מעסיק יכול להוציא עובד לחופשה בהתאם למספר ימי החופש הצבורים של העובד
בחופשה שהמעסיק מתכנן שאורכה 7 ימים או יותר, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש
לא ניתן להוציא לחופשה עובד שאין לו מספיק ימי חופש צבורים, ולזקוף את ימי החופשה על חשבון ימי החופשה העתידיים שלו, אם העובד אינו מעוניין בכך

זכותם של מעסיקים להוציא עובדים בכל עת לחופשה לפי נוחיות העסק תחת מספר מגבלות.

 • אם מעסיק שולח את כל העובדים או את רובם לחופשה, החופשה נקראת חופשה מרוכזת.

חופשה ביוזמת המעסיק

 • סעיף 8 לחוק חופשה שנתית קובע כי החופשה השנתית תהיה רצופה, אולם בהסכמת העובד והמעסיק ובאישור ועד העובדים (אם ישנו) אפשר לחלקה, כל עוד חלק ממנה יימשך לפחות 7 ימים.
 • על-פי סעיף 9 לחוק חופשה שנתית, כאשר מדובר בחופשה בת 7 ימים ויותר (ברוטו, כולל שישי ושבת) חייב המעסיק להודיע על כך לעובדים בהודעה בכתב 14 ימים מראש.
 • בחופשה שאורכה פחות מ-7 ימים אין חובה בהודעה מוקדמת.
 • לא ניתן לכפות על עובדים שאין להם מספיק ימי חופשה צבורים לצאת לחופשה אם הם אינם מעוניינים בכך.
 • במקרה שהמעסיק מעוניין כי עובד יצא לחופשה על-אף שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, המעסיק ישלם לעובד שכר עבור אותם ימים ולא ינכה אותם ממכסת ימי החופשה שהעובד יצבור בעתיד. למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • במקומות עבודה שקיימים בהם הסכמים קיבוציים, יש פעמים רבות הוראות המגבילות את זכותו של המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת. בדרך כלל, כאשר מעסיק מעוניין להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת, הוא מגיע להסכמה עם נציגות העובדים לגבי הסדרים המיטיבים עם העובדים בנוגע לאופן חישוב מספר הימים המנוכים בפועל ממכסת ימי החופשה (למשל, במקום לנכות את מלוא מכסת הימים של החופשה מנכים מחצית וכד').
 • לפירוט והרחבה אודות חופשה שנתית, ראו חופשה שנתית.

חופשה מרוכזת בעת חירום

 • באזור שהוכרז לגביו מצב חירום ופיקוד העורף או כל גורם מוסמך אחר מורה על סגירת מקום העבודה או על הישארות התושבים בביתם, אסור למעסיק לנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית, אלא אם הוסכם על כך בהסכם בין ארגוני המעסיקים והעובדים. למידע נוסף ראו מצב חירום ומצב מיוחד בעורף.
 • אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה עקב מצב החירום, והמעסיק בחר מיוזמתו להוציא את עובדיו (כולם או חלקם) לחופשה, הוא רשאי לעשות זאת ולנכות את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה שצברו. (אם לעובד מסוים אין מספיק ימי חופשה צבורים, המעסיק אינו רשאי לנכות את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה שהוא יצבור בעתיד, ועליו לשלם לו שכר רגיל או שלא להוציאו לחופשה מעבר למכסה שצבורה לזכותו).

מחלה במהלך החופשה

 • אם עובד יצא לחופשה, ובמהלך החופשה חלה או נפגע בתאונה, החופשה נפסקת מרגע המחלה או הפגיעה.
 • הימים שבהם היה חולה לא ינוכו ממכסת ימי החופשה שעומדים לרשותו. ימים אלה ייחשבו כימי מחלה, והעובד עשוי להיות זכאי לדמי מחלה בגין היעדרותו מהעבודה במהלכם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים