חופשת לידה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדות שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאיות לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום)
עובדות שעבדו פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק, וילדו מיום 01.01.2017 ואילך, זכאיות לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה)
הזכאות לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי
מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת לצאת לחופשת לידה, או לפטר עובדת במהלך החופשה ולמשך 60 יום לאחריה
גברים רשאים לחלוק עם בנות זוגם את חופשת הלידה, ובהסכמת היולדת ניתן אף לשהות בחופשת לידה חופפת עם היולדת למשך שבוע
למידע נוסף ראו חופשת לידה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן סעיף 6 לחוק עבודת נשים
אזהרה
ערך זה עוסק בחופשת לידה ולא בדמי לידה
ערך זה מתייחס למשך חופשת הלידה שבה מותר לעובדת להיעדר מעבודתה בשל הלידה (בהתאם לחוק עבודת נשים).
ערך נפרד - דמי לידה, עוסק בתקופה מתוך חופשת הלידה שבה משולמים לעובדת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות.

 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (מי שילדה לפני ה-01.01.2017 זכאית לחופשה של 14 שבועות).
 • 7 שבועות מתוך חופשת הלידה (או פחות מזה, כרצון העובדת) ניתן לקחת לפני יום הלידה המשוער ואת שאר השבועות אחרי יום הלידה.
 • חשוב להדגיש: רק עבור חלק מהחופשה ניתן תשלום מהמוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים, ראו דמי לידה.
 • היולדת רשאית לחלוק את חופשת הלידה עם בן הזוג בהתאם למפורט בהמשך.
 • במהלך חופשת הלידה העובד/ת ממשיכ/ה לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על-פי הוותק במקום העבודה (ראו פרטים בהמשך).
 • כל עובדת, ללא תלות בוותק, רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה, שבמהלכה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר אותה.

מי זכאי?

עובדת שכירה שילדה

 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות.
 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה:
  • בלידה שאירעה לפני 01.01.2017, העובדת זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות.
  • בלידה שאירעה ב-01.01.2017 או מאוחר יותר, העובדת זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות.
 • עובדת זכאית לחופשת לידה גם אם העובר/התינוק נפטר לאחר הלידה.
 • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי (בכל אחד משבועות ההריון) או לידה אחרי 22 שבועות של הריון.
  • בהתאם לכך, הפרשנות המקובלת היא שנשים שעברו הפלה או הפסקת הריון אחרי השבוע ה- 22 נחשבות כנשים שילדו, והן זכאיות לזכויות והגנות חוקיות כמו נשים שילדו תינוק חי.
  • למידע לגבי הפלה שאירעה לפני השבוע ה- 23, ראו זכויות תעסוקה לאחר הפלה.

בן הזוג של היולדת

 • בן זוג של יולדת הזכאית לחופשת לידה ובחרה לקצר אותה, ובן הזוג מחליף אותה בתקופה שנותרה מתום 6 השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.
 • בן זוג של יולדת הזכאית לחופשת לידה ובן הזוג יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לחופשת הלידה של היולדת, בתנאי שבת הזוג ויתרה בכתב על תשלום דמי הלידה עבור השבוע האחרון שבו היתה זכאית להם.
 • בן זוג של היולדת אשר הילד נמצא עמו ותחת טיפולו הבלעדי בגלל נכות או מחלה של בת הזוג ,ורופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה כאמור בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.
 • למידע נוסף ראו סעיף "חופשת לידה לבן הזוג" בהמשך.

אוכלוסיות נוספות

תשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה

 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם בחלק מהתקופה היא זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי:
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה -
   • אם היא ילדה ביום 01.01.2017 או במועד מאוחר יותר זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות מתוך חופשת הלידה, אולם דמי הלידה עבור השבוע ה-15 ישולמו החל מיום 01.06.2017.
   • אם היא ילדה לפני יום 01.01.2017, היא זכאית לדמי לידה במשך 14 שבועות.
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה -
   • אם היא ילדה ביום 01.01.2017 או במועד מאוחר יותר, היא זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות מתוך חופשת הלידה, ואולם דמי הלידה עבור השבוע ה-8 ישולמו החל מיום 01.06.2017.
   • אם היא ילדה לפני יום 01.01.2017, היא זכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות.
 • העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך השבועות הללו.
דוגמה
עובדת שעבדה מעל שנה במקום עבודתה ושילמה ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית ל-26 שבועות של חופשת לידה, שעבור 15 מתוכם ישולמו לה דמי לידה. 11 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
דוגמה
עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים ושילמה ביטוח לאומי רק 6 חודשים, זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה שעבור 8 מתוכם ישולמו לה דמי לידה. 7 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
 • אם בן זוגה של העובדת יצא לחופשת לידה בת שבוע במהלך חופשת הלידה של העובדת ובמקביל אליה, לא תהיה העובדת זכאית לדמי לידה עבור השבוע האחרון שבו היתה זכאית לקבל דמי לידה:
  • עובדת שהיתה זכאית ל-15 שבועות דמי לידה ובן זוגה יצא לשבוע חופשת לידה במהלך חופשתה ובמקביל אליה, תהיה זכאית ל-14 שבועות דמי לידה בלבד .
  • עובדת שהיתה זכאית ל-8 שבועות דמי לידה, תהיה זכאית במקרה זה ל-7 שבועות דמי לידה בלבד.

קיצור חופשת הלידה

 • עובדת שילדה ביום 01.01.2017 ואילך אשר עבדה 12 חודשים לפחות, זכאית לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ-15 שבועות. (מי שילדה לפני יום 01.01.2017 ועבדה 12 חודשים לפחות זכאית לקצר את חופשת הלידה בתנאי שהחופשה לא תפחת מ-14 שבועות).
 • עובדת שילדה ביום 02.04.2017 או מאוחר יותר ובן זוגה של העובדת יצא לחופשת לידה בשבוע האחרון שבו זכאית היולדת לדמי לידה, רשאית לחזור לעבודתה במהלך שבוע זה בתנאי שוויתרה על דמי הלידה עבור אותו שבוע. (אם העובדת זכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות, היא רשאית לחזור לעבודה אחרי 14 שבועות, ואם היא זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות, היא רשאית לחזור לעבודה אחרי 7 שבועות). היולדת רשאית להישאר בחופשת לידה במהלך שבוע זה במקביל לבן זוגה אך לא תהיה זכאית לדמי לידה במשך אותו שבוע. למידע נוסף ראו סעיף "חופשת לידה לגבר במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו" בהמשך.
 • מעסיק שקיבל מעובדת הודעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות (לכן עובדת המעוניינת לשוב לעבודה בתום 15 השבועות של חופשת הלידה שהם בתשלום, צריכה להודיע על כך למעסיק כבר בשבוע ה-12 של חופשת הלידה, כך שחזרתה לא תידחה למשך יותר מ-3 שבועות).
 • במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה, בן זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה (אותו חלק שבת הזוג לא ניצלה) החל מהשבוע השביעי ללידה. (על מנת שבן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה בתקופה זו הוא חייב לשהות בחופשת לידה במשך 7 ימים לפחות - למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת).
 • כמו כן, במקרים הבאים מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מרופא, בתנאי שהחופשה תכלול לפחות 3 שבועות אחרי הלידה:
  • העובר נפטר.
  • היולדת הסכימה שילדה יאומץ, או שהיא אם פונדקאית. זאת בתנאי שבתוך 14 ימים מהלידה העובדת מסרה למעסיק הודעה בכתב לגבי הסכמתה לקצר את חופשת הלידה, וציינה את המועד שבו בכוונתה לסיים את החופשה.

הארכת חופשת הלידה

לידה רב עוברית

 • יולדת שילדה באותה לידה יותר מתינוק אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ב- 3 שבועות עבור כל תינוק נוסף ולקבל דמי לידה:
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 15 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה ב- 3 שבועות עבור כל תינוק נוסף ולקבל דמי לידה עבור כל תקופה זו (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ודמי לידה עבור 18 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 21 שבועות וכו').
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 8 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה ב- 3 שבועות עבור כל תינוק נוסף ולקבל דמי לידה עבור שבועיים מתוך 3 השבועות של תקופת הזכאות להארכה (מי שילדה תאומים זכאית לדמי לידה עבור 10 שבועות, מי שילדה שלישייה זכאית לדמי לידה עבור 12 שבועות וכו').

אשפוז של היולדת או התינוק

חופשת לידה לבן הזוג

חופשת לידה לבן הזוג במקום חופשת הלידה של היולדת

 • בן הזוג של היולדת רשאי לחלוק איתה את חופשת הלידה שנותרה לה ושלא נוצלה על ידה, החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה), בתנאי שהאישה בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה (או במקרה שהאישה היא עובדת עצמאית הזכאית לדמי לידה - בתנאי שהסכימה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה בתקופה שנותרה אילו היתה זכאית לחופשת לידה).
דוגמה
אם היולדת היא סטודנטית שאינה עובדת, היא ממילא לא זכאית לחופשת לידה ולכן גם בן זוגה אינו זכאי לחופשת לידה.
 • בכל מקרה משך חופשת הלידה הכולל של היולדת ובן זוגה לא יעלה על משך חופשת הלידה שהיולדת עצמה היתה זכאית לה, אילו היתה מנצלת אותה לבד.
  • אם היולדת זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה, בעלה יהיה זכאי למקסימום 9 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 15 שבועות).
  • אם היולדת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובן זוגה עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 12 חודשים או יותר עד יציאתו לחופשת לידה, הוא יהיה זכאי למקסימום 20 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
  • אם היולדת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובן זוגה עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ--12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה, אז:
   • אם האישה ילדה ביום 01.01.2017 או מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי למקסימום 15 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
   • אם האישה ילדה לפני יום 01.01.2017, בן זוגה יהיה זכאי במקרה זה למקסימום 14 שבועות חופשת לידה.
 • במקרים הנ"ל בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה במהלך חופשת הלידה רק אם שהה בחופשת לידה לפחות פרק זמן מינימלי:
  • אם הלידה התרחשה לפני 20.04.2017, בן הזוג יהיה זכאי לקבל דמי לידה רק בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 21 יום. (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
  • אם הלידה התרחשה ביום 20.04.2017 או במועד מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
  • למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת.

חופשת לידה לבן הזוג במקביל לחופשת הלידה של היולדת

 • בן הזוג של יולדת אשר ילדה ביום 02.04.2017 ואילך, רשאי לקחת שבוע (לא יותר משבוע ולא פחות משבוע) חופשת לידה והורות במהלך חופשת הלידה של בת זוגו ובמקביל אליה, בתנאי שבת הזוג הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם לפי החוק.
 • במקרה זה יהיה בן הזוג זכאי לדמי לידה, אם שילם או שילמו עבורו דמי ביטוח לאומי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום שיצא לחופשת לידה.
דוגמה
 • אם היולדת זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות ובן זוגה יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לבת זוגו, הוא יקבל דמי לידה עבור אותו שבוע, והיולדת תהיה זכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות למרות שבפועל שהתה בחופשת לידה ארוכה יותר.
 • אם היולדת זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות ובן זוגה יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לבת זוגו, הוא יקבל דמי לידה עבור אותו שבוע, והיולדת תהיה זכאית לדמי לידה במשך 14 שבועות.
 • דמי הלידה עבור אותו שבוע ישולמו בפועל רק לאחר 01.06.2017.
 • אם העובדת זכאית ל-15 שבועות דמי לידה על פי החוק, היא תהיה רשאית במקרה זה, לחזור לעבודתה בשבוע האחרון של זכאותה לדמי לידה. (כלומר לחזור לעבודה כבר בתום 14 שבועות חופשת לידה), אך אינה חייבת לעשות זאת (היא יכולה להישאר בחופשה גם בשבוע ה-15 לחופשתה אך לא תקבל עליו דמי לידה).
 • יש להדגיש שעובדת הזכאית ל-8 שבועות דמי לידה על פי החוק, תהיה זכאית במקרה זה לדמי לידה עבור 7 שבועות, אך היא איננה רשאית לחזור לעבודה לפני תום 15 שבועות חופשת הלידה.
 • זכאות זו של בן הזוג לחופשת לידה למשך שבוע יחד עם היולדת ובמקביל אליה, היא בנוסף לזכותו לחלוק עם בת זוגו ובמקומה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה) ובנוסף לזכותו להיעדר מהעבודה ב-5 הימים הראשונים שלאחר הלידה. למידע נוסף ראו חופשת אבהות.

חופשת לידה לבן הזוג כשהיולדת אינה מסוגלת לטפל בילד בגלל נכות או מחלה

 • בן זוג שהתינוק נמצא תחת השגחתו וטיפולו כי היולדת אינה יכולה לטפל בו בשל נכות או מחלה, זכאי לחופשת לידה כמו היולדת, בתנאי שרופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.
 • חופשת הלידה של בן הזוג תחל ביום שבו החל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה של בת זוגו, ותהיה למשך יתרת תקופת הלידה וההורות של בת הזוג שלא נוצלה על ידה.

תהליך מימוש הזכות

צבירת זכויות סוציאליות במהלך חופשת הלידה

הטבות מס לעובד/ת בחופשת לידה

 • עובד או עובדת היוצאים לחופשת לידה עשויים להיות זכאים להטבות במס הכנסה, כבר בשנת המס בו נולד התינוק.
 • אם העובד/ת לא הספיק/ה לדרוש או לנצל את ההטבה, הוא/היא רשאי/ת להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
דוגמה
עובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה וקיבל/ה דמי לידה, עשוי להיות זכאי להחזר מס, מכיוון שמס ההכנסה שנוכה ממשכורתו לפני היציאה לחופשת הלידה, חושב על בסיס גובה השכר ולא על בסיס גובה דמי הלידה שהם נמוכים יותר. לדוגמה מספרית ראו החזר מס הכנסה.
דוגמה

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה.
 • חופשת הלידה נמשכת באופן רציף, מלבד המקרים שבהם ניתן לפצל אותה עקב אשפוז היולדת או התינוק. ימי חג או ימי אבל אינם עוצרים את חופשת הלידה, והיולדת או בן זוגה לא יהיו זכאים להארכת החופשה או לפיצולה בגין אירועים אלה.
 • אמהות הנמצאות בחופשת לידה עשויות להיות זכאיות לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים.
 • נסיעה לחו"ל במהלך חופשת הלידה -
  • לגבי היולדת - אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאותה לדמי לידה.
  • לגבי בן הזוג של היולדת - נסיעה לחו"ל מפסיקה את תקופת ההורות המזכה בדמי לידה לבן זוג של יולדת, הן במקרה שבן הזוג יוצא לחופשת לידה במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו והן במקרה שהוא מחליף אותה ולוקח חופשת לידה כשהיא חוזרת לעבודה מוקדם יותר. (אם בן הזוג יצא לחו"ל לפני שהשלים 7 ימים רצופים של חופשה, תישלל ממנו הזכאות לדמי לידה גם עבור הימים שקדמו ליציאתו מהארץ).
הערת עריכה
מייל מבלהה 9.11.2016 + מייל מבלהה ומאתי מביטוח לאומי 28.5.2017 + פס"ד שמוזכר שם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)
 • חשוב לעדכן את הפרטים בטופס 101 מיד לאחר החזרה לעבודה.
  • כתוצאה מהלידה זכאים שני ההורים לנקודות זיכוי נוספות ממס הכנסה (רטרואקטיבית מתחילת השנה).
  • אם העובד/ת חזר/ה לעבודה מחופשת הלידה לפני שהסתיימה שנת המס (שבה נולד התינוק) עליו לעדכן את הפרטים בטופס 101 בהקדם ולפני שמסיתימת שנת המס. עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לעובד/ת את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה.
  • אם העובד/ת חזר/ה לעבודה לאחר שהסתיימה שנת המס (כלומר חופשת הלידה החלה בשנה מסוימת אך העובד/ת חזר/ה לעבודה בשנה שלאחר מכן), יש להגיש בקשה להחזר מס על השנה שבה נולד הילד.
דוגמה
יולדת יצאה לחפושת לידה באוקטובר 2016 וחזרה לעבודה בינואר 2017.
 • העובדת זכאית לנקודות זיכוי בגין הלידה עבור כל שנת 2016.
 • מכיוון ששנת 2016 הסתיימה, לא ניתן לקבל את ההטבה דרך המשכורת ועל העובדת יהא להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עבור שנת 2016.
 • שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2017 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2016. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2016 תוכלו להגיש בשנת 2017 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים