבון, כלומר הם לא ישולמו באופן אוטומטי למי שנקבעו כיורשים בדין או כיורשים על פי צוואה. כספים אלה ישולמו למי שנקבעו על ידי המנוח כמוטבים ברישומי קופת הגמל, ולא בהכרח היורשים שנקבעו בצוואה או היורשים כדין במקרה שאין צוואה.
 • עם זאת ניתן לקבוע בצוואה שהיורשים על פי הצוואה יהיו גם המוטבים שיקבלו את כספי קופות הגמל לאחר מות המנוח, כלומר לשנות את שמות המוטבים בקופת הגמל באמצעות כתיבתם בצוואה, בתנאי שהודעה על כך תישלח לקופת הגמל.
 • בפסיקת בתי המשפט קיימות שתי עמדות ללא הכרעה חד משמעית לגבי המועד שבו צריכה להישלח ההודעה לקופת הגמל על הצוואה:
  • דעה אחת קובעת כי כדי לשנות את שמות המוטבים של קופת הגמל באמצעות צוואה יש צורך להעביר את הצוואה אל קופת הגמל עוד בחיי המוריש, ולכן אם הצוואה נשלחה אל קופת הגמל לאחר מותו, המוטבים בקופת הגמל יישארו אלה שרשומים במסמכי הקופה ולא אלה שנרשמו בצוואה. עם זאת גם לפי עמדה זו, אם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי שמות המוטבים באמצעות הודעה לאחר הפטירה, משלוח הצוואה יכול לשנות את שמות מוטבים, אך יש לבדוק אם התקנון קובע תנאים מיוחדים לכך (למשל דרישה כי ההודעה על הצוואה תגיע לפני שכספי הקופה שולמו כבר למוטבים המקוריים).
  • דעה אחרת קובעת כי גם אם נשלחה הצוואה לקופת הגמל לאחר מות המוריש ניתן לשנות באמצעותה את זהות המוטבים שזכאים לקבל את כספי קופת הגמל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה