בית דיור מוגן מחויב להפקיד כספים בקרן משותפת למימון הוצאות בריאותיות של דייריו ובקרן למימון תפעולו של הבית למקרה שייקלע להליכי חדלות פירעון
דיירים שיפונו מדירתם בגלל מצבם הבריאותי ולבית הדיור המוגן לא תהיה כל אפשרות להחזיר להם את הפיקדון יהיו זכאים לתשלום חודשי מהקרן לצורך מימון הוצאותיהם הבריאותיות

כדי שיהיה רשאי להחזיק בכספי דייריו, בית דיור מוגן מחויב להפקיד כספים בקרן משותפת למימון הוצאות בריאותיות של דייריו ובקרן למימון תפעולו של הבית למקרים שבהם ייקלע להליכי חדלות פירעון (כולל הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019).

מי זכאי?

קרן למימון הוצאות בשל מצב בריאותי של דייר

 • בית דיור מוגן יוכל להחזיק את כספי הפיקדונות של הדיירים שנרשמו להם בטוחות רק בתנאי שיפקיד כספים בקרן משותפת למימון הוצאות בשל מצב בריאותי, לטובת כלל הדיירים.
 • הקרן למימון הוצאות בריאות תנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.
 • הכספים יופקדו בקרן עבור כל דייר ששילם תשלום על חשבון הפיקדון.
 • במקרים שבהם הצוות הרב-מקצועי יאשר כי יש לפנות דייר מדירתו בגלל מצבו הבריאותי, ובית הדיור המוגן יימצא בהליכי חדלות פירעון או שלא תהיה לו כל אפשרות להחזיר לדייר את הפיקדון:
  • החל ממועד פינויו, הדייר יהיה זכאי לקבל תשלום חודשי בסך 9,674 ₪ מהקרן לצורך כיסוי ההוצאות שקשורות למצבו הבריאותי.
  • התשלום יהיה בסכום מצטבר עד לסכום הפיקדון או עד להעברת מלוא כספי הפיקדון לדייר, לפי המוקדם מביניהם, ובהתאם לקביעת בית המשפט לגבי התקופה והסכומים.
  • השבת הפיקדון לדייר תיעשה בניכוי הסכומים החודשיים שכבר שולמו לו, שיוחזרו לקרן למימון הוצאות בריאות.
 • שיעורי ההפקדות והתשלום החודשי יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

קרן למימון התפעול השוטף של בית הדיור המוגן

 • בית דיור מוגן יוכל להחזיק כספי פיקדון שנרשמו להם בטוחות, רק בתנאי שיפקיד לטובת כלל הדיירים כספים שינוהלו בנאמנות בקרן משותפת למימון הוצאות למקרה שייקלע להליכי חדלות פירעון.
 • בית הדיור המוגן יפקיד בקרן סכומים עבור כל דירה בבית הדיור המוגן שדייריה שילמו תשלום על חשבון הפיקדון.
 • קרן חדלות הפירעון תנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.
 • אם בית הדיור המוגן ייקלע להליכי חדלות פירעון, מנהל קרן חדלות הפירעון יעביר לבית הדיור המוגן כספים לשם תפעולו השוטף וההכרחי, לתקופה ובסכומים שייקבעו על-ידי בית המשפט.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים