הקדמה:

מעסיק יכול להוציא עובד לחופשה בהתאם למספר ימי החופש הצבורים של העובד
בחופשה שהמעסיק מתכנן שאורכה 7 ימים או יותר, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש
בחופשה שהמעסיק מתכנן של פחות מ-7 ימים אין חובה להודעה מוקדמת
לא ניתן להוציא לחופשה עובד שאין לו מספיק ימי חופש צבורים, ולזקוף את ימי החופשה על חשבון ימי החופשה העתידיים שלו, אם העובד אינו מעוניין בכך
באזור שהוכרז לגביו מצב חירום ועובדים נעדרו מעבודתם, אסור לנכות את ימי היעדרותם ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו
אזהרה
תקנות חדשות בעקבות המצב בעוטף עזה ובדרום - נובמבר 2018
בעקבות האירועים בעוטף עזה של בלוני התבערה והנפץ, ירי טילים וכיו"ב, נקבע מתווה פיצויים לעסקים שנפגעו.
 • המתווה ייתן מענה לנזקים בענפי התיירות והדבורים, ולהוצאות השכר בכל הענפים עבור הימים שבהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף.
 • לאחר שהתקנות יפורסמו ברשומות, רשות המסים תפרסם הוראת ביצוע וטפסים להגשת התביעות. ניתן יהיה להגיש את התביעות עד תום 4 חודשים מפרסום התקנות.
אתר "כל זכות" יעדכן את המידע כאשר התקנות יפורסמו.

זכותם של מעסיקים להוציא עובדים לחופשה לפי נוחיות העסק תחת מספר מגבלות. כאשר המעסיק שולח את כל/רוב העובדים לחופשה אזי החופשה נקראת חופשה מרוכזת.

חופשה ביוזמת המעסיק בשגרה

 • סעיף 8 לחוק חופשה שנתית קובע כי החופשה השנתית תהיה רצופה, אולם בהסכמת העובד והמעסיק ובאישור ועד העובדים (אם ישנו) אפשר לחלקה, כל עוד חלק ממנה יימשך לפחות 7 ימים.
 • על-פי סעיף 9 לחוק חופשה שנתית, כאשר מדובר בחופשה בת 7 ימים ויותר חייב המעסיק להודיע על כך לעובדים בהודעה בכתב 14 ימים מראש.
 • בחופשה שאורכה פחות מ-7 ימים אין חובה בהודעה מוקדמת.
 • לא ניתן לכפות על עובדים שאין להם מספיק ימי חופשה צבורים לצאת לחופשה אם הם אינם מעוניינים בכך.
 • במקרה שהמעסיק מעוניין כי עובד יצא לחופשה על-אף שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, המעסיק ישלם לעובד שכר עבור אותם ימים ולא ינכה אותם ממכסת ימי החופשה שהעובד יצבור בעתיד. למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • במקומות עבודה שקיימים בהם הסכמים קיבוציים, יש פעמים רבות הוראות המגבילות את זכותו של המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת. בדרך כלל, כאשר מעסיק מעוניין להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת, הוא מגיע להסכמה עם נציגות העובדים לגבי הסדרים המיטיבים עם העובדים בנוגע לאופן חישוב מספר הימים המנוכים בפועל ממכסת ימי החופשה (למשל, במקום לנכות את מלוא מכסת הימים של החופשה מנכים מחצית וכד').
 • לפירוט והרחבה אודות חופשה שנתית, ראו חופשה שנתית.

חופשה מרוכזת וחופשה אחרת במצב חירום

 • על-פי סעיף 18ב לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, כאשר עובדים או מקום עבודה נמצאים באזור שהוכרז לגביו מצב חירום והעובדים נעדרו מהעבודה, אסור לנכות להם ימי חופשה בגין תקופת ההיעדרות.
 • במקרה זה יש לשלם לעובדים שכר על פי הסכומים שנקבעו בהסכם עם ההסתדרות, וסכומים אלה ייחשבו כשכר לכל דבר ועניין.
 • אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה עקב מצב החירום, והמעסיק בחר להוציא את עובדיו (כולם או חלקם) לחופשה, הוא רשאי לעשות זאת ולנכות את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה שצברו. (אם לעובד מסוים אין מספיק ימי חופשה צבורים, המעסיק אינו רשאי לנכות את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה שהוא יצבור בעתיד, ועליו לשלם לו שכר רגיל או שלא להוציאו לחופשה מעבר למכסה שצבורה לזכותו).

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים