הקדמה:

הורים יכולים לפנות למערכת החינוך בבקשה לתוספת שעות לימוד מעבר לתכנית הלימודים הבסיסית הקיימת
ההורים יישאו בעלויות מימון התכנית
התכנית הנוספת תימשך לאורך שנת לימודים שלמה
לא יימנע מילד להשתתף בתוכנית במקרה שהוריו לא שילמו עבורה, בגלל מצבם הכלכלי


 • להורים קיימת הזכות לפנות למערכת החינוך בבקשה לתוספת שעות לימוד מעבר לתכנית הלימודים הבסיסית הקיימת.
 • במקרה כזה על ההורים לממן את עלות התכנית.

מי זכאי?

 • הורים לילדים בגן ילדים.
 • סדר העדיפויות בהפעלת תכנית לימודים נוספת בגן ילדים יהיה באופן הבא:
 1. בגן יימצאו ילדים של אותו הגן בלבד.
 2. בגן יימצאו ילדים הלומדים בכמה גנים סמוכים אחד לשני.

תהליך מימוש הזכות

 • הורים לילדים בגן ילדים המבקשים לקיים בגן תכנית לימודים נוספת יגישו בקשה מסודרת לגננת.
 • הגננת תעביר את בקשת ההורים למפקחת על גן הילדים על גבי טופס, העתק של הטופס יועבר לרשות החינוך המקומית, ובחינוך הממלכתי-דתי יועבר גם העתק למפקח המנהל לחינוך דתי במחוז.
 • רשות החינוך המקומית תעביר למנהל המחוז את חוות דעתה ואת אישורה לגבי נוהל הפעלת התכנית הנוספת שתכלול פירוט לגבי העסקת העובדים, ההתקשרות עם גורמי חוץ, גביית הכספים וכו'.
 • המפקחת על גן הילדים תבדוק את בקשת ההורים ואת חוות הדעת של הגננת והרשות המקומית, ותעביר את המלצתה תוך 7 ימים למנהל המחוז, ובחינוך הממלכתי-דתי גם למפקח המנהל לחינוך דתי.
 • מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה (ובחינוך הממלכתי-דתי יוחלט על כך לאחר התייעצות עם המפקח על המנהל לחינוך דתי), וישיב ישירות לגננת.
 • העתקים לגבי ההחלטה יישלחו למפקחת על הגן ולמנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית, ובחינוך ממלכתי דתי גם למפקח המנהל לחינוך דתי, עד ה-10 באוגוסט.
 • הפעלת התכנית הנוספת תיעשה על ידי הרשות המקומית או על ידי חברה עירונית.
 • בהסכמת הרשות המקומית ניתן יהיה להפעיל את התכנית על ידי עמותה, בשיתוף הרשות המקומית, או על ידי המתנ"ס המקומי.
 • לא תאושר תכנית נוספת אם היא מתוכננת להיות מופעלת על ידי עמותה ללא שיתוף הרשות המקומית.
 • גננת שקיבלה את אישור מנהל המחוז לתכנית לימודים נוספת תודיע על כך להורים, ותפרט בפניהם את התכנים שיועברו ואת עלות התכנית.
 • הגננת תהיה זו שתפעיל את התכנית הנוספת.
 • התכנית הנוספת תימשך לאורך שנת לימודים שלמה.

חשוב לדעת

 • לא יימנע מילד להשתתף בתוכנית במקרה שהוריו לא שילמו עבורה, בגלל מצבם הכלכלי.
 • הפעלת תכנית לימודים נוספת וגביית כספים להפעלתה ייעשו רק לאחר שהתוכנית תאושר על-ידי מנהל המחוז.
 • האחריות הפדגוגית לתכנית הלימודים הנוספת היא על הגננת.
 • היקף תכנית הלימודים הנוספת הוא מקסימום שלושה שיעורים שבועיים.
 • משך השיעור בגן הילדים הוא 30 דקות.
 • עלות שיעור שנמשך 30 דקות ומשתתפים בו 35 תלמידים תיקבע כל שנה ותפורסם בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" לגבי בתשלומי הורים.
  • שווי שעת תל"ן בשנת הלימודים תשע"ג הנה 119 ש"ח.
 • אם מספר התלמידים קטן מהמספר שנקבע (35), תחושב עלות השיעור בהתאם, על פי הנוסחה הבאה: העלות לשעה כפול 35 לחלק למספר התלמידים בפועל.
 • הסכום המקסימלי שאושר לגבייה עבור תכנית לימודים נוספת לא יעלה על סכום העלות של 3 שעות נוספות שבועיות.
 • הגננת היא האחראית לכל הפעולות הכספיות של הגן.
 • האחריות לפיקוח השוטף והסדיר על גביית הכספים ועל ניהולם מוטלת על הרשות המקומית.
 • הפעלת התכנית הנוספת תיעשה על ידי הרשות המקומית או על ידי חברה עירונית. בהסכמת הרשות המקומית יהיה אפשר להפעיל את התכנית על ידי עמותה, על ידי המתנ"ס המקומי, ובמקרים חריגים אפשר יהיה להפעילה באמצעות מורה המוכרת כעוסקת מורשה על פי החוק המחייב.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • לערך מורחב בנושא חקיקה ונהלים בחינוך לחצו כאן.

הרחבות ופרסומים

תודות