מי שרוכש דירה בעסקה שאינה פטורה מתשלום מס שבח, צריך לשלם בעצמו חלק ממס השבח שבו חייב המוכר
שיעור המקדמה מחושב מתוך סכום העסקה, ורואים בו חלק מהתמורה בעסקה למרות שהוא משולם לרשות המסים
אם שיעור המקדמה היה גבוה מסכום המס בו חייב המוכר, רשות המסים תחזיר למוכר את ההפרש בצירוף הפרשי הצמדה וריבית
ניתן לבקש מראש בקשה להקטנת שיעור המקדמה
לפרטים ראו בקשה לתשלום מקדמה ובקשה להקטנת שיעורי מקדמה באתר השירותים והמידע הממשלתי
טפסים

מי שרוכש זכות במקרקעין בעסקה שאין בה פטור מתשלום במס שבח, צריך לשלם בעצמו חלק ממס השבח שבו חייב המוכר (מקדמה).

 • תשלום המקדמה נעשה על חשבון סכום המס שהמוכר חייב בו.
 • התשלום נעשה לרשות המסים, אך מתייחסים אליו כחלק מהתמורה בעסקה ששולמה על ידי הרוכש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שרכש זכות במקרקעין ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  • הוא רכש את הזכות בכסף, כלומר לא מדובר בעסקאות מסוג פינוי-בינוי, מתנה וכדומה.
  • הוא רכש את הזכות ממוכר שאינו זכאי לפטור מתשלום מס שבח.
  • הוא שילם אחוז מסוים מתמורת הזכות, בהתאם לאמור להלן:
   • אם הוא רכש את הנכס ממוכר פרטי, הוא שילם מעל 40% מכספי התמורה למוכר.
   • אם הוא רכש את הנכס מקבלן, הוא שילם מעל 80% מכספי התמורה למוכר.

מתי אין חובת תשלום מקדמה

 • חובת תשלום המקדמה לא תחול במקרה שנעשות עסקאות בדירות הבאות:
  • דירות שבגינן מבוקש פטור מלא מתשלום מס שבח.
  • דירות שנמכרות ע"י רשות מקומית, רשות הפיתוח והקק"ל.
  • רכישה מקבלנים בדירות על קרקע של רשות מקרקעי ישראל שאין בהן עדיין טאבו.
  • דירות ששר האוצר החליט לפטור מתשלום מקדמה.

שלבי ההליך

חישוב שיעור המקדמה

 • חישוב מס השבח נעשה על ידי המוכר, באמצעות מחשבון רשות המסים.
 • שיעור המקדמה משתנה בהתאם לנתוני העסקה, באופן הבא:
  • אם המוכר (זה שממנו נרכשת הדירה כעת) רכש את הדירה לפני 7.11.2001, המקדמה תהיה בגובה 15% מהתמורה.
  • אם המוכר רכש את הדירה אחרי 7.11.2001, המקדמה תהיה בגובה 7.5% מהתמורה.
  • אם הדירה נמכרת על ידי חברה, המקדמה תהיה מקדמה בגובה 7.5% מהתמורה.
  • אם נמכרת דירת מגורים מזכה, אשר אין לגביה פטור ממס שבח, המקדמה תחושב לפי השומה העצמית שערך המוכר.
 • עשוי להיווצר מצב בו סכום המקדמה המשולם גבוה מסכום המס בו חייב המוכר, ובמקרה זה העודף יוחזר למוכר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
 • ניתן לבקש מראש בקשה להקטנת שיעור המקדמה, כמפורט בהמשך.

בקשה לתשלום המקדמה

 • המקדמה תשולם בתוך 30 ימים מחתימת ההסכם, או מיד לאחר ששולמו מעל 40% מהתמורה למוכר (ולגבי מוכר שהוא קבלן - מעל 80%), לפי המאוחר.
 • הבקשה תוגש באמצעות טופס 7152 -בקשה לתשלום מקדמה מס שבח על ידי הרוכש.
 • את הבקשה יש להגיש למשרד האזורי של מיסוי מקרקעין, באופן אישי או בדואר.
 • רוכש שהגיע למשרד באופן אישי יקבל את השובר במקום.
 • רוכש ששלח את הבקשה בדואר יקבל אותה בחזרה לכתובת שצוינה בטופס הבקשה בתוך 14 ימי עסקים.

בקשה להקטנת שיעור המקדמה

 • אם מס השבח נמוך מסכום המקדמה, ניתן לבקש בקשה להקטנת שיעורי המקדמה.
 • הבקשה תוגש באמצעות טופס 7155 -בקשה להקטנת שיעורי מקדמה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
 • את הבקשה להקטנת מקדמת המס יש להגיש ללשכת מיסוי מקרקעין המטפלת בתיק המכירה, בתוך 40 ימים מחתימת ההסכם לרכישת הדירה
 • החלטה בבקשה תינתן בתוך 20 ימים, ואם לא ניתנה החלטה במועד, רואים בבקשה כאילו אישרו אותה.

ערעור

 • אם הבקשה להקטנת שיעור המקדמה נדחתה, ניתן להגיש על כך ערעור ללשכת מיסוי מקרקעין, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הדחייה.
 • החלטה בערעור תינתן בתך 45 ימים, ואם לא התקבלה תשובה במועד, רואים בערעור כאילו התקבל.

חשוב לדעת

 • יש לשלם את המקדמה במועד. איחור בתשלום המקדמה יגרור תוספת של ריבית והצמדה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים