הקדמה:

עובדים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס (למשל במקרים שבהם העובדים פוטרו או הוצאו לחל"ת באמצע השנה)
ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר
להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%
לבדיקת זכאות להחזר מס ראו סימולטור להחזר מס הכנסה באתר רשות המסים

טפסים

שימו לב
כיום, גם מי שאינם מחויבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה יכולים להגיש בקשה מקוונת להחזר מס לשנים 2019 ו-2020. למידע נוסף על התהליך, ראו באתר רשות המסים.
הערת עריכה
צריך לעדכן את הטפסים בתחילת השנה (גם בגוף הערך)
הערה מאת רבקה ניר

לעתים מנוכים משכר העובדים במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליהם לשלם על-פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.

 • גובה מס הכנסה שעל עובדים לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיהם בשנת המס). בפועל מנוכה משכרם מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתם השנתית של העובדים. היות שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה הייתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה על העובדים לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו משכרם במהלך השנה והתבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת.
 • אם על-פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילמו העובדים גבוה ממה שהיה עליהם לשלם, הם זכאים לקבל החזר מס.

מקרים לדוגמה שבהם ייתכן ניכוי מס הכנסה בסכומים הגבוהים מהנדרש

 • כאשר העובדים לא הגישו בקשות להקלות בחישוב המס, כגון: בקשה לפטור ממס הכנסה, בקשה לזיכוי ממס (למשל, זיכוי בשל תרומה), בקשה לנקודות זיכוי וכיו"ב.
 • כאשר עובדים מועסקים בכמה מקומות עבודה ולא עורכים תיאום מס. במקרה כזה מנוכים משכרם סכומי מס הכנסה על-פי מדרגת המס הגבוהה ביותר. בסוף שנת המס כאשר ניתן לחשב באופן ודאי את גובה ההכנסה השנתית ואת כל הנסיבות המזכות בהקלות ממס, ניתן לבצע חישוב סופי של סכום המס שעל העובדים היה לשלם.
 • כאשר לעובדים נולד ילד במהלך שנת המס (אירוע המזכה הן את האב והן את האם בנקודות זיכוי נוספות) והם לא הספיקו לעדכן על כך את המעסיק במהלך שנת המס (למשל כאשר עובדת יצאה לחופשת לידה וחזרה לעבודה רק בשנת המס שלאחריה) ולכן לא קיבלו את נקודות הזיכוי במהלך שנת המס השוטפת.
דוגמה
 • עובדת יצאה לחופשת לידה ב-01.07.2020, וחזרה לעבודתה ב-01.01.2021.
 • במהלך החודשים ינואר - יוני (לפני היציאה לחופשת הלידה) היא השתכרה 11,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • במהלך חופשת הלידה קיבלה דמי לידה (עבור 84 ימי זכאות), בשיעור של כ-30,000 ש"ח.
 • המס שנוכה משכר העובדת בחודשים 1-6/2020 הסתכם בכ-800 ש"ח לחודש ובמצטבר 4,800 ש"ח.
 • המס שנוכה מדמי הלידה הסתכם בכ-2,000 ש"ח.
 • סה"כ ההכנסות החייבות במס בשנת 2020 - כ-96,000 ש"ח.
 • מס ההכנסה שעל העובדת לשלם בשנת 2020 הוא כ-1,000 ש"ח. (לאופן החישוב ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים).
 • בפועל נוכו משכרה ומדמי הלידה 6,800 ש"ח.
 • העובדת זכאית להחזר של כ-5,800 ש"ח.
 • כאשר העובדים מפוטרים, מתפטרים או יוצאים לחל"ת, ואינם עובדים בחלק משנת המס. במקרה זה הם עשויים להיות זכאים להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה משכרם בתקופה שעבדו, שכן מס זה חושב על בסיס ההנחה כי ימשיכו לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.
דוגמה
 • עובד נשוי ואב לילד בן שנתיים פוטר בסוף חודש יוני.
 • העובד השתכר 10,000 ש"ח בחודש (סה"כ השתכר 60,000 ש"ח בששת החודשים עד לפיטוריו).
 • מדי חודש נוכה ממשכורתו מס הכנסה בגובה של כ-187 ש"ח. סה"כ נוכה ממשכורתו במשך ששת חודשי העבודה מס הכנסה בסך של כ-1,120 ש"ח.
 • העובד צפוי לקבל דמי אבטלה של כ-5,960 ש"ח לחודש, ובמשך 6 חודשים יקבל דמי אבטלה בסך כולל של כ-35,760 ש"ח.
 • ההכנסה השנתית הכוללת של העובד היא 95,760 ש"ח (שכר 60,000 ש"ח + דמי אבטלה 35,760 ש"ח).
 • הכנסה שנתית זו (95,760 ש"ח) לאב לילד בן שנתיים אינה מגיעה לחבות במס (בין היתר, בשל נקודות הזיכוי שמגיעות לו), ולכן הוא זכאי להחזר המס שנוכה במהלך השנה בסך 1,120 ש"ח.
 • כאשר העובדים מפרישים באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני, המזכים אותם בהקלות במס. היות שתשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעסיק, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר. ראו דוגמה מספרית.

מי זכאי?

 • עובדים שנוכו משכרם סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהיו צריכים לשלם.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה להחזר מס

 • ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.
שימו לב
מרבית הטפסים הנדרשים לצורך הגשת ההחזר, כגון: טופס 106, אישורים מקופות הגמל והבנקים וכו', מתקבלים רק לקראת חודש אפריל, ורק אז ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס.
 • שכירים שמגישים בקשה באופן ידני ימלאו טופס 135 (דוח שנתי מקוצר) ויצרפו את המסמכים הרלוונטיים (המסמכים מפורטים בדברי ההסבר בהמשך הטופס). ניתן למצוא הסבר למילוי הטופס באתר רשות המסים.
 • יש לצרף טופס 106 (אישור זה ניתן לעובד מהמעסיק) וכן אישורים רלוונטיים המעידים על זכאותם להקלות (אישור על תשלום לקופות גמל, תרומות, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכיו"ב).
 • עצמאים ואחרים המחויבים להגיש דין וחשבון על הוצאות ימלאו טופס 1301 ויצרפו אליו את האישורים המתאימים. למידע נוסף ראו הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
 • יש לצרף לבקשת ההחזר צילום המחאה או אסמכתא מתאימה אחרת לשם אימות פרטי חשבון הבנק, כדי שאם תתברר זכאות להחזר הוא יתבצע לחשבון המתאים.
 • מי שמבקשים החזר מס עבור יותר משנת מס אחת צריכים להגיש בקשה נפרדת להחזר עבור כל אחת מהשנים, ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.
  • בקטלוג הטפסים של רשות המסים ניתן למצוא טפסים לשנים שקדמו לשנת המס האחרונה.
  • לאיתור מהיר של הטופס הרלוונטי ניתן להקליד את מספר הטופס (135 או 1301) בחלון החיפוש.
 • רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים: אפריל – מאי), לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי בחינם. למידע נוסף ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.
 • הגשת בקשה להחזר באופן מקוון:
  • מי שמגישים דוח שנתי למס הכנסה מגישים את הבקשה להחזר באופן מקוון, במסגרת הגשת הדוח.
  • כמו כן, מי שאינם מחויבים להגיש דוח שנתי יכולים להגיש כיום בקשה מקוונת להחזר מס לשנים 2019 ו-2020:
   • יש להיכנס למערכת הממוחשבת ולהזדהות (או להירשם כלקוח חדש, למי שטרם נרשמו למערכת).
   • במערכת יש "לפתוח תיק" לצורך הגשת הבקשה להחזר מס (לא מדובר בתיק פעיל במס הכנסה, אלא בפתיחת תיק במערכת הממוחשבת לצורך קליטת הבקשה).
   • מי שעונים על התנאים להגשת הבקשה להחזר מס, יוכלו לשגר למחשב מס הכנסה את נתוני הדוח בצירוף קבצי המסמכים הרלוונטיים.
   • למידע נוסף על התהליך, ראו באתר רשות המסים.
 • הגשת בקשה להחזר באופן ידני:
  • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בלשכת פקיד השומה שאליה משתייכים.
  • יש להביא ללשכת פקיד השומה עותק נוסף של טופס הבקשה להחזר, לקבל חותמת של אישור ההגשה ולשמור את העותק.

תשלום ההחזר

 • החזר המס מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובדים:
  • לעובדים שכירים ההחזר יבוצע בתוך שנה מיום שנערכה שומה (לאחר שהוגשה הבקשה להחזר), או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.
  • אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר בתוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח - לפי המועד המאוחר מביניהם.
 • להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

חשוב לדעת

 • עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי (למשל אם לא הביא בחשבון את זכאות העובד להקלות במס), יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס.
  • יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את את החזרי המס בתלוש השכר.
  • ניתן לדרוש זאת מן המעסיק גם אם בינתיים הסתיימה ההעסקה של העובד, וזאת בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה. (מעסיק רשאי להפיק תלוש שכר גם לאחר סיום ההעסקה, שבמסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים, שלהם זכאי העובד בשנת המס הנוכחית).
 • לעומת זאת, אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה, בתהליך שתואר לעיל.
 • ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל עוד במהלך שנת המס וחשוב לממש אותן לפני שמסתיימת השנה. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים