עובדים זכאים לצבור ולנצל ימי חופשה בתשלום בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם
המעסיק רשאי לבחור מתי העובד ינצל את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת
למעסיק אסור לדרוש מהעובד לצאת לחופש על חשבון ימי חופשה שטרם צבר
אם המעסיק לא מאפשר לעובד לצאת לחופש, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


בקיצור

כל עובד זכאי לימי חופשה שנקבעים בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו ובהתאם להיקף משרתו. במהלך החופשה זכאים העובדים לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלהם. במקרים מסוימים ובמגבלות המפורטות בהמשך, ניתן לצבור ימי חופשה ולנצל אותם בשתי שנות העבודה הבאות, אלא אם צוין בחוזה העבודה הסדר אחר, שמיטיב עם העובד.

דוגמה
עובד יצא לחופשה של 14 ימים, ובמהלכם היו שני ימי חג
 • העובד ייחשב כמי ששהה בחופשה של 12 ימים, והמעסיק לא ינכה את 2 ימי החג ממכסת ימי החופשה הצבורה של העובד.
 • העובד זכאי לתשלום עבור ימי החג בגלל שהיעדרותו בימי החופשה שסמוכים לחג היא בהסכמת המעסיק.
 • להסבר על אופן חישוב מספר הימים שכל עובד זכאי להם, ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.

מי מחליט מתי לנצל ימי חופש?

 • המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו. עם זאת, העובד רשאי לבקש לנצל ימי חופשה במועדים הנוחים לו ועל המעסיק להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים. כמו כן, רשאי העובד לקחת יום אחד מהחופשה במועד שיבחר ויום אחד נוסף מתוך רשימת ימי חופשה לבחירה, ולמעסיק אסור להתנגד לכך.
 • בעיקרון, חופשה שנתית צריכה להיות רצופה. עם זאת, בהסכמת העובד והמעסיק ובאישור ועד העובדים במקום (אם ישנו), אפשר לחלק את החופשה - בתנאי שלפחות 7 ימים מתוכה יהיו רציפים.

מי זכאי?

 • כל ציבור העובדים.
 • עובדים בשכר שעתי או יומי זכאים לחופשה שנתית: רק אם הועסקו 75 ימים רצופים לפחות או אם יש להם הסכם עבודה בכתב עם המעסיק לתקופת עבודה העולה על 74 ימים רצופים. אם אינם עונים על תנאים אלה, הם עשויים להיות זכאים לתמורת חופשה. למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי.
 • חשוב להדגיש: בכל אחד מהמקרים הללו, הזכאות לחופשה היא רק לאחר שהעובד צבר ימי חופשה ועד לכמות שאותה הוא צבר.
טיפ
למגזרים שונים, כגון עובדים בשירות המדינה, ישנן זכויות נוספות, מעבר לזכאות הבסיסית המפורטת כאן, כגון צבירה של ימי חופשה רבים יותר לכל חודש עבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק מחויב להעניק לעובדים את ימי החופשה שצברו באותה שנה, במהלך החודש האחרון של השנה (דצמבר) או במהלך השנה שלאחריה. עם זאת, המעסיק רשאי לקבוע את המועד שבו ייצאו העובדים לחופש, אך עליו להתחשב בבקשות עובדיו לצאת לחופש דווקא במועד מסוים.
  • מעסיק המעוניין להוציא עובד לחופשה, יודיע לו על כך מבעוד מועד.
  • מעסיק המעוניין להוציא את העובד לחופשה של יותר מ-7 ימים (ברוטו, כולל שישי ושבת) חייב להודיע לו לפחות שבועיים מראש. אם לא הודיע לו על כך, לא יוכל להפחית את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
 • במקרים הבאים עובד זכאי לבחור את מועד החופשה ולמעסיק אסור להתנגד:
  • העובד רשאי לקחת יום אחד מתוך החופשה בכל מועד שיבחר, בתנאי שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 ימים מראש. במקרה זה למעסיק אסור להתנגד ליציאתו של העובד לחופשה, והעובד אינו זקוק להסכמתו.
  • כמו כן, העובד רשאי לקחת יום אחד נוסף מתוך החופשה באחד מהמועדים שנקבעו בחוק כימי חופשה לבחירה, ובתנאי שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 ימים מראש. גם במקרה זה למעסיק אסור להתנגד ליציאתו של העובד לחופשה, והעובד אינו זקוק להסכמתו.
  • עובד זכאי לקחת חופש מהעבודה לצורך הצבעה בבחירות המקדימות למפלגה שבה הוא חבר, מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד לכך, כל עוד הודיע על כך מראש לפחות 14 ימים. למידע נוסף ראו יום חופשה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות של מפלגה ("פריימריז").
 • בהסכמת המעסיק, העובד רשאי לקחת ימי חופשה במועדים נוספים שנוחים לו.

רישום ימי החופשה

 • המעסיק מחויב לנהל פנקס חופשה, שיירשמו בו פרטים הנוגעים לחופשה השנתית של עובדיו. למידע נוסף ראו ניהול פנקס חופשה.
 • על המעסיק לפרט בתלוש השכר את מספר ימי החופשה שניתנו לעובד, את סכום התשלום בגינם ואת יתרת ימי החופשה.

מספר ימי החופשה

טיפ
ניתן להיעזר במחשבון של עמותת קו לעובד לחישוב מספר ימי החופשה שזכאים להם

תשלום דמי חופשה

 • במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
 • למידע נוסף ראו תשלום דמי חופשה.

מחלה במהלך החופשה

 • אם עובד יצא לחופשה, ובמהלך החופשה חלה או נפגע בתאונה, החופשה נפסקת מרגע המחלה או הפגיעה.
 • הימים שבהם היה חולה לא ינוכו ממכסת ימי החופשה שעומדים לרשותו. ימים אלה ייחשבו כימי מחלה, והעובד עשוי להיות זכאי לדמי מחלה בגין היעדרותו מהעבודה במהלכם.

הפרת הזכות על ידי המעסיק

שימו לב
חשוב לזכור שימי חופשה ניתן לתבוע רק לגבי 3 השנים המלאות האחרונות במקום העבודה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה.
 • אם המעסיק אינו מאפשר לעובד לצאת לחופשה שנתית בהתאם לחוק, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • עובד אינו רשאי להסכים לוותר על החופשה השנתית שלו, כולה או חלקה. אם הסכים, בגלל אי-הבנה או לחץ של המעסיק - אין להסכמה הזו תוקף מחייב.

צבירת ימי חופשה

שימו לב
 • עובדים שבמהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024 התקיימו לגביהם נסיבות מסוימות והם לא יכלו לנצל את יתרת ימי החופשה השנתית שלהם במהלך מלחמת חרבות ברזל, רשאים לצבור את ימי החופשה שלא ניצלו גם ללא הסכמת המעסיק ולהעביר את יתרת ימי החופשה לשתי השנים הבאות.
 • למידע נוסף לחצו כאן.
 • בעיקרון, העובד חייב לנצל את ימי החופשה באותה שנה בה הוא צבר אותם, ואסור לו לצבור חופשה לשנים הבאות.
 • עם זאת, רשאי העובד בהסכמת המעסיק, לנצל רק חלק מימי החופשה שצבר - אך לפחות 7 ימים בשנה - ולצרף את היתרה שלא נוצלה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
 • שתיקת המעסיק תיחשב כהסכמה לצבירה. מאחר שהמעסיק הוא הנותן חופשה לעובדיו, מעסיק ש"יושב בחיבוק ידיים" ולא מוציא את עובדיו לחופשה ייראה כמעסיק שהסכים לצבירת חופשה. כך לפי פסיקת בית הדין לעבודה
 • אם העובד צבר ימי חופש מעבר למה שמותר לו לצבור או לא ניצל אותם לצורך חופשה במהלך השנתיים שאחרי השנה שעבורה הם ניתנו, הוא עלול לאבד את זכאותו לחופשה בימים אלה.
 • כדי שהעובד "ייאבד" את ימי החופשה הצבורים לזכותו, וכדי שמעסיק יהיה רשאי "למחוק" אותם, על המעסיק להוכיח שנתן לעובד אפשרות לצאת לחופשה, וכי העובד לא יצא לחופשה מסיבות התלויות בו. למשל, אם העובד סירב לצאת לחופשה.
 • שימו לב
  החובה להוציא את העובד לחופשה חלה על המעסיק. אם המעסיק מונע מהעובד לצאת לחופשה ולנצל את ימי החופשה שמגיעים לו, הוא לא יוכל למחוק את ימי החופשה הללו ממכסת החופשה הצבורה.

  פדיון ימי חופשה

  • עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, רשאי עם סיום העסקתו לפדות את ימי החופשה שלא ניצל ושהיה רשאי לצבור בשנה שבה סיים לעבוד וב-3 השנים שקדמו לה.
  • לצורך חישוב מספר ימי הפדיון, יש לכלול את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד ב-3 השנים (מינואר עד דצמבר) שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו בשנת העבודה עד למועד סיום ההעסקה. מהם יש להפחית את מספר הימים שניצל העובד כחופשה בתקופה זו.
  • יחד עם זאת, העובד זכאי בסיום עבודתו לפדות ימי חופשה בהתאם לאמור בתלוש השכר, גם אם ימי החופשה שנצברו הם מעבר לתקופת ההתיישנות.
  • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

  חופשה לעובד שלא נותרו לו ימי חופשה

  • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד ללא הסכמתו או בהיעדר הסכם קיבוצי מתאים.
  • מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד/ת ספציפי/ת), רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
   1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
   2. להוציאם לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.
   3. להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.
  • עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו וזאת על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
  • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

  חשוב לדעת

  • אפשר לחלק את החופשה השנתית, בתנאי שלפחות 7 ימים מתוכה יהיו רציפים. זאת בהסכמת העובד והמעסיק ובאישור ועד העובדים, אם קיים.
  • במהלך החופשה השנתית זכאי העובד לדמי חופשה המשולמים במועד תשלום השכר. במקרה של חופשה בת שבוע ומעלה, זכאי העובד לקבלת התשלום מראש לפני צאתו לחופשה. למידע נוסף ראו תשלום דמי חופשה.
  • אסור למעסיק לדרוש מעובד לצאת לחופשה (על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר) במהלך תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומתוך צורכי העבודה. אם העובד הוא המבקש לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, ניתן לאפשר לו זאת. בכל מקרה יש להבטיח שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את החופשה. למידע נוסף ראו:
  • מלבד ניצול החופשה, ישנן זכויות נוספות שחשוב לנצל לפני שמסתיימת השנה. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
  המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים