צרכן שהתקשר בעסקה מתמשכת (למעט באספקת גז) רשאי לבטל את העסקה גם לאחר שהחל לקבל שירותים
הביטול ייעשה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה ההתקשרות
העוסק יפסיק לחייב את הצרכן בתוך 3 עד 6 ימים מיום מסירת הודעת הביטול, תלוי באופן שבו נמסרה ההודעה
לבדיקת זכאות לביטול עסקה, ראו צרכנות בקליק באתר המועצה הישראלית לצרכנות


צרכן שהתקשר בעסקה מתמשכת רשאי לבטל את העסקה, בהתאם לתנאי הביטול שנקבעו בחוזה ההתקשרות.

 • העוסק חייב להפסיק את החיוב בתוך 3 ימים מיום הודעת הביטול (או בתוך 6 ימים אם ההודעה נמסרה בדואר רשום), אלא אם כן הצרכן ציין תאריך מאוחר יותר.
 • האחריות לביטול העסקה מוטלת על הצרכן.
 • אם העוסק ממשיך לחייב את הצרכן מעבר לתקופה המותרת (לאחר הודעת הביטול של הצרכן), ניתן להגיש נגדו תביעה.
 • אם מדובר בעסקה מתמשכת שעוסקת בשירותי רפואה (כגון טיפול סיעודי, הסעה באמבולנס):
  • ניתן לבטל אותה עד 30 יום מיום החתימה על החוזה, או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי (שמפרט את התנאים המהותיים של העסקה), לפי המאוחר מביניהם.
  • אם הצרכן בחר לבטל את החוזה, העוסק לא יגבה ממנו דמי ביטול כלשהם.
שימו לב
 • הזכות לביטול לפי ערך זה היא בנוסף לזכות הביטול הכללית, המאפשרת ביטול בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב, לפי המאוחר.
 • לפרטים נוספים אודות זכות הביטול הכללית ראו ביטול רכישה שנעשתה בבית העסק והחזרת המוצר.

מי זכאי?

שימו לב
 • הביטול ייעשה בהתאם לתנאי הביטול המופיעים בחוזה ההתקשרות, אלא אם מדובר בעסקה לשירותי רפואה.
 • תנאים אלה יכולים להיות אפשרות לביטול רק ב"נקודות יציאה" מסוימות בחוזה, תשלום בגין ביטול העסקה וכדומה.

תהליך מימוש הזכות

הודעה על ביטול העסקה

 • הצרכן צריך להודיע לעוסק על ביטול העסקה. ניתן להודיע על הביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק.
  • בדואר רשום.
  • בדוא"ל.
  • בפקס (אם יש לעוסק פקס).
 • בעסקה שניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של העוסק, יש לאפשר גם את ביטול העסקה באמצעות האתר. במקרים אלה על העוסק לפרסם בדף הראשי של האתר, באופן בולט וברור, קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול.
 • בהודעת הביטול הצרכן יפרט את שמו ואת מספר הזהות שלו.
 • אם הודעת הביטול נמסרת בעל פה, יש למסור פרט מזהה נוסף, אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.
 • רצוי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, שכן כך ישנו תיעוד רשמי של ביטול העסקה.

ביטול העסקה

 • העוסק מחויב להפסיק את החיוב עבור השירות בתוך 3 ימים, ואם ההודעה נמסרה באמצעות דואר רשום - בתוך 6 ימים.
 • יש להחזיר את המוצר לבית העסק, לסניפיו או לאחת מנקודות המכירה שלו:
  • שירותי טלפוניה ניידת - יש להחזיר את הטלפון הסלולרי, בתנאי שלא נעשה בו שימוש.
  • שירותי כבלים/לוויין - חשוב להחזיר את הממיר (כשהוא במצב תקין) לעוסק עצמו או למוקדי המכירה שלו.
 • העוסק רשאי לגבות דמי ביטול ("קנס יציאה") כפי שהוסכם בין הצדדים בחוזה ההתקשרות. במקרה שדמי הביטול אינם בגובה סביר ביחס לנסיבות, ניתן לפנות לבית המשפט.
טיפ
במקרה שבו העסק ממשיך לגבות תשלום לאחר מועד הניתוק הקבוע בחוק, הצרכן זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪, בנוסף להחזר כספי מלא מהמועד בו היה על העסק להפסיק את החיובים.

החזרת התמורה

 • אם התמורה נעשית בתשלומים עתיים (באמצעות צ'קים, חיוב בתשלומים או הוראת קבע), העוסק מחויב להפסיק את החיובים העתידיים במועדים האמורים לעיל.
 • אם התמורה שולמה מראש, היא תוחזר ביחס לתקופה לגביה ניתנה הודעת ביטול:
  • העוסק יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב במועד החיוב העוקב להודעת הביטול.
  • תנאי לזיכוי הצרכן על ידי החברה הוא כי באפשרות החברה להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה. אם חברת כרטיסי האשראי אינה יכולה לזכות את הצרכן מהסיבה שאינה יכולה להיפרע מהעוסק, חובתו של העוסק להשיב את התמורה לצרכן במזומן או בשיק מזומן.
 • שימו לב: העוסק (למעט חברת תקשורת) רשאי לגבות "קנס יציאה" בסכום עליו הוסכם בחוזה ההתקשרות, ובלבד שמדובר בסכום סביר בנסיבות. אם הסכום אינו סביר ניתן לפנות לבית המשפט.

פרסום מידע לגבי אופן ביטול העסקה

 • עד למועד אספקת השירות או המוצר, העוסק מחויב ליידע את הצרכן בכתב לגבי תנאי הביטול והדרכים למסירת הודעה על ביטול העסקה (כפי שפורטו לפני כן בדף זה), את פרטי ההתקשרות לגבי כל אחת מדרכי הביטול, ואת הפרטים שהצרכן צריך לכלול בהודעת הביטול.
 • המידע ייכתב בחוזה, בטופס גילוי או במסמך המפרט את עיקרי העסקה.
 • בנוסף, המידע יפורט על גבי החשבונית, הקבלה או הודעת התשלום.
 • בעסקה לתקופה קצובה שלא נדרשת לגביה הסכמה מפורשת של הצרכן להמשך ההתקשרות, המידע יפורט גם בהודעה על מועד סיום העסקה, הנשלחת לצרכן.
 • אם יש לעוסק אתר אינטרנט, המידע יפורט בדף הראשי של האתר. אם מדובר באתר שבאמצעותו ניתן גם לבצע את העסקה, המידע לגבי ביטול העסקה ייכתב בדף הראשי ליד הקישור המאפשר לבטל את העסקה.

חשוב לדעת

 • יש לשמור על הקבלה (חשבונית) של עסקת רכישת המוצר.
 • אם העסקה נעשית בטלפון (כגון רכישת מנוי כבלים), מומלץ להקליט את השיחה או לרשום את פרטיה (כולל התאריך, השעה ושמו המלא של נציג המכירות).
 • מאוגוסט 2011 כל לקוח שמצטרף לחברת תקשורת או מחדש הסכם קיים, יצטרף לתוכנית ללא קנס יציאה.
 • מנובמבר 2011 כל לקוח שנמצא בהתחייבות לספק התקשורת שלו, יוכל להתנתק ולשלם קנס מופחת על-פי החישוב הבא: 8% X מספר החודשים שנותרו לסיום ההתחייבות X ממוצע סכום החשבוניות (ללא חיובי ציוד).
דוגמה
אישה מעוניינת לבטל את עסקת ההתקשרות בינה לבין הספק הסלולרי שלה. נותרו 10 חודשים לסיום ההתחייבות וממוצע סכום החשבוניות הוא 200 ₪ לחודש. כדי לבטל את העסקה, האישה תצטרך לשלם סכום של 160 ₪ (8% x מספר החודשים שנותרו לסיום ההתחייבות (10) x ממוצע סכום החשבוניות (200))
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים