עסקה מתמשכת היא עסקה לרכישת מוצר או שירות שאינו חד פעמי, שעליו הצרכן משלם במשך תקופה מסויימת, כגון: טלפוניה, אינטרנט, כבלים ועוד (לא כולל עסקה לאספקת גז)
לבירורים ותלונות ניתן לפנות אל הרשות להגנת הצרכן במשרד הכלכלה

עסקה מתמשכת על-פי סעיף 13ג לחוק הגנת הצרכן היא עסקה לרכישת מוצר או שירות באופן מתמשך (כולל שינוי או תוספת לעסקה קיימת שאינם מהווים עסקה חדשה), בין אם העסקה מוגבלת בזמן ובין אם לאו, מלבד עסקה לאספקת גז בין צרכן לספק גז.

 • ישנם סוגים רבים של מוצרים ושירותים הניתנים במסגרת עסקה מתמשכת: טלפוניה, אינטרנט, כבלים, מנוי לספא, חדר כושר, טיפולי אסתטיקה, עסקת נופש ארוכת טווח העולה על שנה, חברות או מנוי במועדון (כגון: מועדון הנחות, היכרויות ושידוכים, מנוי להגרלות, הימורים וכו') ועוד.
 • עסקה שבה נרכשו מוצרים או שירותים במחיר מוזל או במחיר מבצע לתקופה מסויימת היא "עסקה לתקופה קצובה" ולא "עסקה מתמשכת". בעסקה לתקופה קצובה אסור לבית העסק להמשיך את העסקה אחרי תום התקופה ללא הסכמת הצרכן.

חובות המוכר בעסקה מתמשכת

 • החוק מטיל על המוכר בעסקה מתמשכת חובה לגלות את הפרטים הבאים:
  1. זכות הצרכן לבטל את העסקה ודרכי ביטולה, לרבות זכותו במקרה של עסקה לתקופה בלתי קצובה, וכן את הצורך במסירת פרט מזהה לשם ביטול העסקה.
  2. בעסקה לתקופה קצובה - את משך העסקה ומועד סיומה.
  3. פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול (במקרה שישנם תשלומים כאלה) לפי תנאי העסקה המתמשכת, ודרך חישוב התשלומים (במקרה שנקבעה בחוק או במקום אחר).
  4. הכתובת ומספר הטלפון של העוסק, וכן מספר הפקס וכתובת הדואל שלו, אם קיימים, שבאמצעותם ניתן למסור לו הודעת ביטול.
 • אם העסקה המתמשכת נערכה בחוזה בכתב, יכלול העוסק את הפרטים שצויינו לעיל גם בחוזה שנחתם עם הצרכן.
 • אם העסקה המתמשכת נערכה בעל-פה, ימסור העוסק לצרכן, לא יאוחר ממועד אספקת המוצר או השירות, מסמך בכתב הכולל את הפרטים שצויינו לעיל. הפרטים יופיעו בחוזה או במסמך בכתב בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.
 • אם יש לעוסק אתר אינטרנט, עליו לפרסם באתר את הדרכים לביטול העסקה המתמשכת, וכן את כל שאר הפרטים שאותם הוא מחוייב לגלות לצרכן.
 • כאשר מדובר בעסקה מתמשכת לשירותי רפואה, למשל שכירת מכשירים רפואיים, חלים תנאים מיוחדים. לפרטים ראו עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים