הורים יכולים לפנות למערכת החינוך בבקשה לתוספת שעות לימוד מעבר לתוכנית הלימודים הבסיסית הקיימת
ההורים יישאו בעלויות מימון התוכנית (אלא אם מדובר בתל"ן בחינוך המיוחד)
התוכנית הנוספת תימשך לאורך שנת לימודים שלמה
אסור למנוע מילד להשתתף בתוכנית במקרה שהוריו לא שילמו עבורה בשל מצבם הכלכלי
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


הורים לילדים בגני ילדים זכאים לפנות למערכת החינוך בבקשה לתוספת שעות לימוד מעבר לתוכנית הלימודים הבסיסית הקיימת.

 • הורים המעוניינים בתוכנית לימודים נוספת (תל"ן) יממנו את עלות התוכנית (אלא אם מדובר בתוכנית המופעלת בחינוך המיוחד, ראו פרטים בהמשך).
 • היקף תוכנית הלימודים הנוספת הוא 3 שיעורים שבועיים לכל היותר.
 • משך השיעור בגן הילדים הוא 30 דקות.

מי זכאי?

 • הורים לילדים בגן ילדים.
 • סדר העדיפויות בהפעלת תוכנית לימודים נוספת בגן ילדים יהיה באופן הבא:
 1. בגן יימצאו ילדים של אותו הגן בלבד.
 2. בגן יימצאו ילדים הלומדים בכמה גנים סמוכים אחד לשני.

תהליך מימוש הזכות

 • הורים לילדים בגן ילדים המבקשים לקיים בגן תוכנית לימודים נוספת יגישו בקשה מסודרת לגננת.
 • הגננת תעביר את בקשת ההורים למפקחת על גן הילדים על גבי טופס, העתק של הטופס יועבר לרשות החינוך המקומית, ובחינוך הממלכתי-דתי יועבר גם העתק למפקח המנהל לחינוך דתי במחוז.
 • רשות החינוך המקומית תעביר למנהל המחוז את חוות דעתה ואת אישורה לגבי נוהל הפעלת התוכנית הנוספת שתכלול פירוט לגבי העסקת העובדים, ההתקשרות עם גורמי חוץ, גביית הכספים וכו'.
 • המפקחת על גן הילדים תבדוק את בקשת ההורים ואת חוות הדעת של הגננת והרשות המקומית, ותעביר את המלצתה תוך 7 ימים למנהל המחוז, ובחינוך הממלכתי-דתי גם למפקח המנהל לחינוך דתי.
 • מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה (ובחינוך הממלכתי-דתי יוחלט על כך לאחר התייעצות עם המפקח על המנהל לחינוך דתי), וישיב ישירות לגננת.
 • העתקים לגבי ההחלטה יישלחו למפקחת על הגן ולמנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית, ובחינוך ממלכתי דתי גם למפקח המנהל לחינוך דתי, עד ה-10 באוגוסט.
 • הפעלת התוכנית הנוספת תיעשה על ידי הרשות המקומית או על ידי חברה עירונית.
 • בהסכמת הרשות המקומית ניתן יהיה להפעיל את התוכנית על ידי עמותה, בשיתוף הרשות המקומית, או על ידי המתנ"ס המקומי.
 • לא תאושר תוכנית נוספת אם היא מתוכננת להיות מופעלת על ידי עמותה ללא שיתוף הרשות המקומית.
 • גננת שקיבלה את אישור מנהל המחוז לתוכנית לימודים נוספת תודיע על כך להורים, ותפרט בפניהם את התכנים שיועברו ואת עלות התוכנית.
 • הגננת תהיה זו שתפעיל את התוכנית הנוספת.
 • התוכנית הנוספת תימשך לאורך שנת לימודים שלמה.

תשלום עבור התל"ן

 • עלות שיעור שנמשך 30 דקות ומשתתפים בו 35 תלמידים תיקבע כל שנה ותפורסם בחוזר המנכ"ל לגבי תשלומי הורים. ראו טבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשפ"ד.
 • אם מספר התלמידים קטן מהמספר שנקבע (35), תחושב עלות השיעור בהתאם, על פי הנוסחה הבאה: העלות לשעה כפול 35 לחלק למספר התלמידים בגן.
 • הסכום המקסימלי שאושר לגבייה עבור תוכנית לימודים נוספת לא יעלה על סכום העלות של 3 שעות נוספות שבועיות.
 • הגננת היא האחראית לכל הפעולות הכספיות של הגן.
 • האחריות לפיקוח השוטף והסדיר על גביית הכספים ועל ניהולם מוטלת על הרשות המקומית.

תל"ן בחינוך המיוחד

 • בחינוך המיוחד מופעלת התל"ן על-ידי הרשות המקומית או הבעלות של המוסד.
 • התל"ן תמומן במלואה על-ידי הרשות המקומית או הבעלות, והרשות אינה רשאית לגבות תשלום מההורים עבור תוכנית הלימודים הנוספת.
 • תל"ן שמפעילה הרשות חייבת לקבל את אישורם של מפקח החינוך המיוחד ומנהל המחוז.
 • במהלך חופשת הקיץ על הגננת להגיש למפקחת על גן הילדים בקשה שתכלול את הפרטים הבאים:
  • מפרט של התוכניות שמבוקשות להפעלה, כולל הסבר לגבי התוכניות והתרומה שלהן לתלמידים מעבר לשעות הליבה והשיעורים המקצועיים.
  • מערכת השעות הכיתתית של הגן.
  • אישור של מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה פועל הגן, לפיו התוכנית תמומן במלואה על-ידי הרשות המקומית, והתחייבות של הרשות שלא לגבות מההורים השתתפות בגין התוכנית.
 • התוכנית תופעל במתכונת כיתתית, בהשתתפות כל תלמידי הכיתה. לא ניתן להשתמש בשעות תל"ן לצורך פיצול כיתות לקבוצות.

חשוב לדעת

 • לא יימנע מילד להשתתף בתוכנית במקרה שהוריו לא שילמו עבורה בשל מצבם הכלכלי.
 • הפעלת תוכנית לימודים נוספת וגביית כספים להפעלתה ייעשו רק לאחר שהתוכנית תאושר על-ידי מנהל המחוז.
 • האחריות הפדגוגית לתוכנית הלימודים הנוספת היא על הגננת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים