מתנדבי שירות לאומי-אזרחי מתחייבים לתקופת שירות של 12 חודשים לפחות ולא יותר מ-24 חודשים
יש להתנדב בכל שבוע לפחות במשך 40 שעות ובאישור מיוחד - לא פחות מ-30 שעות

תנאי ההתנדבות

 • השירות מבוצע ללא שכר.
 • המתנדבים מופנים לשירות על-ידי ארגון ההתנדבות, העורך עימם הסכם.
 • המתנדבים מחויבים לשירות במשך 12 חודשים לפחות, תקופת השירות לא תעלה על 24 חודשים.
 • חובה להתנדב לפחות 40 שעות בשבוע, לפי ממוצע חודשי. באישור מיוחד, ניתן להתנדב פחות מ-40 שעות, אך לא פחות מ-30 שעות שבועיות בממוצע לחודש.
 • המתנדבים יתחייבו שלא לעבוד או ללמוד לימודים סדירים עד תום תקופת השירות, אלא באישור מיוחד. לפרטים נוספים ראו:

תנאים בזמן השירות

 • תפקידם של המתנדבים יוגדר בבירור, והם יקבלו הנחיות ברורות ביחס לתפקידם.
 • אין להטיל על המתנדבים אחריות של בעל מקצוע.
 • המתנדבים לא יבצעו לבדם תפקיד הכרוך באחריות על צד שלישי, ללא נוכחות עובד מטעם מקום השירות. זאת למעט מקרים בהם אין בנמצא עובד כזה.
 • המתנדבים לא יתפסו תקן או חלק מתקן במקום השירות, ולא יתפסו את מקומו של עובד במקום זה.
 • השירות נעשה בישראל (אלא אם כן ניתן אישור מיוחד, לבקשת ארגון ההתנדבות, לשירות בחו"ל בתחום החינוך ועידוד העלייה).
 • השירות, בעיקרו, אינו כולל ביצוע של עבודות ניקיון (למעט שילוב בתורניות בהן נוטלים חלק גם עובדי הגוף בו נמצאים המתנדבים).
 • השירות אינו כולל ביצוע מטלות שעיקרן שירותי מזכירות, אלא אם כן ניתן לכך אישור מיוחד של רשות השירות הלאומי-אזרחי.

כללים הנוגעים להתנדבות

רישום נוכחות

 • רישום נוכחות של המתנדבים מאפשר מעקב אחר נוכחותם במקום השירות ומהווה עבורם תשתית לצבירת הטבות. יש למלאו כנדרש ובזמן, כדי שלא תימנע ההכרה בתקופת השירות, ולא יעוכב הדיווח לאגף והקרן לחיילים משוחררים לצורך מתן ההטבות.
 • כל גוף אשר במסגרתו פועלים מתנדבים יקיים עבורם רישום נוכחות יומי ושוטף על גבי טופס או דו“ח ממוחשב. ברישום זה מצוינים גם ימי חופשה, שבתות וחגים, ימי מחלה וכן ימי היעדרות אחרים (יש לצרף לדו"ח אישורי מחלה או אישורים אחרים להנמקת ההיעדרויות). האחריות על סיכום סך כל שעות ההתנדבות החודשיות ושעות ההיעדרות החודשיות מוטלת על מקום השירות.

מעבר בין תפקידים או בין ארגונים

 • שינוי מקום ההתנדבות או התפקיד, יכול להיעשות אך ורק באישור ארגון ההתנדבות ובתיאום עם הגוף המפעיל.
 • מעבר בין ארגון מתנדבים אחד למשנהו, יכול להיעשות אך ורק באישור שני הארגונים.
 • מתנדבים המעוניינים לעבור מגוף מפעיל אחד למשנהו, תחת אותו ארגון ההתנדבות, יודיעו על כך בכתב לגוף המפעיל ולארגון ההתנדבות שבועיים מראש.
 • מתנדבים לא יעזבו מקום שירות לפני שיימצא מקום שירות חלופי, אלא אם כן הגוף המפעיל דרש זאת. במקרה זה, תוכר היעדרות של עד 14 יום לצורך שיבוץ המתנדב אצל מפעיל אחר.
 • למי שיעזבו את מקום השירות לפני שנמצא להם מקום חלופי, ייחשבו ימי ההמתנה עד למציאת המקום החדש כימי תב"ן (תקופה בלתי נמנית).
 • במקרה שהגוף המפעיל אינו מעוניין בהמשך שירותו של מתנדב, הוא יודיע על כך לארגון ההתנדבות שבועיים מראש.

חשוב לדעת

 • המתנדבים רשאים להפסיק את שירותם, בכפוף לכך שהתקופה בה שירתו עלולה שלא להיחשב כשירות לאומי-אזרחי, או עלולה שלא לזכות אותם בהטבות.
 • היעדרות מהשירות כתוצאה ממעבר בין תפקיד לתפקיד, בין מקום שירות אחד למשנהו, או בין ארגון התנדבות אחד לשני – איננה מוכרת לעניין השירות ותיחשב כתקופה בלתי נמנית (תב"ן).
 • דף זה אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, שחלים עליהם תנאים וכללי שירות נפרדים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות