מוכר זכות במקרקעין שאינו פטור ממס שבח, נדרש לשלם את מס השבח בתוך 60 ימים מתאריך העסקה
שיעור המס יחושב בהתאם לשומה העצמית שביצע המוכר
במקרה שהשומה על פי המנהל גבוהה מהשומה העצמית, יש לשלם את היתרה בתוך 30 ימים


אדם שמכר זכות במקרקעין במחיר ריאלי גבוה מהמחיר שרכש אותה, ואינו זכאי לפטור ממס שבח חייב בתשלום מס שבח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מוכר של זכות במקרקעין, שאינו זכאי לפטור מתשלום מס שבח.
 • לפירוט אודות סוגי הפטורים ממס שבח במכירת זכות במקרקעין ראו מס שבח.

למי ואיך פונים

 • תשלום המס מתבצע אל מול אגף הגביה במשרד האזורי הרלוונטי (לפי מיקום הנכס) במנהל מס מקרקעין. לרשימת היחידות ושעות קבלת הקהל באתר רשות המסים.
 • התשלום יתבצע בתוך 60 ימים מתאריך העסקה, אלא אם קיימות נסיבות המצדיקות דחיית תשלום המס.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות המערכת המקוונת של מנהל מס מקרקעין.
  • יש למלא אזור, סוג מס , הסכום לתשלום, מספר שומה ומספר תעודת זהות.
  • כמו כן יש לציין מהו אמצעי התשלום (בדף התשלום ניתן למצוא פירוט לגבי אמצעי התשלום האפשריים והגבלות הסכומים, אם ישנן).

תשלום המס

 • התשלום יתבצע בהתאם לשומה העצמית של המוכר, וניתן לבצע שומה עצמית במחשבון רשות המיסים.
 • המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו או לבקשת המוכר, לבצע שומת מס שבח לפי מיטב השפיטה. לפרטים נוספים ראו שומת מס שבח.
 • אם נערכה שומה עצמית, אך שומת המנהל גבוהה מהשומה העצמית, יש לשלם את הפרש המס בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת השומה למוכר.
 • אם נערכה שומה על פי מיטב השפיטה של המנהל, יש לשלם אותה בתוך 14 ימים מיום שנמסרה למוכר.
 • אם המוכר הגיש ערעור על גובה המס, עליו לשלם את המס שאינו שנוי במחלוקת, ולתת ערבות בנקאית, או ערבות אחרת שיקבע המנהל, לגבי הסכום שבמחלוקת.
 • כאשר יש חובה לשלם מס שבח, הרוכש ישלם חלק מהמס על חשבון הסכום בו חייב המוכר. לפרטים נוספים ראו תשלום מקדמת מס שבח על ידי הרוכש.
 • לפרטים אודות חישוב מס השבח ראו: חישוב מס שבח ושומת מס שבח.

דחיית תשלום מס שבח

 • בעסקאות מכירת זכות במקרקעין אשר מקיימות את התנאים המפורטים מטה, מס השבח לא ישולם בתוך 60 ימים ממועד חתימת החוזה, אלא יידחה לתאריך שבו יתקיים כל אחד מאלה:
  1. הרוכש קיבל החזקה במקרקעין שרכש.
  2. הרוכש שילם סכום העולה על 40% ממחיר הרכישה המוסכם.
  3. הרוכש קיבל ייפוי כוח בלתי חוזר לרשום את זכותו במקרקעין.
 • במקרה שהתנאי הדוחה את תשלום המס מפסיק להתקיים, יש להודיע על כך למנהל תוך 14 יום. על פיגור בהגשת ההודעה יחול קנס.
 • לתשלום המס שנדחה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית. לפרטים נוספים אודות דחיית תשלום מס השבח ראו דחיית תשלום מס שבח
 • בנוסף, בסמכות המנהל לדחות את מועד חובת תשלום המס (כולו או מקצתו), אם ראה סיבה מספקת לכך. על תקופת הדחייה יחולו הפרשי הצמדה וריבית.

גביית המס

 • על גביית המס וכן על גביית הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות, תחול פקודת המסים (גבייה).
 • על סכומי המס שלא שולמו במועד החוקי יתווספו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום.
 • בסמכות המנהל לפטור מתשלומי ריבית והצמדה (כולם או מקצתם) אם ראה סיבה מספקת לכך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים