בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה חייבים להתקיים תנאים מסוימים לצורך שמירה על זכויות הצרכנים בעסקה
בין היתר, הצרכן זכאי לקבל מידע מהותי בטופס נפרד, לבטל את העסקה בתנאים מיוחדים ולסרב לשינויים בתנאי העסקה
הפרת הזכויות האמורות היא עבירה פלילית ויכולה לזכות את הצרכן בפיצויים עד 10,000 ₪
לפרטים נוספים ראו חוק הגנת הצרכן - סעיפים 13ה-13ז


עסקאות מתמשכות לשירותי רפואה נעשות על פי רוב בתנאים אחידים עבור כל הצרכנים, מבלי שמתקיים משא ומתן על התנאים, ומול אוכלוסיות הזקוקות לסיוע רפואי מתמשך כגון חולים וקשישים. לכן, צרכנים המתקשרים בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה זכאים לכך שיישמרו זכויותיהם בעת ההתקשרות בעסקה, וכן בעת ביטולה.

מהי עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה?

 • עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה מוגדרת כעסקה מתמשכת לצורך השירותים הבאים:
  • טיפול רפואי, לרבות פעולות אבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי.
  • שירותי תמיכה רפואית כגון הסעה באמבולנס, ייעוץ רפואי או ביקור רופא, הפעלת מוקדים להיענות באמצעות לחצן מצוקה או אספקה של מכשיר או ציוד רפואי אחר.
 • עסקה מתמשכת בשירותי רפואה יכולה להיות, למשל, התקשרות עם חברות טלה-רפואה לאבחון אירועים לבביים מהבית, התקשרות עם חברות המשכירות ציוד רפואי ועוד.
אזהרה
התקשרות לקבלת טיפול רפואי או שירותי תמיכה רפואית לא ייחשבו כעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, אם הם ניתנים על ידי אחד מהגורמים הבאים (בעצמם או באמצעות מישהו מטעמם): קופת חולים, מעון (למשל בית אבות) או מוסד רפואי (למשל בית חולים).

מי זכאי?

 • מי שהתקשר עם ספק בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה.

חתימת החוזה

 • החוזה ייחתם בכתב, ויהיה בעברית או בשפה שבה מסר ספק שירותי הרפואה מידע לצרכן.
 • עד למועד חתימה החוזה, הספק ימסור לצרכן טופס נפרד לחוזה (טופס גילוי), שבו כלולים כל הפרטים הבאים, והם בלבד:
  • פרטי הספק – שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל.
  • פירוט השירותים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות תנאים ומגבלות אם ישנם, וכן האזורים, הימים והשעות שבהם יינתנו השירותים.
  • פרטים בדבר המחיר הכולל של העסקה וכן אופן התשלום ותנאיו.
  • אם העסקה היא לתקופה קצובה – משך העסקה ומועד סיומה.
  • פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את העסקה.
  • פרטים בדבר אחריות לשירות, למכשירים ולציוד.
 • גודל האותיות בחוזה ובטופס הגילוי לא יהיה פחות מ-2 מילימטר.

משך ותנאי החוזה

 • בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה (כלומר, לא לתקופה בלתי מוגבלת), חל איסור להתקשר עם הצרכן לתקופה העולה על שנה אחת.
  • עם זאת, הספק יכול לבקש להאריך את העסקה מעבר לשנה אחת, אך הוא יכול לעשות זאת בכל פעם למשך חצי שנה בלבד ורק אם אינו משנה את שאר תנאי העסקה (למשל מחיר, היקף השירותים אותם הוא מספק, תנאי אחריות וכדומה).
  • ספק המעוניין להאריך את העסקה עם שינוי תנאי העסקה, חייב לקבל את הסכמתו המפורשת של הצרכן לשם כך, ואינו יכול להאריך את העסקה לפני שקיבל את ההסכמה.
 • חשוב: במקרה שהצרכן יעבור לבית אבות, יתאשפז לתקופה ממושכת או ימות, הוא יהיה פטור מכל החיובים לפי החוזה. כמו כן, לא ניתן יהיה לחייב לפי החוזה כל אדם אחר במקום הצרכן (למשל את ילדיו או את יורשיו של הצרכן). אם יש בחוזה סעיף האומר אחרת, הסעיף לא יהיה תקף.

ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

 • חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך 3 ימי עסקים מיום שהצרכן מסר לספק הודעת ביטול.
 • אם הודעת הביטול נמסרה בדואר רשום, החוזה יסתיים בתוך 6 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה למשלוח.
 • במועד הביטול יפסיק העוסק את מתן השירותים להם התחייב לפי החוזה, ולא יחייב את הצרכן בתשלומים ששילם לאחר מועד הביטול.
 • אם הצרכן המשיך לשלם לאחר שהחוזה בוטל, הספק ישיב לו את הסכומים ששילם מיום הביטול, וימסור לו העתק מהודעת הביטול.

ביטול בתוך 30 הימים הראשונים לאחר חתימת החוזה

 • צרכן המעוניין לבטל את העסקה בתוך 30 ימים מיום החתימה על החוזה או מהיום שבו אישר שקיבל את טופס הגילוי, לפי המאוחר, יכול לעשות זאת מבלי שיידרש לשלם דמי ביטול.
 • במקרה של ביטול העסקה במהלך תקופה זו, אסור לספק לגבות מהצרכן דמי ביטול גם אם הוא כבר החל לתת שירות לצרכן.

ביטול לאחר שחלפו 30 הימים הראשונים מחתימת החוזה

 • במקרה שחלפו 30 הימים הראשונים והצרכן מבקש לבטל את החוזה (בעסקה לתקופה קצובה), הספק יהיה רשאי לגבות דמי ביטול רק אם הם נקבעו מראש בחוזה ובסכום שנקבע.
 • אם בוטלה עסקה לאחר 30 הימים הראשונים, והצרכן החל לקבל שירותים מהספק, הצרכן ישלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, ואם קיבל מכשירים או ציוד במסגרת העסקה, יחזיר אותם לספק.
 • אם במסגרת העסקה הותקנו מכשירים בבית הצרכן, הספק יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שספק לשירותי רפואה כאמור הפר את חובתו, ניתן להגיש תלונה ברשות להגנת הצרכן וסחר הוגן או להגיש תביעה לבית המשפט.

חשוב לדעת

 • הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן בעניין זה היא עבירה פלילית, וכן מקנה לצרכן זכות לתבוע פיצויים בסכום של עד 10,000 ₪.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים