הקדמה:

חייל מילואים שנולד לו ילד זכאי להשתחרר משירות מילואים פעיל (שמ"פ) שנתי למשך 30 יום ממועד הלידה
הזכאות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)

מי זכאי?

 • חייל מילואים שנולד לו ילד.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת השחרור, יש להגיש טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • יש למלא את חלק ב' של הטופס ולחתום עליו.
 • יש להגיש ליחידה את טופס הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת הטופס בדואר, בצירוף מכתב.
  • אם אין אפשרות להגיש את הבקשה ישירות ליחידה, ניתן לפנות באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים).
 • קבלת החלטה בבקשה:
  • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים