הקדמה:

מי שהחלו לקבל הבטחת הכנסה לפני 2003 ולא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותם לגמלה, זכאים להנחה בארנונה
למי שאינו עומד בתנאי הזכאות, מומלץ לבדוק זכאות להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה
ההנחה היא בשיעור של עד 70%
למידע נוסף, ראו הנחה בגין מצב כלכלי באתר משרד הפנים

בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), מקבלי גמלת הבטחת הכנסה היו זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% לגבי 80 מ"ר ראשונים משטח דירתם.

  • בינואר 2004 בוטלה הנחה זו, למעט לגבי מי שהחלו לקבל הבטחת הכנסה לפני 2003 ולא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותם לגמלה.
  • מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר למקבלי השלמת הכנסה. לדוגמה, אזרחים ותיקים או אסירי ציון, המקבלים השלמת הכנסה, זכאים להנחה של עד 100% בארנונה ל-100 מ"ר ראשונים משטח דירתם. לפרטים נוספים, ראו:

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
  • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

  • לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסב את חשבון הארנונה על-שם מבקש ההנחה. לשם כך יש למסור לעירייה את חוזה השכירות או הרכישה של הדירה. אם הדירה בשכירות, יש לצרף העתק נוסף של הסכם השכירות בעת הגשת הבקשה להנחה.
  • אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב הרשות המקומית שממנה הוא מבקש את ההנחה, עליו לצרף לבקשה את אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, על כי אינו מקבל באותה רשות מקומית הנחה בארנונה.
  • אם בדירה מתגוררים כמה שותפים הזכאים להנחה, יש להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים יחד, והנחה תינתן לכל זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • זכאי שקיבל הנחה, ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים