הגבלת מטופל תיעשה רק אם קיים חשש ברמת ודאות גבוהה לסכנת חיים או פגיעה קשה הנשקפת מהמטופל לעצמו או לאחרים
אסור להגביל מטופל אלא אם מתקיימים כל התנאים המאפשרים זאת

תקציר

הגבלה מכנית (קשירה) ובידוד הם אמצעים קיצוניים, אשר יש לעשות בהם שימוש רק במקרים חריגים וכאשר אין כל חלופה אחרת, הפוגעת פחות בזכויות המטופל. ההגבלה תסתיים מיד כאשר היא אינה נחוצה עוד. במהלך ההגבלה יש לשמור על פרטיותו, בריאותו, שלומו וכבודו של המטופל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להורות על הגבלה מכנית (קשירה) או בידוד של מטופלים במחלקה פסיכיאטרית אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. כאשר כי קיים חשש, ברמת ודאות גבוהה, לסכנת חיים או לפגיעה חמורה במטופל או בזולתו.
  2. כאשר לא קיימת כל חלופה זמינה וסבירה אחרת, שפוגעת פחות במטופל.
  3. יש להעדיף בידוד על פני הגבלה מכנית (קשירה).
 • ההגבלה תהיה קצרה ככל הניתן ותופסק על ידי רופא או אחות אחראית מיד כאשר התנאים בגללם נדרשה ההגבלה הפסיקו להתקיים.

מקרים בהם אסור לתת הוראת הגבלה (קשירה או בידוד)

 • אין לבצע הגבלה מכנית או לבודד מטופל במקרים הבאים:
  • כאמצעי ענישה;
  • כאמצעי חינוכי;
  • לעיצוב התנהגות;
  • כאמצעי הרתעה באלימות מילולית;
  • באי שקט פסיכומוטורי שאינו מסכן את המטופל או את סביבתו;
  • בסירוב למלא הוראות;
  • בסירוב ללקיחת טיפול תרופתי;
  • באי הסכמה לאשפוז;
  • במחסור בכוח אדם במשמרת;
  • כאמצעי משמעת.
  • אין לתת הוראה לבידוד או הגבלה מכנית אם לא מתקיימים התנאים הנדרשים, וזאת גם אם המטופל מבקש בעצמו כי יופעלו כלפיו אמצעי הגבלה.

הוראת הגבלה מכנית (קשירה) או בידוד (להלן: "הוראת הגבלה")

 • רופא רשאי להוציא או להאריך הוראת הגבלה, לאחר שנקבע בבדיקה רפואית כי מתקיימים התנאים לכך.
 • לא ניתן להוציא הוראת הגבלה עתידית.
 • הוראת ההגבלה תינתן לפרק זמן של שעה, אך ניתן בתנאים מסוימים להאריך אותה.
 • אם מדובר במקרה דחוף ולא ניתן להמתין עד להגעתו של רופא למתן הוראת הגבלה, רשאית אחות אחראית להורות על הגבלה לפרק זמן של 30 דקות לכל היותר ומיד לקרוא לרופא להגיע למחלקה. במקרה זה מוטלת חובה על רופא להגיע באופן דחוף.

הארכת משך הוראת ההגבלה

 • כאשר שוקלים אם להאריך את השימוש באמצעי הגבלה (קשירה או בידוד), על רופא לבדוק את המטופל ולבדוק אם מתקיימים התנאים המהותיים להוראת ההגבלה, ואם ניתן יבטל את הוראת ההגבלה.
 • הארכה בשעתיים
  • רופא רשאי להאריך את ההגבלה לפרק זמן של שעה נוספת (ובסך הכל שעתיים) ובמקרה זה תיערך למטופל בדיקה רפואית.
  • במקרה בו המטופל כבר הוגבל פעם אחת ב-24 השעות שקדמו להארכת ההוראה, חייב הרופא שהוציא את ההוראה להתייעץ עם הרופא הכונן או עם רופא מומחה שאינו הכונן.
 • הארכה עד ל-24 שעות
  • אם לדעת הרופא יש להאריך את תקופת ההגבלה למשך יותר משעתיים, עליו לפנות לרופא כונן או לרופא מומחה שאינו הכונן.
  • הכונן הוא המומחה רשאים לאשר את הארכת תקופה ההגבלה לפרק זמן שלא יעלה על 4 שעות, וכן לפרק זמן נוסף לאחר מכן שלא יעלה גם הוא על 4 שעות (בסך הכל 10 שעות הגבלה מתחילת ההגבלה).
  • אם הכונן או מומחה שאינו הכונן חושב שיש צורך להאריך את הוראת ההגבלה מעבר לפרק זמן של 10 שעות, עליו לפנות למנהל מחלקה.
  • מנהל מחלקה רשאי לאשר הארכות נוספות של הוראת ההגבלה לפרקי זמן שלא יעלו על 4 שעות בכל פעם ועד ל-24 שעות מתחילת ההגבלה.
 • הארכת הוראת הגבלה למשך יותר מ-24 שעות
  • אם מנהל מחלקה חושב שיש להאריך את הוראת ההגבלה מעבר לפרק זמן של 24 שעות, הוא יפנה למנהל בית החולים לצורך הערכת נחיצות ההגבלה ואישורה.
  • אם מנהל בית חולים אישר המשך הגבלה מעבר לפרק זמן של 24 שעות, מנהל מחלקה, יהיו כונן או רופא מומחה שאינו הכונן רשאים לאשר הארכת הוראת ההגבלה לפרקי זמן נוספים שלא יעלו על 4 שעות בכל פעם, ובלבד שכל 24 שעות יאושר המשך ההגבלה על ידי מנהל בית החולים.

אופן ביצוע הוראת ההגבלה (קשירה או בידוד)

 • הגבלה מכנית (קשירה) תיעשה בחדר ייעודי, אשר יאכלס רק מטופל אחד בכל זמן נתון.
 • למטופלים אחרים לא תהיה גישה לחדר הייעודי כאשר נמצא בו מטופל בהגבלה.
 • ההגבלה תיעשה בעזרת ציוד מתאים וצוות רב מקצועי וכן על ידי (או בנוכחות) מישהו מהמגדר של המטופל, ככל האפשר.
 • בחדר הייעודי יהיו הסדרי בטיחות מתאימים, וחפצים שעלולים להיות מסוכנים יילקחו מהמטופל.

שמירה על בטחון המטופל, שלומו וכבודו במהלך ההגבלה

 • מנהל המחלקה או מי שמינה מטעמו, יסבירו למטופל, בהקדם האפשרי, את הצורך והסיבות להגבלה מכנית (קשירה).
 • יש ליידע בהקדם האפשרי בן משפחה, אפוטרופוס, או אדם אחר קרוב למטופל אודות ההגבלה, אלא אם המטופל מתנגד לכך או שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות אי דיווח כאמור.
 • לאורך כל זמן ההגבלה, יש להבטיח למטופל תנאי נוחות בסיסית לרבות אוכל, שתיה, יציאה לשירותים.
 • יש להבטיח את פרטיות המטופל ואת צנעת גופו במהלך ההגבלה.
 • ביקורים אצל מטופל הנמצא בבידוד או בהגבלה מכנית יתאפשרו בהסכמת המטופל, בהתאם לשיקול דעת רופא ובפיקוח האחות האחראית או האחות הממונה.
 • יש ליידע את המטופל בדבר זכותו להתלונן לבדו או באמצעות אחר על אירוע הגבלה שעבר ובכלל זה בפני אחראי לזכויות המטופל במוסד רפואי או אצל נציב קבילות למקצועות רפואיים.
 • באחריות אחות אחראית או אחות ממונה:
  • לגשת למטופל המוגבל ולבדוק את מצבו אחת לחצי שעה לפחות, אלא אם הורה הרופא על בדיקה תכופה יותר, ולוודא במהלך כל ההגבלה שניתן מענה לצרכיו.
  • לגשת למטופל הנמצא בחדר בידוד ולבדוק את מצבו אחת לשעה (במקרה שמצבו אינו מסכן את הצוות).
  • לבצע כל שעתיים הערכת אומדנים (מצב ערנות, שיתוף פעולה והערכות נוספות בהתאם לצורך) למטופל בהגבלה.
  • להעניק למטופל בהגבלה טיפול סיעודי (שינוי שינוי תנוחה, סיפוק צרכים, ודאגה לנוחיותו ורווחתו של המטופל) ותדווח לרופא על כל שינוי מהותי במצבו של המטופל

הפסקת השימוש באמצעי הגבלה

 • כאשר שוקלים אם להפסיק את השימוש באמצעי הגבלה, על רופא לבדוק את המטופל ולבדוק אם מתקיימים התנאים המהותיים להוראת ההגבלה, ואם ניתן יבטל את הוראת ההגבלה.
 • במידת האפשר ובהתאם למצב המטופל, כחלק מהבדיקה, יעשה ניסיון להפסיק את ההגבלה בצורה מבוקרת ובסביבה מוגנת.
 • כאשר נכשל ניסיון לשחרר מטופל לזמן קצר ויש להחזירו להגבלה, ימשיכו להיספר מניין שעות ההגבלה המצטברות, כאילו לא נפסק משך ההגבלה.
דוגמה
מטופל הוכנס להגבלה למשך שעה, ולאחריה שוחרר מההגבלה ושב לאשפוז הרגיל במחלקה. במהלך אותו יום התברר כי יש צורך דחוף להחזיר אותו להגבלה. במצב זה יתייחסו אל המטופל כמי שכבר הוגבל למשך שעה, והמשך ההגבלה ייחשב כהמשך ישיר של תקופת ההגבלה, למרות ההפסקה

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים