בעל משכנתא (הלוואה לדיור), עשוי להיות מחוייב על-ידי הבנק בעמלות שונות עבור פרעון מוקדם (מלא או חלקי) של המשכנתא וכן עבור ביצוע (מיחזור משכנתא)
סוגי העמלות, סכומן, אופן חישובן והדרכים להפחית או להימנע מתשלומן, מפורטים בדף הסבר שנמסר לבעל המשכנתא על-ידי הבנק כחלק ממסמכי ההלוואה וכן ימסרו לבעל משכנתא לפי בקשתו
בעלי תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון המקבלים סיוע במשכנתא, פטורים מתשלום עמלות פירעון מוקדם
התשלום עבור עמלות הפירעון המוקדם עשוי להיות גבוה ועל-כן מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות או בעל מומחיות בתחום בטרם ביצוע פעולות הכרוכות בתשלום עמלות אלו

בעל משכנתא (הלוואה לדיור), עשוי להידרש על-ידי הבנק בתשלום אחת או יותר מ-5 עמלות הקרויות "עמלות פירעון מוקדם" עבור הפעולות הבאות:

 • החזר מלא של כל הסכום שנותר לתשלום המשכנתא, לפני המועד שנקבע לסיומה ובתשלום אחד- פירעון מוקדם מלא.
 • החזר חלק מהסכום שנותר לתשלום המשכנתא, לפני המועד שנקבע לסיומה ובתשלום אחד- פירעון מוקדם חלקי.
 • החלפת המשכנתא הקיימת במשכנתא חדשה - מיחזור משכנתא.

עמלות הפירעון המוקדם

 • הוראות בנק ישראל מסדירות את נושא עמלות הפירעון המוקדם וקובעות כי הבנקים רשאים לגבות 5 עמלות שונות (את כולן או חלקן), בהתאם לנושא.
 • ההוראות מפרטות את סוגי העמלות, סכומן, אופן חישובן וכן את הדרכים להפחיתן ולהימנע מתשלום מיותר.
 • יש לזכור, כי עמלות הפרעון המוקדם (כולן או חלקן), נגבות ומחושבות בהתאם למסלולי ההלוואה השונים שבכל משכנתא (תמהיל המשכנתא) ועבור כל מסלול הלוואה בנפרד. סוגי העמלות, אופן חישובן וסכומן תלוי במסלול ההלוואה (לדוגמה: ריבית קבועה או משתנה, צמודה למדד או לא צמודה, שקלית או במטבע חוץ, עם או בלי "תחנות/נקודות יציאה" וכו') ולכן מומלץ להתייעץ עם בעל מומחיות בתחום.
סוג העמלה הסבר
עמלה תפעולית
 • עמלה חד- פעמית בסכום שלא יעלה על 60 ₪ (נכון לשנת 2017 ויכול להתעדכן מעת לעת על-ידי המפקח על הבנקים).
 • עמלה זו נגבית עבור ביצוע חישוב פירעון המשכנתא (ההחזר) ועלויות תפעוליות הכרוכות בביצוע הפעולה.
עמלת אי-הודעה מוקדמת
 • עמלה בסכום שלא יעלה על 0.1% מהסכום הנפרע, כלומר מהסכום אותו מבקשים להחזיר.
 • עמלה זו לא תיגבה במקרים הבאים:
  • אם בעל המשכנתא לקח הלוואה (לדיור או שלא לדיור) חדשה מהבנק לצורך החזר המשכנתא הנוכחית.
  • אם בעל המשכנתא נפטר.
  • אם בעל המשכנתא ימסור לבנק הודעה בכתב על רצונו לבצע פירעון מוקדם בין 45-10 ימים במועד עתידי מסוים, 10 ימים לפחות לפני המועד, אך לא יותר מ-45 ימים לפני אותו מועד. אך אם בעל המשכנתא לא יבצע את הפירעון המוקדם לפי ההודעה שמסר, הוא לא יוכל לנצל את הפטור מתשלום עמלה זו במשך 6 חודשים מהמועד שהיה עליו לבצע את הפירעון.
עמלת הפרשי ריבית / היוון / הפסד כלכלי / קנס משכנתא
 • עמלה זו נגבית כ"פיצוי" לבנק בגין הפסדיו על סכומים שהוא יכול היה לקבל אם המשכנתא היתה משולמת עד לתום התקופה לפני תנאיה.
 • העמלה מחושבת לפי גובה ההפרש שבין הריבית של המשכנתא אותה רוצים לפרוע (או חלקה) לבין הריבית הממוצעת של המשכנתאות (כפי שמפרסם בנק ישראל) ביום ביצוע הפירעון המוקדם.
 • צו הבנקאות קובע כי על הבנק להעניק 10%-40% הנחה מסכום עמלה זו, בהתאם לסוג ההלוואה ולזמן שחלף מיום לקיחתה ועד ליום הפירעון המוקדם.
 • בפירעון מוקדם חלקי (החזר חלק מסכום המשכנתא), סכום העמלה נקבע באופן יחסי בהתאם לסכום הנפרע, למספר התשלומים שהוקדמו ולסכום המשכנתא במלואו.
 • עמלה זו הינה המשמעותית, המורכבת והגבוהה מבין עמלות הפירעון המוקדם ולכן מומלץ להתייעץ עם בעל מומחיות בתחום כדי לבחון את כדאיות הפירעון.
עמלת מדד ממוצע
 • עמלה זו נגבית רק בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן ורק במקרה שהפירעון יבוצע בין ה-1 ל-15 בכל חודש.
 • עמלה זו נגבית כ"פיצוי" חלקי לבנק עבור תקופה שבה ההלוואה התנהלה, אך סכומה לא הוצמד למדד.
 • אם הפירעון המוקדם יבוצע מה-16 לחודש ועד לסוף החודש- לא תיגבה עמלה זו.
עמלת הפרשי שער
 • עמלה זו נגבית רק בהלוואות הצמודות למטבע חוץ או הלוואות המתנהלות במטבע חוץ.
 • סכום העמלה מחושב בהתאם לגובה ההפרש שבין שער מטבע החוץ ביום הפירעון המוקדם לבין שער מטבע החוץ שיהיה יומיים לאחר הפירעון המוקדם.
 • ניתן להימנע מתשלום עמלה זו, אם תינתן לבנק הודעה של שני ימי עסקים לפחות לפני ביצוע הפירעון (יום עסקים הינו כל יום בו מתבצע מסחר במטבע חוץ, בארץ או בחו"ל).

חשוב לדעת

 • ביצוע פירעון מוקדם למשכנתא (מלא, חלקי או מיחזור), עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות גבוהות הנקבעות ומחושבות לפי נתונים שונים שבכל משכנתא (לפי מסלולי ההלוואה) ועל-כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות או בעל מומחיות בתחום כדי לבחון את כדאיות הפירעון.
 • בעלי תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון המקבלים סיוע בסבסוד במשכנתא, פטורים מתשלום עמלות פירעון מוקדם עבור המשכנתא המסובסדת בלבד.
 • על הבנק למסור כחלק ממסמכי המשכנתא במועד לקיחתה "דף הסבר" ובו מידע מפורט אודות כל סוגי עמלות הפירעון המוקדם.
 • בעל משכנתא זכאי לבקש מהבנק, ללא תשלום (מוגבל לפעמיים בשנה), "דף הסבר" אודות עמלות הפירעון המוקדם ואופן חישובן.
 • ההוראות והכללים בנוגע לעמלות פירעון מוקדם לפי צו הבנקאות חלות הן על משכנתא שניתנת על ידי בנק והן על משכנתא שניתנת על ידי חברת ביטוח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים