חוק חופשה שנתית וכן צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר קובעים כמה ימי חופשה עובד צובר בכל שנת עבודה
מספר ימי החופשה של כל עובד מושפע מהוותק שלו במקום העבודה, ממספר ימי העבודה שעבד באותה שנה ומהשאלה אם הועסק במשך כל השנה או רק בחלקה
בנוסף קיימים הבדלים במספר ימי החופשה שצובר עובד במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע לבין עובד במקום עבודה שבו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים
בני נוער, עובדי קבלן ועובדים בענפים מסוימים זכאים למספר ימי חופשה גבוה יותר
למידע על חופשה שנתית באתר משרד העבודה
שימו לב
דף זה מתייחס באופן כללי לחישוב מספר ימי החופשה שעובד זכאי להם

חוק חופשה שנתית וכן צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר קובעים כמה ימי חופשה עובד צובר בכל שנת עבודה.

 • בכל שנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר) צובר העובד מספר ימי חופשה בהתאם ל-4 קריטריונים:
  1. אורך שבוע העבודה במקום העבודה, שבו מועסק העובד - האם במקום עבודתו מונהג שבוע עבודה מקוצר בן 5 ימים או שבוע עבודה ארוך בן 6 ימים.
  2. משך הקשר המשפטי (יחסי עובד-מעסיק) במהלך השנה - במסגרת קריטריון זה בודקים האם במשך כל השנה התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, או שמא יחסי העובד-מעסיק התקיימו רק בחלק מהשנה מפאת פיטורים, התפטרות, או תחילת עבודה במהלך השנה.
  3. מספר הימים בפועל שעבד העובד במהלך השנה. (הצבירה נעשית באותו אופן למי שעובדים יום עבודה מלא ולמי שעובדים בהיקף של יום עבודה חלקי).
  4. הוותק של העובד במקום העבודה - סעיף 1 לחוק חופשה שנתית מגדיר "שנת עבודה" כפרק זמן של 12 חודשים, שתחילתו אחד בינואר של כל שנה. לכן, לצורך חישוב החופשה השנתית, הוותק אינו משך הזמן שהעובד עובד במקום העבודה, אלא כמה שנים קלנדריות (מינואר עד דצמבר) הוא עובד במקום העבודה.
דוגמה
עובד שהחל לעבוד בינואר 2011 ועובד שהחל לעבוד באוקטובר 2011 ייחשבו שניהם כבעלי ותק של שנה אחת לעניין חישוב ימי החופשה השנתית בשנת 2011, ותק של שנתיים בשנת 2012, ותק של 5 שנים בשנת 2015 וכן הלאה (עם זאת, מספר ימי החופשה שהיו זכאים להם בשנה הראשונה לעבודתם נקבע בהתאם למספר הימים שעבדו באותה שנה - ראו פרטים בהמשך).
שימו לב
היקף המשרה של העובד אינו נלקח בחשבון בחישוב מספר ימי החופשה שהעובד זכאי, ועובד במשרה חלקית זכאי לאותו מספר ימי חופשה כמו עובד במשרה מלאה. היקף המשרה של העובד נלקח בחשבון בעת קביעת ערך יום החופשה.

.

 • מספר ימי החופשה השנתית שנקבעו על-פי החוק כוללים את ימי המנוחה השבועית.
 • מספר ימי העבודה בפועל שמהם רשאי העובד להיעדר על חשבון החופשה השנתית משתנה בהתאם לאורך שבוע העבודה המקובל במקום העבודה.
  • עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים, זכאי ל-5 ימי היעדרות מעבודה על כל 7 ימי חופשה שצבר על-פי החוק (שכן בתוך 7 ימי החופשה נכללים גם ימים שישי ושבת, שהם ימי המנוחה השבועית במקומות עם שבוע עבודה הוא בן 5 ימים).
  • עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן 6 ימים, זכאי ל-6 ימי היעדרות מעבודה על כל 7 ימי חופשה שצבר על-פי החוק (שכן בתוך 7 ימי החופשה נכלל יום שבת, שהוא יום המנוחה השבועית במקומות עבודה שבהם עובדים 6 ימים בשבוע).
טיפ
בענפים ספציפיים נחתמו הסכמים, צווי הרחבה או תקנות שקבעו מספר ימי חופשה גדול יותר בהשוואה לחוק או לצו ההרחבה. בכל מקרה, אם הוראות החוק הן המיטיבות עם העובד, החוק יגבר.

חישוב ימי החופשה לפי אורך שבוע העבודה המונהג במקום העבודה

עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן 6 ימים

עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים

 • ברוב מקומות העבודה שבהם מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים נקבע מספר גבוה יותר של ימי חופשה (בהשוואה למספר ימי החופשה שבחוק) וזאת בהתאם לצו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר.
 • בכל מקרה שבו מספר ימי החופשה המופיעים בצו ההרחבה נמוך ממספר הימים הקבוע בחוק, יצבור העובד את מספר הימים הקבוע בחוק (כלומר את הגבוה מבין השנים).
 • הצו חל על רוב מקומות העבודה שעברו לשבוע עבודה מקוצר. אולם במקומות עבודה, שעליהם לא חל הצו ושעברו בכל זאת לשבוע עבודה מקוצר (למשל משקי מקומות עבודה, בהם מועסקים פחות מ-4 עובדים, חברות עירוניות או ממשלתיות, משקי בית ועוד), ייקבע מספר ימי החופשה לפי חוק חופשה שנתית.
 • למידע מפורט על מספר הימים ואופן החישוב ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית לעובדים במקומות עבודה שבהם מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים.
טיפ
לחישוב מספר ימי החופשה ניתן להיעזר במחשבון של עמותת קו לעובד

עובד שהקשר המשפטי עם מעסיקו נמשך לאורך כל השנה

עובד שהקשר המשפטי עם מעסיקו נמשך רק בחלק מהשנה

צבירת ימי חופשה בתקופת היעדרות מהעבודה

 • צבירת ימי חופשה בתקופת מחלה - ימי היעדרות בשל מחלה אשר בגינם מקבל העובד דמי מחלה ייחשבו לצורך צבירת ימי החופשה כאילו היו ימי עבודה בפועל. ראו פסק דין בסוגיה זו.
דוגמה
 • עובד עבד בפועל במשך השנה 170 יום.
 • העובד נעדר במהלך השנה 30 יום עקב מחלה והיה זכאי לדמי מחלה בגין היעדרות זו.
 • העובד נחשב כמי שעבד בפועל 200 יום בשנה ועל כן זכאי למלוא ימי החופשה המגיעים לו על-פי דין.
 • יום מחלה חלקי בו עבד העובד חלק מהיום וקיבל דמי מחלה עבור יתרת היום, נחשב כיום עבודה מלא לצורך חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • טרם נקבעה קביעה מפורשת בפסיקת בית המשפט לגבי צבירת ימי חופשה במהלך היעדרות מסיבות אחרות שבגינן משולם לעובד שכר.
 • צבירת ימי חופשה בתקופה של היעדרות בתשלום, לרבות מילואים - ב פסק-דין של בית הדין הארצי לעבודה סברו חלק מהשופטים שיש לספור את כל ימי היעדרות בתשלום מסיבה שאיננה תלויה בעובד (למשל מילואים), כימי עבודה בפועל לצורך חישוב הזכאות לימי חופשה. יחד עם זאת עמדה הובעה "כבדרך אגב", ולא הייתה חלק מעמדת הרוב כך שהיא אינה הלכה מחייבת.

חשוב לדעת

צבירת ימי חופשה לעובדים במשרה חלקית

 • עובדים במשרה חלקית צוברים את אותו מספר ימי חופשה כמו עובדים במשרה מלאה, אולם שווי יום חופשה שלהם יהיה נמוך יותר בהתאם לחלקיות המשרה.
 • עם זאת ישנם מקומות עבודה שבהם מספר ימי החופשה שצובר העובד הם יחסיים להיקף משרתו, אולם במקרה כזה גם מספר ימי החופשה שינוכה ממכסת הימים הצבורים כאשר ינצל את החופשה, יהיה יחסי להיקף משרתו.
דוגמה
 • עובד בחצי משרה צובר בדיוק את אותו מספר ימי חופשה של עובד במשרה מלאה. אולם כאשר ייצא לחופשה ישולם לו על כל יום חופשה סכום השווה למחצית מהסכום שהיה משולם לו אילו עבד במשרה מלאה.
 • במקומות עבודה מסוימים צובר עובד בחצי משרה רק מחצית ממספר ימי החופשה (בהשוואה לעובד במשרה מלאה), אולם כאשר יצא לחופשה ינכה המעסיק ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד, רק חצי מהימים שניצל.

צבירת ימי חופשה לעובדים המשתכרים לפי שעה (עובדים שעתיים או יומיים)

 • עובדים בשכר שעתי או יומי זכאים לצבור ימי חופשה (ולנצל אותם בהמשך לצורך חופשה) רק אם עבדו 75 ימים רצופים לפחות, או אם יש להם הסכם עבודה בכתב עם המעסיק לתקופת עבודה העולה על 74 ימים רצופים.
 • אם הם לא עונים על תנאים אלה, הם לא יוכלו לצבור ימי חופשה, אך הם עשויים להיות זכאים לתשלום מהמעסיק עם סיום עבודתם, בסכום של 4% מהשכר הכולל שקיבלו במשך כל תקופת העסקתם. למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין