פנסיית נכות היא קצבה חודשית המשולמת לעמיתים בקרן פנסיה שבשל מצבם הבריאותי כושרם לעבוד נפגע ב-25% לפחות, וכתוצאה מכך הם אינם מסוגלים לעבוד בעבודתם או בכל עבודה אחרת המתאימה להם לפי השכלתם, הכשרתם או ניסיונם, במשך תקופה של למעלה מ-90 יום רצופים
גובה הקצבה נקבע על פי אחוזי הנכות, גיל העמיתים, שיעור הפרשותיהם לקרן, שכרם והמסלול שבו בחרו להשקיע את הכספים המופרשים לקרן הפנסיה
גובה הקצבה המקסימלי הוא 75% משכרם של העמיתים (השכר שעבורו שולמו ההפרשות לקרן הפנסיה)
במקרה שהסיבה לנכות היא מחלה קיימת, העמיתים יהיו זכאים לקצבה רק אם צברו ותק של 5 שנים לפחות כעמיתים בקרן לפני שנגרמה להם הנכות
הזכאות עשויה להשתנות מקרן פנסיה אחת לאחרת, ומומלץ לבדוק את תקנון הקרן הספציפית שבה מבוטחיםאזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.


פנסיית נכות היא קצבה חודשית המשולמת לעמיתים שבשל מצבם הבריאותי כושרם לעבוד נפגע ב-25% לפחות, וכתוצאה מכך הם אינם מסוגלים לעבוד בעבודתם או בכל עבודה אחרת המתאימה להם לפי השכלתם, הכשרתם או ניסיונם, במשך תקופה של למעלה מ-90 יום רצופים.

 • גובה הקצבה נקבע על פי אחוז הנכות, גיל העמית, שיעור הפרשותיו לקרן, שכרו של העמית והמסלול שבו בחר להשקיע את הכספים המופרשים לקרן הפנסיה.
 • גובה הקצבה המקסימלי הוא 75% משכרו של העמית (השכר שעבורו שולמו ההפרשות לקרן הפנסיה).
 • גובה קצבת הנכות אינו מושפע מהוותק של העמית בקרן הפנסיה, אולם במקרה שהסיבה לנכות היא מחלה קיימת, העמית יהיה זכאי לקצבה רק אם צבר וותק של חמש שנים לפחות כעמית בקרן לפני שנגרמה לו הנכות (למידע נוסף ראו כיסוי ביטוחי למחלות קיימות במסגרת הפנסיה).
טיפ
ייתכן כי בקרנות פנסיה מסוימות, תשולם פנסיית נכות גם למי שאיבד את כושרו לעבוד למשך תקופה קצרה יותר, כגון 61 יום. מומלץ לבדוק בתקנון הקרן את התנאים המדויקים המזכים בפנסיה זו.

מי זכאי?

 • עמית בקרן פנסיה אשר עונה על ארבעת התנאים הבאים:
  1. כתוצאה מתאונה, מחלה או פגיעה אחרת איבד לפחות 25% מכושרו לעבוד.
  2. כתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 יום רצופים (או במשך תקופה קצרה יותר, אם נקבע כך בתקנון קרן הפנסיה שבה הוא מבוטח).
  3. הוא עמית פעיל בקרן הפנסיה במועד בו איבד את כושר עבודתו, כלומר מבוצעות לחיסכון הפנסיוני שלו הפרשות מדי חודש או שלא עברו 5 חודשים מאז ההפקדה האחרונה לחשבון הפנסיה שלו. מבוטחים שיש לזכותם יתרת חיסכון בקרן, אך אינם מפקידים כספים בשוטף או אינם רוכשים כיסוי ביטוחי, אינם זכאים לפנסיית נכות.
  4. הוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה מעבודה.
 • כאשר הסיבה לאובדן כושר העבודה של העמית היא מחלה או בעיה רפואית שהיתה קיימת עם הצטרפותו לקרן הפנסיה - עליו לצבור וותק של 5 שנים לפחות כעמית בקרן, בנוסף לתנאים הנ"ל. (למידע נוסף ראו כיסוי ביטוחי למחלות קיימות במסגרת הפנסיה).
 • אם הנכות נגרמה כתוצאה מפגיעה עצמית מכוונת של העמית עצמו - נדרש שלפני הנכות שולמו בגינו 12 חודשים תשלומים חודשיים רצופים לקרן הפנסיה, וזאת בנוסף לתנאים הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

הגשת תביעה

תשלום פנסיית הנכות

 • קרן הפנסיה תתחיל לשלם את פנסיית הנכות החל מהיום ה-91 מהמועד שבו אירע אירוע הנכות לפי קביעת הוועדה הרפואית, כולל תשלום רטרואקטיבי עבור 90 הימים הראשונים.
 • פנסיית הנכות תשולם כל עוד המבוטח מוכר כנכה (בין אם לתקופה מוגבלת ובין אם לצמיתות) ועד למועד שבו הוא מגיע לגיל פרישה מעבודה, שבו הוא זכאי לקבל קצבת פנסיה חודשית.
טיפ
אם בתקנון קרן הפנסיה נקבע שהזכות מתחילה לאחר 60 יום, תשולם קצבת פנסיית נכות החל מהיום ה-61 (כולל תשלום רטרואקטיבי עבור 60 הימים הראשונים).

חישוב גובה קצבת הנכות החודשית מקרן הפנסיה

 • פנסיית הנכות נקבעת על פי 3 רכיבים:
  1. גובה השכר שממנו הפקידו המבוטחים לקרן.
  2. היקף הכיסוי הביטוחי לנכות במסלול ההשקעה שבחרו בו.
  3. דרגת הנכות שנקבעה להם בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.
 • היקף הכיסוי הביטוחי המרבי לנכות אותו ניתן לרכוש בקרן פנסיה הוא 75%. לכן מי שבחר במסלול ביטוח המקנה לו את היקף הכיסוי המקסימלי למקרה של נכות, ודרגת הנכות שלו מלאה (100%), יהיה זכאי לפנסיית נכות בגובה 75% מהשכר ממנו הפקיד לקרן.
 • קרן הפנסיה רשאית לקזז מתוך הקצבה סכומים שקיבל המבוטח מהמוסד לביטוח לאומי אם הנכות נגרמה מתאונת עבודה או מפעולת איבה, וכן כספים שקיבל המבוטח ממשרד הביטחון (לפי חוק השיקום) או הוכר כנכה צה"ל. ייתכנו קיזוזים נוספים בהתאם לתקנון הקרן.
 • מקצבת הפנסיה מנכה הקרן מס הכנסה, דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי.
 • כמו כן, במקרה שהנכה ממשיך לעבוד ומשתכר, וסכום הכנסותיו מהעבודה ומפנסיית הנכות יחד עולה על משכורתו הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו לנכותו, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הפנסיה החודשית את ההפרש.
 • למידע נוסף ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.

מגבלות על מבוטח המקבל פנסיית נכות

 • נכה המקבל פנסיית נכות יכול להמשיך לעבוד במקביל לקבלת הפנסיה, בתנאי שסכום ההכנסות שלו מעבודתו ומפנסיית הנכות אינו עולה על ממוצע משכורתו ב-12 החודשים האחרונים לתשלום הפרמיות.
 • על מי שזכאי לקבל פנסיית נכות מהקרן, עלולות לחול מגבלות על בחירת המסלול של קצבת הפנסיה בפרישה ועל משיכת כספי התגמולים מקרן הפנסיה.
דוגמה
לפי סעיף 50.1 לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה, מי שהיה זכאי לקבל קצבת נכות במהלך השנתיים שקדמו למועד הפרישה (שבו הגיש בקשה לקצבת זיקנה מקרן הפנסיה), אינו רשאי לבחור במסלול הבטחת תקופה מינימלית של תשלומים לפנסיונר או לשאיריו.

חשוב לדעת

 • הזכות לקצבה אינה מותנית בוותק של המבוטח בקרן הפנסיה. מבוטח נהנה מכיסוי ביטוחי כבר מיומו הראשון כעמית בקרן, מלבד במקרה שהנכות נגרמה כתוצאה מהחמרה של מחלה קיימת, שאז הזכאות לפנסיית נכות מותנית בכך שהמובטח השלים לפחות חמש שנים של חברות בקרן הפנסיה.
 • גובה הקצבה אינו קשר לסכום החיסכון הצבור על שמו בקרן. סכום הפנסיה שישולם לו במקרה נכות יחושב לפי משכורתו והיקף הכיסוי הביטוחי שלו בקרן, ללא קשר למשך תקופת הביטוח.
 • מבוטח רשאי לעבוד במהלך התקופה שבה הוא מקבל פנסיית נכות מקרן הפנסיה.עם זאת, במקרה ששילוב השכר שהוא מקבל מעבודתו יחד עם פנסיית הנכות עולה על הכנסתו של המבוטח לפני שנגרמה לו הנכות, יקוזז חלק מפנסיית הנכות שלו בהתאם לחישוב המפורט בתקנון הקרן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות