כאשר אדם נותן במתנה זכות במקרקעין לקרוב משפחה, הוא פטור מתשלום מס שבח, והמס ישולם כאשר מקבל המתנה ימכור את הזכות
במקרים מסוימים, מי שקיבל דירת מגורים מזכה יכול למכור אותה בפטור ממס שבח
הפטור עשוי להינתן כאשר הדירה ניתנה מאת קרוב וכאשר חלף פרק זמן מוגדר מיום קבלת הדירה במתנה ועד מועד המכירה
לפרטים נוספים ראו סעיפים 49ו ו-62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)


 • אדם שנותן במתנה דירה, או כל זכות במקרקעין, לקרוב משפחה, פטור מתשלום מס שבח.
 • כאשר מי שקיבל את הדירה מוכר אותה, הוא ישלם מס שבח לא רק על השבח שנצבר בתקופה שהוא היה הבעלים בדירה, אלא גם על השבח שנצבר לפני שהדירה הועברה אליו.
 • בתנאים מסוימים, אדם שקיבל דירת מגורים במתנה יכול למכור אותה בפטור ממס שבח כדירת מגורים מזכה.

מי זכאי?

 • מוכר דירת מגורים מזכה שעונה על התנאים הבאים:
  1. הוא קיבל דירת מגורים מזכה מקרוב, לפי ההגדרה בהמשך.
  2. חלף פרק זמן מסוים מהמועד בו הוא קיבל את הדירה לבעלותו ועד המועד שבו הוא מוכר אותה (תקופת צינון), בהתאם למפורט בהמשך.

תנאי ראשון - הגדרת "קרוב"

 • מקבל המתנה קיבל דירת מגורים מזכה מאחד מהבאים:
  • בן-זוג.
  • הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה.
  • אח או אחות ובני-זוגם, לגבי זכות בדירת מגורים מזכה שקיבלו בירושה או במתנה מההורים או מהסבים.

תנאי שני - תקופת הצינון

 • המוכר (מקבל המתנה) מוכר את הדירה לאחר שחלפה "תקופת צינון", בהתאם לאמור להלן:
  • אם מקבל המתנה התגורר בדירה – חלפו 3 שנים מהיום שבו הוא החל לגור בדירה, כבעליה.
  • אם מקבל המתנה לא התגורר בדירה - חלפו 4 שנים מהיום שהוא נעשה הבעלים בדירה.
 • בכל מקרה, אם מקבל המתנה הוא קטין, תקופת הצינון תיספר רק בהגיעו לגיל 18 שנה, בין אם הוא מתגורר בדירה ובין אם לא.
שימו לב
אם במהלך 3 השנים לפני שנרכשה הדירה, מקבל המתנה קיבל 50% או יותר ממחיר הדירה, הדבר ייחשב כדירה שהתקבלה במתנה, גם אם לא ניתנה זכות בדירה עצמה אלא רק סכום כסף (למשל, הורים שעוזרים לבנם לרכוש דירה)

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מי שנותן דירה במתנה עשוי להיות זכאי לפטור ממס שבח או לפי פטור לדירה שניתנת במתנה, או לפי פטור במכירת דירת מגורים מזכה. רצוי להתייעץ עם מומחה לפני הגשת הבקשה לפטור.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים