דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות עובדים בעקבות המצב הבטחוני ביישובי הדרום בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019
למידע נוסף ראו אתר משרד העבודה
ראו גם

האם מותר לפטר אותי בגלל היעדרות ממקום העבודה?

האם ניתן להיעדר מהעבודה במפעל חיוני?

 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, העובד חייב להגיע לעבודה.
 • אי-התיצבות לעבודה במקרה כזה עשויה להיות עבירה פלילית והעובד לא יהיה זכאי לקבל שכר.

ילדיי נשארו בבית מכיוון שהמסגרת החינוכית/הקייטנה שלהם סגורה בגלל המצב הבטחוני. מה קורה אם איעדר מהעבודה כדי להשגיח עליהם?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו שנמצא עמו, מכיוון שהמסגרת שבה מבקר הילד סגורה בהוראת פיקוד העורף. ההוראה מתייחסת לילד שגילו עד 14 שנים, או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים.
 • ההגנה מפני פיטורים ניתנת להורה אחד בלבד:
  • אם מדובר בהורה שהוא הורה יחיד, הוא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה ולהיות מוגן בפני פיטורים.
  • אם לילד שני הורים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, זכאי הורה זה להיעדר מעבודתו ולהיות מוגן מפני פיטורים.
  • אם שני ההורים מגדלים את הילד, זכאי רק אחד ההורים להיעדר מעבודתו וליהנות מהגנה מפני פיטורים, וזאת בתנאי שההורה השני הינו עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילדים.
שימו לב
אם בעת ההיעדרות היה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו סידור נאות להשגחה על הילד, לא יהיה העובד זכאי להיעדר מהעבודה. אם בחר להיעדר מעבודתו, לא יהיה זכאי להגנת החוק מפני פיטורים. המעסיק יכול לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14 (או ילד עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21), ההורה אינו זכאי להיעדר על דעת עצמו מהעבודה. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל זה, רשאי המעסיק לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.

האם אני זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשארתי בבית בשל סגירת מוסדות הלימוד של ילדיי, גם אם מקום העבודה שלי לא היה סגור?

 • החוק לא מסדיר את סוגית התשלום להורים שנעדרו מעבודתם בשל סגירת מוסדות החינוך של ילדיהם עקב המצב הבטחוני, אך ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע כי אם פיקוד העורף הנחה לסגור מוסד חינוכי בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019, הורה של תלמיד עד גיל 14 הלומד במוסד החינוכי זכאי לתשלום שכר מהמעסיק אם נעדר מעבודתו כדי להיות עם הילד.
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • העובד יהיה זכאי לתשלום שכרו בתנאי שבמקום העבודה שלו או של בן זוגו אין מסגרת להשגחה נאותה על הילד, והעובד הצהיר בכתב על אחד מאלה:
  • הילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
  • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
 • הימים והאזורים המזכים שניתנו לגביהם החלטות של פיקוד העורף עד ל- 14.08.2019 מפורטים בהסכם הקיבוצי.
 • ההסכם קובע כי המועדים האחרונים לתשלום השכר הם:
  • לתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 30.06.2019 - במועד תשלום משכורת ספטמבר 2019 המשולמת באוקטובר 2019
  • לתקופה שבין ה- 01.07.2019 ל- 31.12.2019 - לא יאוחר ממועד תשלום משכורת פברואר 2020 המשולמת במרץ 2020.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.
 • הורה שנעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל 14 אינו זכאי לשכר לפי ההסכם, והמעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו או ממכסת ימי החופשה שנתית שצבר.

לילד שלי יש מוגבלות ובגלל המצב הביטחוני נאלצתי להישאר איתו בבית. האם אני זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשארתי איתו?

 • ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע כי עובד שהוא הורה לילד העונה על הגדרת אדם עם מוגבלות (ללא הגבלת גיל) יהיה זכאי לשכר עבור ימי היעדרותו, אם המעסיק יודע על המוגבלות והעובד הצהיר בכתב על אחד מאלה:
  • הילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
  • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • ההסכם קובע כי המועדים האחרונים לתשלום השכר הם:
  • לתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 30.06.2019 - במועד תשלום משכורת ספטמבר 2019 המשולמת באוקטובר 2019
  • לתקופה שבין ה- 01.07.2019 ל- 31.12.2019 - לא יאוחר ממועד תשלום משכורת פברואר 2020 המשולמת במרץ 2020.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.

קיבלתי צו 8 וגוייסתי למילואים - האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

מקום העבודה שלי סגור בשל המצב. האם אני אמור לקבל שכר או תשלום כלשהו בתקופה זו?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

 • החוק לא מתייחס לשאלת התשלום לעובד הנעדר מעבודתו עקב המצב הביטחוני, אך ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע לגבי חובת תשלום השכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין ה-01.05.2018 ל-31.12.2019.
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • העובד זכאי לקבל שכר עבור ימי ההיעדרות אם נעדר מהעבודה בשל החלטה של פיקוד העורף שהיא:
  • החלטה על סגירת מוסד חינוך
  • החלטה על סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים
  • החלטה על איסור התקהלות
 • התשלום ניתן על היעדרות בטווח האזורים והיישובים הרלוונטיים, כפי שנקבע בהחלטות פיקוד העורף, החל משעת התחילה של ההחלטה או משעת התחילה של המשמרת, לפי המאוחר מביניהן, ועד לסיומה של המשמרת, וכן על משמרת שזמן תחילתה נקבע עד 3 שעות מתום מועד החלטת פיקוד העורף, בתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי ועד גובה השכר המירבי שנקבע בהסכם.
 • הימים והאזורים המזכים שניתנו לגביהם החלטות של פיקוד העורף עד ל- 14.08.2019 מפורטים בהסכם הקיבוצי.
שימו לב
תשלום גם במקומות עבודה מחוץ לטווח 40 ק"מ מרצועת עזה
 • ביום 03.12.2019 חתם שר העבודה על צו הרחבה, לפיו החובה לשלם שכר לעובד שנעדר מהעבודה עקב המצב הביטחוני חלה גם אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח 40 הק"מ, בתנאי שהעובד עצמו מתגורר בטווח 40 הק"מ, ועקב הנחיית פיקוד העורף נשאר בביתו ולא יצא לעבוד.
 • המעסיק יהיה זכאי לפיצוי על הנזק שנגרם לו עקב תשלום השכר לעובד למרות שנעדר מהעבודה באותו יום.
 • אתר "כל זכות" יעדכן את המידע בדף זה ברגע שצו ההרחבה יפורסם.
 • ההסכם קובע כי המועדים האחרונים לתשלום השכר הם:
  • לתקופה שבין ה-01.05.2018 ל-30.06.2019, במועד תשלום משכורת ספטמבר 2019 ששולמה באוקטובר 2019.
  • לתקופה שבין ה-01.07.2019 ל-31.12.2019, לא יאוחר ממועד תשלום משכורת פברואר 2020 המשולמת במרץ 2020.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת, מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על שבעה ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו חופשה ביוזמת המעסיק.

מה קורה כאשר עובד עם מוגבלות אינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף?

 • החוק אינו קובע הוראות ספציפיות לגבי אנשים עם מוגבלות, אך בהסכמים שנחתמו בין ארגוני המעסיקים לארגוני עובדים נקבעו כללים לזכאותם.
 • ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע כי עובד שעונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, ומוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו כי לא יכל לעמוד בהנחיות פיקוד העורף, יקבל מהמעסיק שכר עבור אותם ימים (בתנאי שהמעסיק יודע על המוגבלות).
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.
 • למידע נוסף ראו פיצויים לעובדים ולעסקים שנגרם להם נזק עקיף בתקופת המתיחות בעוטף עזה ובדרום.

מקום עבודתי עובד כרגיל אבל אני פוחד ללכת לעבודה - האם אני זכאי להגנה כלשהי או לשכר?

 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, אזי עובד שנעדר מהעבודה יהיה מוגן מפני פיטורים.
 • החוק לא מתייחס כלל לסוגית תשלום השכר במקרים אלה, והדבר לרוב מוסדר מאוחר יותר באמצעות הסכמים או תקנות.
 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה בשל הפחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה מוגן מפני פיטורים, והמעסיק יוכל לנכות היעדרות זו מהשכר או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
שימו לב
אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. עובד שלא התייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.

אלו זכויות נוספות עשויות להגיע לי בשל המצב הבטחוני