הקדמה:

בעל משכנתא (הלוואה לדיור) זכאי להחזיר לבנק, בתשלום אחד, את כל סכום המשכנתא שנותר לתשלום (פירעון מוקדם מלא)
ניתן גם להחזיר גם רק חלק מסכום המשכנתא (פרעון חלקי מוקדם) או לבצע (מיחזור משכנתא) (פירעון מלא של המשכנתא ונטילת הלוואה חדשה במקביל)
פרעון מוקדם עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות, את חלקן ניתן להפחית ומחלקן להימנע
בעלי תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון המקבלים סיוע במשכנתא פטורים מתשלום עמלות פירעון מוקדם


בעל משכנתא (הלוואה לדיור), זכאי להחזיר לבנק, לפני תום תקופת ההלוואה, את כל סכום המשכנתא שנותר לתשלום, בבת אחת (פירעון מוקדם מלא).

 • לאחר ביצוע הפירעון, יימחק הבנק מרישומי הנכס בלשכת רישום המקרקעין (יוסר השעבוד) ותבוטל חובת ביטוח המשכנתא (ביטוח חיים וביטוח מבנה).
טיפ
ניתן גם להחזיר גם רק חלק מסכום המשכנתא (פרעון חלקי מוקדם) או לבצע (מיחזור משכנתא) (פירעון מלא של המשכנתא ונטילת הלוואה חדשה במקביל).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לבנק ממנו נלקחה המשכנתא ולהגיש בקשה לפירעון מוקדם.
 • לאחר תשלום כל יתרת סכום ההלוואה לפי הנחיות הבנק ותשלום העמלות הנדרשות, הבנק ישלח בדואר (או במסירה אישית לבקשת הלקוח) בתוך מספר ימים, אישור על ביצוע הפירעון המוקדם והוראות בנוגע לביטוח המשכנתא (האם ניתן לבטלו).
 • בתוך 60-30 יום (תלוי בבנק), יעביר הבנק ללשכת רישום המקרקעין הודעה, לפיה הנכס שבגינו ניתנה המשכנתא, לא משועבד עוד לבנק, ויש למחוק את השעבוד ואת הבנק מרישומי הנכס.
 • ההוצאות הכרוכות במשלוח ההודעה, בהסרת השיעבוד והסרת הבנק מרישומי הנכס, מוטלות על הבנק.
 • למרות זאת, אם בעל המשכנתא מעוניין (משיקולי יעילות או חסכון בזמן) לבצע את ההליך בעצמו מול לשכת רישום המקרקעין, עליו לבקש מהבנק בעת הגשת הבקשה לפירעון מוקדם, למסור לו באופן אישי את מסמכי הסרת השעבוד על מנת שימסור אותם בעצמו ללשכת רישום המקרקעין. במקרה כזה ההוצאות מוטלות על בעל המשכנתא.

עמלות פרעון מוקדם

 • הבנקים רשאים לגבות עמלות בגין ביצוע פירעון מוקדם למשכנתא.
 • סוגי העמלות, הנוסחאות לחישובן והסכום המקסימלי אותו רשאים הבנקים לגבות מפורטים בצו הבנקאות.
 • למידע מפורט על סוגי העמלות ושיעורן ראו עמלות פירעון מוקדם למשכנתא.

חשוב לדעת

 • על הבנק למסור לבעל משכנתא כחלק ממסמכי ההלוואה במועד נטילתה, מסמך בשם "דף הסבר" המכיל מידע מפורט אודות הפירעון המוקדם, אופן ביצועו, סוגי העמלות לפי סוגי ומסלולי ההלוואה, אופן חישוב העמלות, דוגמאות לחישוב והדרכים להימנע או להפחית אותן.
 • על הבנק למסור לבעל משכנתא, לפי בקשתו וללא תשלום (מוגבל לפעמיים בשנה), דף הסבר אודות הפירעון המוקדם.
 • מי שמקבל סיוע במשכנתא מטעם משרד הבינוי והשיכון, פטור מתשלום כל עמלות הפירעון המוקדם בעת פירעון המשכנתא המסובסדת (אם בנוסף למשכנתא המסובסדת קיימת גם משכנתא בנקאית (מסחרית), פירעון שלה עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות).
 • ביצוע פירעון מוקדם, עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות גבוהות ולכן מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות או בעל מומחיות בתחום בטרם ביצוע הפירעון.
 • בנוסף לאפשרות לבצע פירעון מוקדם של כל סכום המשכנתא שנותר לתשלום, ניתן גם להחזיר חלק מסכום המשכנתא (פרעון מוקדם חלקי) או להחזיר את כל המשכנתא הקיימת (פירעון מוקדם מלא) מכספי משכנתא חדשה שתילקח עם תנאים חדשים (מחזור משכנתא).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים