חוקרים במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני שמקבלים מלגת מחקר עשויים לקבל פטור ממס הכנסה על סכום המלגה שלא עולה על 109,000 ₪ בשנה (נכון ל-2024)
למידע רשמי ראו חוזר מס הכנסה

תקציר

חוקרים במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני שמקבלים מלגת מחקר פטורים מתשלום מס הכנסה על המלגה בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • מלגה מוגדרת כמענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לחוקרים למימון שכר הלימוד או לקיומם בתקופת המחקר.

מי זכאי?

 • מקבלי מלגת מחקר שעונים על אחד משני המצבים:
  1. הם בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או ממוסד אקדמי בחו"ל המוכר על-ידי משרד החינוך והם משמשים כחוקרים במוסד מחקרי ולומדים בו בתחומי פעילותם.
  2. מלאו להם 18, הם משמשים 5 שנים לפחות כחוקרים במכון מחקר תורני והם לומדים בו בתחומי פעילותם.

תנאי הזכאות

 • הפטור יינתן לזכאים על מלגה שקיבלו בתקופת המחקר שהוגדרה להם על-ידי מוסד המחקר ולא יותר מתקופה של 12 שנים.
 • המלגה תהיה פטורה ממס עד לסכום של 109,000 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
 • הפטור מותנה בכך שמקבלי המלגה לא נתנו, ולא התחייבו לתת, תמורה עבור המלגה.
  • אם ניתנה תמורה כלשהי עבור המלגה (או התחייבות לתת תמורה) המלגה תחויב במס הכנסה.
  • תמורה כוללת גם התחייבות לתת שירות כלשהו לנותן המלגה או למלא אצלו תפקיד כלשהו.
 • הפעילויות הבאות לא ייחשבו כתמורה מטעם מקבלי המלגה ולא ישללו את זכאותם לפטור ממס:
  • התחייבות של מקבלי המלגה להקדיש את רוב מרצם וזמנם למחקר במוסד המחקר.
  • שימוש של מוסד המחקר בממצאים או במחקר של מקבלי המלגה, כולל באמצעות פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד במחקר.
  • פעילות קהילתית או חברתית של מקבלי המלגה מטעם מוסד המחקר או בזיקה אליו (כמו למשל במסגרת תוכנית פרח).

מוסדות המחקר

 • מוסד ‏מחקרי הוא "מוסד ציבורי" לפי פקודת מס הכנסה שאינו מוסד להשכלה גבוהה, שמקדם או עורך מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים שמתקיימים בו ומפרסם מחקרים בפרסומים שיוצאים מטעמו או בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה.
 • מכון‏ מחקר ‏תורני הוא "מוסד ציבורי" לפי פקודת מס הכנסה שמקדם או עורך מחקרים בתחומי לימודים תורניים וזכאי לתמיכה ממשרד התרבות.

תהליך מימוש הזכות

 • מוסדות המחקר צריכים להגיש לרשות המסים את המסמכים המפורטים בנספח לחוזר מס הכנסה.
 • הפטור יינתן באופן אוטומטי לחוקרים שעונים על תנאי הזכאות.
  • חוקרים שצריכים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה יציינו את סכום המלגה הפטורה בטופס 1301 בחלק י' - הכנסות/רווחים פטורים, בסעיף 43 - "מקורות אחרים (פרט)" ובפירוט ירשמו "מלגה".
  • חוקרים שמגישים בקשה להחזר מס יציינו את סכום המלגה הפטורה בטופס 135, בחלק ה' - הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס, בסעיף 21 - "אחר" ובפירוט ירשמו "מלגה".
 • אם סכום המלגה עולה על 109,000 ₪ בשנה (נכון ל-2024) יש לרשום את הסכום החייב בדו"ח השנתי או בבקשה להחזר המס בסעיף 3 (שדה 158/172) - "הכנסה ממשכורת".

חשוב לדעת

 • תמלוגים שניתנו על שימוש במחקר לא נחשבים למענק או פרס ולא יהיו פטורים ממס הכנסה.
 • מלגות מחקר לא נחשבות כ"שכר" לפי חוק מס ערך מוסף ולא מחויבות במס שכר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים