הקדמה:

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה העומדים בתנאים, זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת רשות השידור
הזכאות תקפה למי שהיו זכאים להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002
מקבלי גמלה חלקית (השלמת הכנסה) זכאים ל-50% הנחה בתשלום האגרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים


אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו בהודעת רשות האכיפה והגבייה.

בתקנות רשות השידור נקבעה זכאות לפטור של 100% מתשלום אגרה על החזקת מקלט טלוויזיה למי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל קצבה נוספת.
מקבלי גמלת הבטחת הכנסה חלקית (השלמת הכנסה) זכאים ל-50% הנחה בתשלום האגרה.

מי זכאי?

  • מקבל גמלת הבטחת הכנסה זכאי לפטור מלא מתשלום האגרה, בתנאי שהוא עומד בשלושת התנאים הבאים:
  1. מקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
  2. היה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
  3. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לו הפסקה בזכאות לגמלה לתקופה של שישה חודשים רצופים או יותר.

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנת אוטומטית בהתאם לרשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי לרשות השידור.
  • במקרה הצורך, ניתן לשלוח מכתב בקשה לפטור ואת צילום תעודת הזהות של מגיש הבקשה לכתובת:
אגף הגביה. ת.ד 16333, ירושלים, 91162
  • לבקשה לפטור יש לצרף גם מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי, המעידים כי מבקש הפטור מקבל גמלת הבטחת הכנסה, וקיבל אותה בעבר במועדים הרלוונטיים (כלומר: בדצמבר 2002 ובכל החודשים החל משנת 2004 עד ליום הגשת הבקשה).

חשוב לדעת

  • לקבלת פרטים נוספים ובירור זכאות לפטור והנחות ניתן לגלוש לאתר אגף הגבייה או לפנות לנציגי הגבייה בטלפון: 6662* או 6591111 – 02.
  • קיים קושי להשיג חלק מהמסמכים, שכן המוסד לביטוח לאומי מספק אישורים עד שבע שנים אחורה, כלומר הוא אינו מספק מסמכים ואישורים המתיחסים לשנים הקודמות לשנת 2005. אם מבקש הפטור שמר ברשותו את אישורי המוסד לביטוח לאומי המתיחסים לדצמבר 2002 ולשנים 2004 ואילך, הוא יוכל לצרפם לבקשה.

גורמי ממשל

מקורות