הקדמה:

עובד ששילם מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיה אמור לשלם על פי החוק, זכאי לקבל החזר מס
ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר
להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%
למידע נוסף ראו מדריך להגשת בקשה להחזר מס באתר רשות המסים
לבדיקת זכאות להחזר מס ראו סימולטור להחזר מס הכנסה באתר רשות המסים
הערת עריכה
צריך לעדכן את הטפסים בתחילת השנה (גם בגוף הערך)
הערה מאת רבקה ניר

לעתים מנוכים משכר העובד במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליו לשלם על פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

 • גובה מס הכנסה שעל עובד לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיו בשנת המס). בפועל מנוכה משכרו מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתו השנתית של העובד. מאחר שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה היתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה עליו לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו ממנו במהלך השנה ואשר התבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת.
 • אם על פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילם העובד גבוה ממה שהיה עליו לשלם, הוא זכאי לקבל החזר מס.

מקרים לדוגמה שבהם ייתכן ניכוי מס הכנסה בסכומים הגבוהים מהנדרש

 • כאשר העובד לא הגיש בקשות להקלות בחישוב המס, כגון: בקשה לפטור ממס הכנסה, בקשה לזיכוי ממס (למשל, זיכוי בשל תרומה), בקשה לנקודות זיכוי וכיו"ב.
 • כאשר עובד מועסק בכמה מקומות עבודה ולא עורך תיאום מס. במקרה כזה מנוכים משכרו סכומי מס הכנסה על פי מדרגת המס הגבוהה ביותר. בסוף שנת המס כאשר ניתן לחשב באופן ודאי את גובה ההכנסה השנתית ואת כל הנסיבות המזכות בהקלות ממס, ניתן לבצע חישוב סופי של סכום המס שעל העובד היה לשלם.
 • כאשר לעובד/ת נולד ילד במהלך שנת המס (אירוע המזכה הן את האב והן את האם בנקודות זיכוי נוספות) והוא/היא לא הספיק/ה לעדכן על כך את המעסיק במהלך שנת המס (למשל כאשר עובדת יצאה לחופשת לידה, וחזרה לעבודה רק בשנת המס שלאחריה) ולכן לא קיבל/ה את נקודות הזיכוי במהלך שנת המס השוטפת.
דוגמה
 • עובדת יצאה לחופשת לידה ב-01.07.2014, וחזרה לעבודתה ב-01.01.2015.
 • במהלך החודשים ינואר - יוני (לפני היציאה לחופשת הלידה) היא השתכרה 11,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • במהלך חופשת הלידה קיבלה דמי לידה (עבור 84 ימי זכאות), בשיעור של כ-30,000 ש"ח.
 • המס שנוכה משכר העובדת בחודשים 1-6/2014 הסתכם בכ-800 ש"ח לחודש ובמצטבר 4,800 ש"ח.
 • המס שנוכה מדמי הלידה הסתכם בכ-2,000 ש"ח.
 • סה"כ ההכנסות החייבות במס בשנת 2014 - כ-96,000 ש"ח.
 • מס ההכנסה שעל העובדת לשלם בשנת 2014 הוא כ-1,000 ש"ח. (לאופן החישוב ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים).
 • בפועל נוכו משכרה ומדמי הלידה 6,800 ש"ח.
 • העובדת זכאית להחזר של כ-5,800 ש"ח.
 • כאשר העובד מפוטר או מתפטר, ואינו עובד בחלק משנת המס. במקרה זה הוא עשוי להיות זכאי להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה ממשכורתו בתקופה שעבד, שכן מס זה חושב על בסיס ההנחה כי ימשיך לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.
דוגמה
 • עובד נשוי ואב לילד בן שנתיים פוטר בסוף חודש יוני.
 • העובד השתכר 10,000 ש"ח בחודש (סה"כ השתכר 60,000 ש"ח בששת החודשים עד לפיטוריו).
 • מדי חודש נוכה ממשכורתו מס הכנסה בגובה של כ-187 ש"ח. סה"כ נוכה ממשכורתו במשך ששת חודשי העבודה מס הכנסה בסך של כ-1,120 ש"ח.
 • העובד צפוי לקבל דמי אבטלה של כ-5,960 ש"ח לחודש, ובמשך 6 חודשים יקבל דמי אבטלה בסך כולל של כ-35,760 ש"ח.
 • ההכנסה השנתית הכוללת של העובד היא 95,760 ש"ח (שכר 60,000 ש"ח + דמי אבטלה 35,760 ש"ח).
 • הכנסה שנתית זו (95,760 ש"ח) לאב לילד בן שנתיים אינה מגיעה לחבות במס (בין היתר, בשל נקודות הזיכוי שמגיעות לו), ולכן הוא זכאי להחזר המס שנוכה במהלך השנה בסך 1,120 ש"ח.
 • כאשר העובד מפריש באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני, המזכים אותו בהקלות במס. מאחר ותשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעביד, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר. ראו דוגמה מספרית.

מי זכאי?

 • עובד שמשכרו נוכו סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהיה צריך לשלם.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה להחזר מס

 • ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.
שימו לב
מרבית הטפסים הנדרשים לצורך הגשת ההחזר, כגון: טופס 106, אישורים מקופות הגמל והבנקים וכו', מתקבלים רק לקראת חודש אפריל, ורק אז ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס.
 • את בקשת החזר מגישים בלשכת פקיד השומה שאליה משתייכים (לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב). לא ניתן להגיש בקשה להחזר מס באמצעות האינטרנט.
 • שכירים ימלאו טופס 135 ויצרפו את המסמכים הרלוונטיים (המסמכים מפורטים בדברי ההסבר בהמשך הטופס). ניתן למצוא הסבר למילוי הטופס באתר רשות המסים.
 • יש לצרף טופס 106 (אישור זה ניתן לעובד מהמעסיק) וכן אישורים רלוונטיים המעידים על זכאותם להקלות (אישור על תשלום לקופות גמל, תרומות, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכיו"ב).
 • עצמאים ואחרים המחויבים להגיש דין וחשבון על הוצאות ימלאו טופס 1301 ויצרפו אליו את האישורים המתאימים.
 • יש לצרף לבקשת ההחזר צילום המחאה או אסמכתא מתאימה אחרת לשם אימות פרטי חשבון הבנק, כדי שאם תתברר זכאות להחזר הוא יתבצע לחשבון המתאים.
 • מי שמבקש החזר מס עבור יותר משנת מס אחת צריך להגיש בקשה נפרדת להחזר עבור כל אחת מהשנים, ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.
  • בקטלוג הטפסים של רשות המסים ניתן למצוא טפסים לשנים שקדמו לשנת המס האחרונה.
  • לאיתור מהיר של הטופס הרלוונטי ניתן להקליד את מספר הטופס (135 או 1301) בחלון החיפוש.
 • רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים: אפריל – מאי), לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי בחינם. למידע נוסף ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.

תשלום ההחזר

 • החזר המס מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובד:
  • לעובד שכיר ההחזר יבוצע בתוך שנה מיום שנערכה שומה (לאחר שהוגשה הבקשה להחזר), או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.
  • אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר בתוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח - לפי המועד המאוחר מביניהם.
 • להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

חשוב לדעת

 • עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי (למשל אם לא הביא בחשבון את זכאות העובד להקלות במס), יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס.
  • יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את את החזרי המס בתלוש השכר.
  • ניתן לדרוש זאת מן המעסיק גם אם בינתיים הסתיימה ההעסקה של העובד, וזאת בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה. (מעסיק רשאי להפיק תלוש שכר גם לאחר סיום ההעסקה, שבמסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים, שלהם זכאי העובד בשנת המס הנוכחית).
 • לעומת זאת, אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה, בתהליך שתואר לעיל.
 • ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל עוד במהלך שנת המס וחשוב לממש אותן לפני שמסתיימת השנה. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים