מי שהתגלתה בביתו נזילה זכאי לקבל זיכוי על חיוב היתר בחשבון המים
הזיכוי יינתן רק אם הנזילה גרמה לעלייה של 50 אחוז לפחות בצריכת המים בהשוואה לצריכה הרגילה של אותה דירה או נכס
לא ניתן לקבל זיכוי עבור יותר מ-2 תקופות חיוב רצופות


אדם שבביתו התגלתה נזילה שהובילה לצריכת מים חריגה של פי 1.5 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת או בהשוואה לממוצע שתי תקופות חשבון המים האחרונות, יכול לפנות לתאגיד המים והביוב העירוני בעיר מגוריו כדי לקבל זיכוי בגין החיוב הגבוה.

 • הזיכוי יינתן באמצעות הנחה בתעריף עבור כמות המים שעלתה על הצריכה הרגילה (הצריכה בתקופה המקביה בשנה שעברה או הצריכה הממוצעת ב-2 תקופות החיוב האחרונות).
 • כמות המים שעד לצריכה הרגילה תחויב בתעריף הרגיל.
 • הזיכוי יינתן לכל היותר עבור 2 תקפות חיוב רצופות.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. כמות המים שחושבה בחשבון המים שלו היא פי 1.5 מזו שהיתה באותה תקופה בשנה הקודמת או פי 1.5 מכמות המים הממוצעת בשתי תקופת החיוב הקודמות (אם אותו אדם גר בנכס פחות משנה).
  2. צריכת המים החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה.
  3. הנזילה תוקנה.
  4. לא חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שעבורה מבוקש הזיכוי.
  5. במד המים הראשי לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב-12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקש הזיכוי הנוכחי.
  6. במד המים המשויך לדירה, לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת ב-12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקש הזיכוי הנוכחי.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר תיקון הנזילה, יש לפנות לתאגיד המים והביוב העירוני שפועל בכתובת הרלוונטית ולהגיש בקשה לזיכוי בגין נזילה.
 • על הצרכן הצהיר שהצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה.
 • יש למלא את הטופס המופיע באתר האינטרנט של תאגיד המים (או לפנות לנציג השירות של תאגיד המים ולקבל ממנו את הטופס).
 • יש לצרף אל הפנייה אסמכתא שהנזילה תוקנה.
שימו לב
יש להגיש את הבקשה לזיכוי לכל המאוחר תוך 6 חודשים מסוף התקופה שאליה התייחס חשבון המים שעבורו מבוקש הזיכוי.

חשוב לדעת

 • הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ומתן זיכוי יינתנו לכל היותר עבור 2 חשבונות מים רצופים.
 • האחריות לתיקון הנזילה תהיה של הצרכן אם הנזילה הופיעה בצנרת הפרטית שלו.
 • האחריות לתיקון הנזילה תהיה של כלל דיירי הבניין אם הנזילה הופיעה בצנרת שבין המד הכללי לבין המד הדירתי.
 • האחריות לתיקון הנזילה תהיה של תאגיד המים והביוב העירוני אם הנזילה הופיעה בצנרת שמובילה עד השעון הכללי, ואין לה השפעה על חשבון המים של הצרכן.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים