מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) העונים על הקריטריונים שיפורטו זכאים לסיוע בשכר דירה
לקבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
משפחות בעלות 3 ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדיור ציבורי, למידע נוסף דיור ציבורי לזוגות עם ילדים

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) מטעם משרד הבינוי והשיכון או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות.

 • לקבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות, שהיא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
שימו לב
משפחות בעלות 3 ילדים ומעלה עשויות להיות זכאיות לדיור ציבורי, למידע נוסף דיור ציבורי לזוגות עם ילדים

סכום הסיוע

 • סכומי הסיוע לזכאים המתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) נקבעים לפי הרכב המשפחה (זוג, משפחות עם ילדים, או יחיד) וסוג היישוב שמתגוררים בו.
 • לטבלה המפרטת את סכומי הסיוע, ראו "הבטחת הכנסה" באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • עולים חדשים זכאים לסיוע מהשנה השנייה לאחר סיום סל קליטה ועד תום השנה החמישית (משפחות עולים חד-הוריות זכאיות לסיוע עד תום השנה השישית). סכומי הסיוע הולכים ופוחתים עם צבירת ותק בארץ. ראו גם סיוע בשכר דירה לעולים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 1. לשם הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח) וכן תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש הבקשה.
  • חוזה שכירות תקף בשוק החופשי, שלא נחתם עם בני משפחה מקרבה ראשונה.
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש).
  • צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה שיכלול את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם, או תצהיר המכיל פרטים אלו.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) בחודש הקודם.
  • מי שטרם הגיעו לגיל פרישה ומתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה יידרשו להציג אישורים מעודכנים בכל קבלת סיוע נוסף.
  • מי שהגיעו לגיל פרישה יידרשו להציג אישורים פעם אחת בלבד.
  • במקרים מסוימים (למשל: משפחות חד הוריות, עולים ונכים) יש לצרף מסמכים נוספים. מסמכים אלו מפורטים כאן.
 2. יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור במשרדי החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
  • עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות היא 30 ₪.
 3. לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 4. עם הנפקת תעודת הזכאות יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת, ואז ניתן לקבל סיוע ראשון.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונידון בוועדה המתאימה:
 1. ועדת חריגים עליונה – הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 2. הוועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
  • אם הערעור נדחה ע"י הוועדה הציבורית, יש להמתין 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות החברה המסייעת בשכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק
  • מסמכי הרשמה לתוכניות הסיוע
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק ל-6 חודשים אחרונים
  • למטופלים בשירותי הרווחה: דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה
  • במידת הצורך: אישורים רפואיים וכל מסמך אחר התומך ומחזק את הערעור

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • הסיוע יינתן כל עוד האישורים המקנים את הסיוע בתוקף. במקרה של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה ודמי מזונות, תקפה התעודה למשך שלושה חודשים.
 • במהלך השנה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים. בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים