למטופל בכפייה יש זכאות לייצוג משפטי במימון המדינה בדיון בפני ועדה פסיכיאטרית ובדיון בערעור על החלטותיה
המטופל רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין פרטי מטעמו ועל חשבונו במקום עורך דין מטעם המדינה
המטופל רשאי להודיע לרופאיו כי הוא אינו מעוניין בייצוג, לאחר שיקבל הסבר מלא על זכות הייצוג
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים


מטופל בכפייה, על-פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו של בית משפט, זכאי להיות מיוצג על-ידי עורך-דין בדיון בפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית או בדיון בערעור על החלטותיה (בפני בית המשפט המחוזי).

 • מי שמאושפז על-פי הוראת אשפוז או על-פי הוראה לטיפול מרפאתי של פסיכיאטר מחוזי, זכאי להיות מיוצג על-ידי עו"ד שנתמנה לתת שירות משפטי לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, וזאת במימון המדינה. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
 • מי שמאושפז או נמצא בטיפול מרפאתי על-פי צו של בית משפט, זכאי להיות מיוצג בדיונים על-ידי סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית, במימון המדינה.
 • המטופל יכול לבחור להיות מיוצג על-ידי עורך דין אחר לפי בחירתו ועל חשבונו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר המטופל מתקבל לטיפול כפוי במסגרת טיפולית, על המנהל (מנהל רפואי של בית חולים או מנהל מרפאה או אדם מהצוות המטפל שמונה בידי אחד מהם) למסור לו טופס המפרט את זכאותו לייצוג משפטי, וכן להסביר לו על זכאותו לייצוג משפטי, על תוכן הטופס והדרכים ליצירת קשר עם האחראי לייצוג משפטי.
 • לאחר קבלת הטופס, יתבקש המטופל לאשר בחתימתו את העובדה שקיבל את ההסברים לגבי הזכאות.
 • המנהל צריך לאשר בחתימתו כי ההסבר ניתן למטופל.
 • אם המטופל סירב לחתום על הטופס המפרט את זכאותו לייצוג, או שלא ניתן היה לברר את דעתו של המטופל בעניין בשל מצבו הרפואי, על המנהל לחתום על גבי הטופס ולציין בו את סירובו של המטופל ונסיבות הסירוב, או כי המטופל לא חתם ואת הסיבות לכך, בהתאם למקרה.

מטופל שאינו מעוניין בייצוג

 • המטופל רשאי להודיע לרופאיו כי אינו מעוניין בייצוג, לאחר שיקבל הסבר מלא על זכות הייצוג.
 • מטופל שהודיע כי הוא אינו מעוניין בייצוג משפטי (לאחר שקיבל הסבר על זכאותו לייצוג),יתבקש על-ידי המנהל לחתום על טופס שבו הוא מאשר כי הודיעו לו על זכותו לייצוג משפטי והוא אינו מעוניין בייצוג. המטופל רשאי לסרב לחתום על הטופס.
 • על המנהל לחתום על הטופס. החתימה מהווה אישור לכך שהחולה הודיע על אי רצונו בייצוג, לאחר שקודם קיבל את ההסבר על הזכות לייצוג משפטי.
 • אם המטופל מסרב לחתום על הטופס או שלא ניתן היה לברר את דעתו של המטופל בעניין בשל מצבו הרפואי, על המנהל לחתום על גבי הטופס ולציין בו את סירוב המטופל ונסיבות הסירוב.
 • הודעת המטופל כי הוא לא מעוניין בייצוג, בצירוף חתימת המנהל, יביאו להשעיית הזכאות לייצוג, עד לבירור העניין ע"י הוועדה הפסיכיאטרית, שתקבל את הטופס מהמנהל.
 • המנהל ימסור את הטופס לוועדה הפסיכיאטרית בתחילת דיוניה בעניינו של המטופל, כדי לתת לה את האפשרות לברר את נושא היעדר הייצוג.
 • חובת הודעה נוספת על זכות הייצוג - על המנהל לשוב ולהודיע למטופל שהודיע כי אינו מעוניין בייצוג משפטי, או שלא ניתן היה לברר את דעתו בעניין בשל מצבו הרפואי, על זכאותו לייצוג משפטי 5 ימים לפחות לפני כל דיון בפני ועדה פסיכיאטרית או דיון בערעור על החלטותיה. אם נקבע מועד לדיון בתקופה הקצרה מ-5 ימים, תימסר למטופל הודעה זו בהקדם האפשרי.

חשוב לדעת

 • בכל מסגרת טיפולית שבה נמצאים מטופלים, יש לפרסם במקומות מרכזיים הגלויים לכל, הודעה המפרטת את זכותם של המטופלים לקבל ייצוג משפטי ע"י גורם מייצג, וכן את הדרכים ליצירת קשר עמו.
 • מטופל שהודיע שאינו מעוניין בייצוג, רשאי בכל עת לחזור בו מהודעתו ולבקש ייצוג משפטי.
 • הזכאות לייצוג ע"י עורך דין מטעם המדינה בוועדות הפסיכיאטריות אינה תלויה ביכולתו הכלכלית של המטופל.
 • הזכאות אינה נוגעת רק לשאלת עצם האשפוז אלא גם לתנאי האשפוז (כגון טיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי) או שימוש באמצעי הגבלה באשפוז פסיכיאטרי (קשירה ובידוד)).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י