הקדמה:

מתנדבי שירות לאומי-אזרחי לא רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא אם קיבלו אישור מיוחד מארגון ההתנדבות המוכר
לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום שבו מתנדבים
בשנת ההתנדבות הראשונה לא ניתן לקבל אישור לעבודה ולימודים בו זמנית
בעת מעבר בין ארגוני התנדבות מוכרים או מסגרות התנדבות, יפוג תוקפו של אישור העבודה
הארגון המוכר רשאי לבטל את אישור העבודה אם העבודה פוגעת בתפקוד של המתנדב/ת בשירות
למידע נוסף ראו חוברת מידע למתנדבים של רשות השירות הלאומי-אזרחי

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי לא רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב לארגון ההתנדבות המוכר, על גבי טופס בקשה לאישור עבודה, שכולל את הפרטים הבאים:
  1. פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
  2. מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה
  3. הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה
 • מסגרת השירות צריכה לאשר על גבי טופס הבקשה את עבודת המתנדב/ת בהתאם לפרטים.
 • יש לצרף לטופס אישור של עו״ס שמועסק/ת ע"י ארגון ההתנדבות המוכר או שירותי הרווחה.

תנאים למתן אישור עבודה

 • ארגון ההתנדבות המוכר רשאי לאשר עבודה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. העבודה תיעשה מבלי לפגוע בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור מסגרת השירות.
  2. המצב הכלכלי-חברתי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה.
  3. היקף שעות העבודה לא עולה על 12 שעות שבועיות בשנה הראשונה, או 20 שעות שבועיות בשנה השנייה.
  4. העבודה היא במקום שראוי למתנדב/ת שירות לאומי לעבוד בו.
  5. העבודה לא מתבצעת במקום השירות.
 • אם היקף שעות העבודה שהמתנדב/ת מבקש/ת לאשרם עולה על ההיקף האמור לעיל, ארגון ההתנדבות המוכר יבקש את אישור רשות השירות הלאומי-אזרחי, באמצעות בקשה חריגה בכתב, בצירוף כל המסמכים.

ביטול אישור עבודה

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום שבו משרתים כמתנדבים.
 • לא ניתן לקבל אישור עבודה ואישור לימודים בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.
 • המידע בדף זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. המידע בדף לא מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאי וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

ארגוני התנדבות מוכרים

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות