"'צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל) (הוראת שעה), תשע"ז-2017'" נועד ליידע את הצרכנים על מחיריהם של מוצרים מיובאים מסוימים במדינות שמחוץ לישראל, במקרים בהם קיים פער מחירים לרעת הצרכן הישראלי

פרטים

שם החוק:צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל) (הוראת שעה), תשע"ז-2017
קישור:לנוסח הצו
שר אחראי:שר הכלכלה

בשל העובדה שמחיריהם של מוצרים בסיסיים רבים המיובאים לישראל גבוהים בהרבה בארץ מאשר במדינות אחרות, הוציא שר הכלכלה את הצו כדי לייצר שקיפות ולאפשר לצרכנים בארץ לדעת מהו המחיר שהם משלמים בהשוואה למחיר במדינות אחרות.
רשימת המוצרים אשר יהיה חובה לסמן במחיריהם במדינות אחרות מגובשת על ידי ועדה, שתפקידה לערוך רשימה של מוצרים שמתקיים לגביהם פער מחירים לא הוגן לצרכן בישראל, לפי אמות מידה שגיבשה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ואשר פורסמו באתר הרשות. הוועדה תמליץ לשר הכלכלה על אילו מוצרים יש להחיל את הצו, והשר יקבע בתוספת לצו, על סמך המלצת הוועדה או מיוזמתו, מוצרים אשר יש לסמן אותם במחיריהם מחוץ לישראל.
אם קיים צורך בכך, רשאי שר הכלכלה יעדכן את רשימת המוצרים שבתוספת אחת לרבעון, והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תפרסם את הרשימה המעודכנת באתר האינטרנט שלה.
הצו חל על עסקים המוגדרים כ"קמעונאים גדולים", ניתן לראות את הרשימה העדכנית של קמעונאים גדולים באתר רשות ההגבלים העסקיים.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

צרכנות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח הצו באדיבות אתר "נבו".