חייל מילואים שנמצא בחופשת לידה זכאי להקפאת שירות המילואים שלו למשך ארבעה חודשים ממועד הלידה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שמממש את זכותו לחופשת לידה לא ייקרא לשירות מילואים במהלך חופשת הלידה או ארבעה חודשים מיום האימוץ.

מי זכאי?

 • חייל מילואים הנמצא בחופשת לידה ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים לפחות לפני הלידה.
  2. בת זוגו לא מיצתה את זכאותה לקבלת חופשת לידה/אימוץ מעבר למתחייב על-פי חוק עבודת נשים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למפקד היחידה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור ממקום עבודתו של החייל בדבר יציאה לחופשת לידה/אימוץ, הכולל תאריך תחילה ותאריך סיום.
  • אישור המוסד לביטוח לאומי על תשלומים בגין חופשת לידה/אימוץ וכל שאר התשלומים שמשלם החייל או מקבל מהביטוח הלאומי בגין חופשת הלידה/האימוץ.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים