במקרים שבהם עולה חשש להתנהגות שאינה אתית או לחריגה מסטנדרט מקצועי סביר במסגרת הרפואה הציבורית והפרטית, ניתן להגיש תלונה לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

תקציר

נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים פועלת במסגרת המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות.

 • נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים מטפל בתלונות שיש בהן חשש להתנהגות שאינה אתית או לחריגה מסטנדרט מקצועי סביר בטיפול בבית החולים או בקהילה, במסגרת הרפואה הציבורית והרפואה הפרטית.
 • תלונות לגבי איכות הטיפול, יחס הצוות המקצועי (רופא, אחות, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק ועוד), שעות קבלת השירות, זמינות הרופאים, תיאום בין גורמים שונים במערכת, נגישות השירות וכדומה. מטופלות במחלקה הכללית של המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות.
 • למידע לגבי תלונות נגד אנשי מקצוע בתחום טיפולי השיניים ראו הגשת תלונה בתחום רפואת השיניים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כלל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי.
 • את התלונה רשאי להגיש הנפגע עצמו או מי שקיבל ייפוי כוח מהנפגע לעשות זאת.

שלבי ההליך

 • ניתן לפנות לנציב הקבילות הציבור למקצועות רפואיים בדרכים הבאות:
  • טלפון: *5400 (מוקד פניות טלפוני)
  • פקס: 02-5655969
  • דוא"ל:
  • דואר: נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002.
 • על הפנייה לכלול:
  • פרטים מזהים של המתלונן והנפגע (אין הכרח שהמתלונן והנפגע יהיו אותו אדם).
  • דרכי התקשרות לפונה - שם הפונה, כתובת דואר, טלפון (רצוי סלולרי) וכתובת דוא"ל.
  • פרטים מהותיים לגבי האירוע: הפגיעה, הנפגע, השתלשלות האירועים, שמות אנשי הצוות המעורבים וכל פרט אחר שיכול לסייע בבירור התלונה.
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים.
  • אם הפונה איננו הנפגע עצמו - ייפוי כוח מאת הנפגע כשיש חשש לחשיפת מידע אישי או רגיש ו/או צו קיום ירושה.
 • כחלק מבירור התלונה מועבר שם המתלונן לגוף או הגורם שבגינו הוגשה התלונה. אם הפונה מעוניין לשמור על אנונימיות, יש לציין זאת במפורש על גבי הבקשה.
 • הפונה יקבל בתוך שבועיים מענה ראשוני הכולל אישור על קבלת הפנייה והסבר קצר על מועד משוער למענה.
 • אם הפנייה אינה בתחום הבדיקה של הנציב, תישלח לפונה הודעה על העברת התלונה לגורם מטפל אחר.
 • לאחר איסוף המידע המתייחס למקרה (למשל תיק רפואי) והעברת הפנייה לתגובת הגורם שנגדו הוגשה התלונה, יוחלט על אחד מאלה:
  • סיום הטיפול בפנייה ומתן מענה לפונה.
  • סיום הטיפול בתלונה והעברתה לגורם מטפל אחר.
  • המשך בירור מול הגורם שנגדו הוגשה התלונה.
  • קבלת חוות דעת ממומחה.
  • זימון הגורם שנגדו הוגשה התלונה ו/או הפונה לשיחות הבהרה.
  • הקמת ועדת בדיקה. ראו פרטים להלן.

ועדת בדיקה לבירור תלונה לגבי טיפול רפואי

 • במקרה שהוחלט על מינוי ועדת בדיקה בעקבות תלונה שהוגשה, יינקטו הפעולות הבאות:
  • לגורמים הנבדקים תועבר הודעה לגבי הקמת הוועדה.
  • הוועדה תאתר מומחים בתחום הרלוונטי.
  • הוועדה תזמן עדים (הנפגע, בני משפחה וכדומה) ואנשי צוות רפואי, ותיידע את הצדדים לגבי זכאותם לייצוג משפטי.
  • שיחות הוועדה יירשמו או יוקלטו בפרוטוקול.
  • הוועדה תבחן את הנושא ותפיק דוח.
  • מסקנות הוועדה, יחד עם המלצות הנציב, תועברנה למנכ"ל משרד הבריאות לאישור, ולאחר מכן תועברנה לגורם שנגדו הוגשה התלונה ולמתלונן.
  • מסקנות הוועדה תועברנה ליישום אופרטיבי.

חשוב לדעת

 • המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות אינה מטפלת בנושאים הקשורים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון זכאות לקבלת טיפול או תרופה וכו'. בנושאים אלה ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • המחלקה אינה מטפלת גם בתביעות כספיות בגין נזק שנגרם לציבור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.