עובדים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס (למשל במקרים שבהם העובדים פוטרו או הוצאו לחל"ת באמצע השנה)
ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שעבורה מבקשים את ההחזר: בקשות להחזר עבור שנת 2018 אפשר להגיש רק עד סוף 2024
להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%
לבדיקת זכאות להחזר מס ראו סימולטור להחזר מס הכנסה באתר רשות המסים

לעתים מנוכים משכר העובדים במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליהם לשלם על-פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

 • גובה מס הכנסה שעל עובדים לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיהם בשנת המס). בפועל מנוכה משכרם מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתם השנתית של העובדים. היות שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה הייתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה על העובדים לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו משכרם במהלך השנה והתבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת.
 • אם על-פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילמו העובדים גבוה ממה שהיה עליהם לשלם, הם זכאים לקבל החזר מס.
טיפ
כיום, גם מי שלא מחויבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה יכולים להגיש בקשה מקוונת להחזר מס לשנים 2019 ואילך. למידע נוסף על התהליך ראו באתר רשות המסים.

מקרים לדוגמה שבהם ייתכן ניכוי מס הכנסה בסכומים הגבוהים מהנדרש

דוגמה
 • עובדת יצאה לחופשת לידה ב-01.07.2023, וחזרה לעבודתה ב-01.01.2024.
 • במהלך החודשים ינואר - יוני (לפני היציאה לחופשת הלידה) היא השתכרה 11,000 ₪ ברוטו לחודש.
 • במהלך חופשת הלידה קיבלה דמי לידה (עבור 84 ימי זכאות), בשיעור של כ-30,000 ₪.
 • המס שנוכה משכר העובדת בחודשים 1-6/2023 הסתכם בכ-800 ₪ לחודש ובמצטבר 4,800 ₪.
 • המס שנוכה מדמי הלידה הסתכם בכ-2,000 ₪.
 • סה"כ ההכנסות החייבות במס בשנת 2023 - כ-96,000 ₪.
 • מס ההכנסה שעל העובדת לשלם בשנת 2023 הוא כ-1,000 ₪. (לאופן החישוב ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים).
 • בפועל נוכו משכרה ומדמי הלידה 6,800 ₪.
 • העובדת זכאית להחזר של כ-5,800 ₪.
 • כאשר העובדים מפוטרים, מתפטרים או יוצאים לחל"ת, ואינם עובדים בחלק משנת המס. במקרה זה הם עשויים להיות זכאים להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה משכרם בתקופה שעבדו, שכן מס זה חושב על בסיס ההנחה כי ימשיכו לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.
דוגמה
 • עובד, שהוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 4, פוטר בסוף חודש יוני.
 • העובד השתכר 10,000 ₪ בחודש (סה"כ השתכר 60,000 ₪ בששת החודשים עד לפיטוריו).
 • מדי חודש נוכה ממשכורתו מס הכנסה לפי הכנסה שנתית של 120,000 ₪ (מתוך הנחה שהוא ימשיך להשתכר 10,000 ₪ בכל חודש עד סוף השנה).
 • העובד צפוי לקבל דמי אבטלה בסכום של כ-6,000 ₪ לחודש, ובמשך 6 חודשים יקבל דמי אבטלה בסך כולל של כ-36,000 ₪.
 • ההכנסה השנתית הכוללת של העובד היא 96,000 ₪ (שכר 60,000 ₪ + דמי אבטלה 35,760 ₪).
 • הכנסה שנתית זו עבור הורה לילדים קטנים אינה מגיעה לחבות במס (בין היתר, בשל נקודות זיכוי ממס הכנסה שמגיעות לו), ולכן הוא זכאי להחזר המס שנוכה ממשכורתו ב-6 החודשים הראשונים של השנה.


 • כאשר העובדים מפרישים באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני, המזכים אותם בהקלות במס. היות שתשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעסיק, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר. ראו דוגמה מספרית.

מי זכאי?

 • עובדים שנוכו משכרם סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהיו צריכים לשלם.
 • שימו לב: ניתן לבקש החזר מס גם עבור אדם שנפטר. רצוי לצרף צו קיום צוואה או צו ירושה, לפי העניין, כדי להעביר את הכסף ישירות ליורשים.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.
 • המשמעות היא שאת הבקשות להחזר עבור שנת 2018 ניתן להגיש רק עד סוף 2024.

הגשת הבקשה להחזר מס

שימו לב
רוב הטפסים הנדרשים להגשת ההחזר (טופס 106, אישורים מקופות הגמל והבנקים וכו') מתקבלים לקראת חודש אפריל ורק אז ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס.
 • הגשת בקשה להחזר באופן מקוון:
  • מי שמגישים דוח שנתי למס הכנסה ממלאים גם את הבקשה להחזר באופן מקוון, במסגרת הגשת הדוח.
  • כמו כן, מי שלא מחויבים להגיש דוח שנתי יכולים להגיש כיום בקשה מקוונת להחזר מס, עבור השנים 2019 ואילך:
   • יש להיכנס למערכת הממוחשבת ולהזדהות (או להירשם כלקוח חדש, למי שטרם נרשמו למערכת).
   • במערכת יש "לפתוח תיק" לצורך הגשת הבקשה להחזר מס (לא מדובר בתיק פעיל במס הכנסה, אלא בפתיחת תיק במערכת הממוחשבת לצורך קליטת הבקשה).
   • מי שעונים על התנאים להגשת הבקשה להחזר מס, יוכלו לשגר למחשב מס הכנסה את נתוני הדוח בצירוף קבצי המסמכים הרלוונטיים.
   • למידע נוסף על התהליך, ראו באתר רשות המסים.
 • הגשת בקשה להחזר באופן ידני:
 • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בלשכת פקיד השומה שאליה משתייכים.
  • יש להביא ללשכת פקיד השומה עותק נוסף של טופס הבקשה להחזר, לקבל חותמת של אישור ההגשה ולשמור את העותק.

המסמכים שיש להגיש

 • שכירים שמגישים בקשה באופן ידני ימלאו טופס 135 (דוח שנתי מקוצר) ויצרפו את המסמכים הרלוונטיים (המסמכים מפורטים בדברי ההסבר בהמשך הטופס).
 • עצמאים ואחרים שמחויבים להגיש דין וחשבון על הוצאות ימלאו טופס 1301 ויצרפו אליו את האישורים המתאימים. למידע נוסף ראו הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
 • יש לצרף לבקשת ההחזר:
  • אישורים רלוונטיים המעידים על הזכאות להקלות (אישור על תשלום לקופות גמל, תרומות, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכו').
  • צילום המחאה או אסמכתא אחרת לאימות פרטי חשבון הבנק, כדי שאם תאושר זכאות להחזר הוא יבוצע לחשבון המתאים.
 • מי שמבקשים החזר מס עבור יותר משנת מס אחת צריכים להגיש בקשה נפרדת להחזר עבור כל אחת מהשנים, ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.
 • ניתן למצוא באתר רשות המסים את הטפסים לשנים שקדמו לשנת המס האחרונה:
טיפ
רשות המסים מפעילה לשכות הדרכה שמציעות סיוע חינם במילוי הדוח השנתי בתקופת הגשת הדוח (לרוב בחודשים אפריל – מאי). למידע נוסף ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.

תשלום ההחזר

 • החזר המס מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובדים:
  • לעובדים שכירים ההחזר יבוצע בתוך שנה מיום שנערכה שומה (לאחר שהוגשה הבקשה להחזר), או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.
  • אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר בתוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח במשרד השומה, או ב-31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח - לפי המועד המאוחר מביניהם.
 • להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

חשוב לדעת

 • עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי (למשל אם לא הביא בחשבון את זכאות העובד להקלות במס), יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס.
  • יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את החזרי המס בתלוש השכר.
  • ניתן לדרוש זאת מהמעסיק גם אם בינתיים הסתיימה ההעסקה של העובד, וזאת בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה (מעסיק רשאי להפיק תלוש שכר גם לאחר סיום ההעסקה, שבמסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים שהעובד זכאי להם בשנת המס הנוכחית).
 • לעומת זאת, אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה, בתהליך שתואר למעלה.
 • יש זכויות נוספות שכדאי לנצל במהלך שנת המס וחשוב לממש אותן לפני שמסתיימת השנה. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים