הכיסוי הביטוחי של אדם המבוטח בקרן פנסיה כולל כיסוי גם למקרה של החמרה של מחלה שהיתה קיימת אצל אותו אדם לפני שהצטרף לקרן
הכיסוי הביטוחי חל על החמרה של מחלה קיימת, בתנאי שהחוסך צבר ותק של 5 שנים לפחות בקרן הפנסיה
הכיסוי הביטוחי בביטוח מנהלים אינו מכסה מחלות קיימות, ולחברות ביטוח מותר לסרב לבטח אדם חולה


הכיסוי הביטוחי של אדם המבוטח בקרן פנסיה כולל כיסוי גם למקרה של החמרה של מחלה שהיתה קיימת אצל אותו אדם לפני שהצטרף לקרן.

 • ב-5 השנים הראשונות מההצטרפות, הכיסוי הביטוחי אינו תקף לגבי מחלה שהייתה קיימת לפני ההצטרפות לקרן. לאחר 5 שנים מכסה הביטוח הפנסיוני בקרן הפנסיה גם החמרה של מחלה קיימת. אם יאבד העובד את כושר עבודתו עקב מחלה שהיתה קיימת לפני הצטרפותו לקרן, הוא יהיה זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה, ובמקרה של מוות - יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירים.
 • בביטוח מנהלים פוליסות הביטוח לרוב אינן כוללות ביטוח למחלות קיימות. עם זאת (בהסכמת חברת הביטוח) ניתן לרכוש פוליסה מורחבת המכסה גם מחלות קימות. פוליסה כזו היא לרוב יקרה יותר.
 • בקופת גמל אין כלל כיסוי ביטוחי.

מי זכאי?

 • כל מי שחוסך בקרן פנסיה.
 • אדם המבוטח בביטוח מנהלים בתנאי שפוליסת הביטוח שרכש, כוללת גם ביטוח מפני מחלות קיימות. הדבר תלוי בהסכמת חברת הביטוח וכרוך בתשלומי פרמיה גבוהים יותר מפוליסה רגילה.

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • קרן פנסיה רשאית לדרוש מהמבוטח לעבור הליך חיתום (כלומר למלא שאלון אישי על מצבו הבריאותי) שבסופו היא רשאית לקבוע סייגים להיקף הביטוח, לתמחר אותו באופן שונה ואף לקבוע כי מחלה מסוימת לא תיכלל בו.
 • ב-5 השנים הראשונות מההצטרפות הכיסוי הביטוחי אינו תקף לגבי מחלה שהייתה קיימת לפני ההצטרפות לקרן. כלומר, אם במהלך 5 השנים הראשונות לחברותו בקרן הפנסיה, יאבד העובד את כושר עבודתו או חלילה ימות, וזאת כתוצאה ממחלה שהיתה קיימת לפני הצטרפותו לקרן, הוא לא יהיה זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה, ושאיריו לא יהיו זכאים לפנסיית שאירים.

חשוב לדעת

 • קרן הפנסיה רשאית לסרב לקבל אדם בשל מצבו הבריאותי. למידע נוסף ראו סירוב לקבל אדם כעמית בקרן פנסיה בשל מצבו הבריאותי.
 • זכותו של העובד להיות מבוטח גם במקרה של מחלה קיימת חלה רק על מבוטחים בקרנות פנסיה. מבוטחים בביטוח מנהלים יכולים ליהנות מכיסוי ביטוחי למחלות קיימות, רק אם פוליסת הביטוח שרכשו כוללת כיסוי כזה. חוסכים בקופות גמל אינן זכאים כלל לכיסוי ביטוחי מכל סוג.
 • חשוב !!! הפסקה של יותר מחמש הפקדות חודשיות רצופות לקרן הפנסיה מפסיקה ומבטלת את צבירת הוותק הנדרש לצורך הכיסוי הביטוחי למחלות קיימות. מבוטח שהפסיק להפריש באופן שוטף לפנסיה (למשל בשל הפסקת עבודה מסיבה כלשהי), יכול לשמור על הוותק שצבר כדי שיוכל להמשיך לצבור אותו בהמשך כאשר יחודשו ההפרשות לפנסיה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה.
 • בעת מעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת צבירת הוותק נשמרת, והמבוטח לא יצטרך להתחיל לצבור מחדש חמש שנות וותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות. עם זאת לקרן החדשה, שאליה עובר המבוטח, מותר לחריג מהביטוח מחלות מסוימות שלא הוחרגו מהכיסוי הביטוחי בקרן הקודמת שבה היה המבוטח.
דוגמה
 • אדם הסובל מ-BMI (השמנת יתר), הצטרף לקרן פנסיה א', אינו מכוסה מפני ארועים רפואיים הקשורים למחלה זו בחמש השנים הראשונות לחבורתו בקרן הפנסיה.
 • אם כעבור 4 שנים עבר המבוטח לקרן פנסיה ב', ובהנחה שקרן פנסיה זו לא החריגה את מחלת ה-BMI מהכיסוי הביטוחי, יידרש אותו אדם להמתין שנה אחת בלבד כדי שהכיסוי הביטוחי יחול גם על המחלה זו. קרן הפנסיה ב' מתחשבת בוותק שצבר המבוטח בקרן הפנסיה הקודמת (4 שנים) ולכן דורשת ממנו המתנה של שנה אחת בלבד כדי להשלים וותק של חמש שנים.
 • אם המבוטח עבר לקרן הפנסיה ב' לאחר חמש שנים בהן היה עמית בקרן הפנסיה א', הרי הוא זכאי לכיסוי ביטוחי למחלת ה-BMI כבר מיומו הראשון בקרן פנסיה ב' (וזאת בהנחה שקרן הפנסיה ב' לא החריגה מחלה זו מהכיסוי הביטוחי).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.