חופשת לידה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדת שעבדה לפחות שנה אצל המעסיק, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (שרק חלק מתוכה הוא בתשלום). מי שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק, זכאית לחופשה של 14 שבועות
עובדת הנמצאת בחופשת לידה זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי במהלך חלק מהחופשה
אסור לפטר עובדת במהלך חופשת לידה ולמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה
גברים רשאים לחלוק עם בנות זוגם את חופשת הלידה
למידע נוסף ראו סעיף 6 לחוק עבודת נשים
הארכת חופשת הלידה
ביום 21.03.2017 אושרה הצעת החוק המאריכה את חופשת הלידה בתשלום מ-14 ל-15 שבועות, וכן מאפשרת לגבר לצאת לחופשה בתשלום למשך שבוע אחד ומעלה (במקום ל-3 שבועות לפחות).
ערך זה יעודכן בקרוב, עם פרסום החוק ברשומות.

עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, מתוכם 7 שבועות (או פחות מזה, כרצון העובדת) לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. (חשוב להדגיש: רק חלק מהחופשה הינו בתשלום כפי שמפורט בהמשך).

 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות בלבד, מתוכם 7 שבועות או פחות מזה לפני יום הלידה והשאר אחרי יום הלידה.

תשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה

 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם בחלק מהתקופה היא זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי:
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית לדמי לידה במשך 14 שבועות מתוך חופשת הלידה.
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, תהיה זכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות מתוך חופשת הלידה.
 • העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך השבועות הללו.
דוגמה:
עובדת שעבדה מעל שנה במקום עבודתה ושילמה ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית ל-26 שבועות של חופשת לידה, שעבור 14 מתוכם ישולמו לה דמי לידה. 12 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
דוגמה:
עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים ושילמה ביטוח לאומי רק 6 חודשים, זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה שעבור 7 מתוכם ישולמו לה דמי לידה. 7 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.

מי זכאי?

 • נשים עובדות שילדו.
  • עובדת זכאית לחופשת לידה גם אם העובר/התינוק נפטר לאחר הלידה.
  • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי (בכל אחד משבועות ההריון) או לידה אחרי 22 שבועות של הריון.
  • בהתאם לכך, הפרשנות המקובלת היא שנשים שעברו הפלה או הפסקת הריון אחרי השבוע ה- 22 נחשבות כנשים שילדו, והן זכאיות לזכויות והגנות חוקיות כמו נשים שילדו תינוק חי. למידע לגבי הפלה שאירעה לפני השבוע ה- 23, ראו זכויות תעסוקה לאחר הפלה.
 • גברים שבנות זוגם בחרו לקצר את חופשת הלידה והן חולקות עימם את החופשה.
 • הורה מאמץ, הורה מיועד (הורה המקבל תינוק למשמורת מאם פונדקאית) והורה במשפחת אומנה (החל מיום 11.08.2011).

קיצור חופשת הלידה

 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות זכאית לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ-14 שבועות.
 • מעסיק שקיבל מעובדת הודעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות (לכן עובדת המעוניינת לשוב לעבודה בתום 14 השבועות של חופשת הלידה שהם בתשלום, צריכה להודיע על כך למעסיק כבר בשבוע ה-11 של חופשת הלידה, כך שחזרתה לא תידחה למשך יותר מ-3 שבועות).
 • במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה, בו זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה.
 • כמו כן, במקרים הבאים מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מרופא, בתנאי שהחופשה תכלול לפחות 3 שבועות אחרי הלידה:
  • העובר נפטר.
  • היולדת הסכימה שילדה יאומץ, או שהיא אם פונדקאית. זאת בתנאי שבתוך 14 ימים מהלידה העובדת מסרה למעסיק הודעה בכתב לגבי הסכמתה לקצר את חופשת הלידה, וציינה את המועד שבו בכוונתה לסיים את החופשה.

הארכת חופשת הלידה בתשלום

לידה רב עוברית

 • יולדת שילדה באותה לידה יותר מתינוק אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה עבור תקופה זו:
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 14 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים עבור כל תינוק נוסף (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ודמי לידה עבור 17 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 20 שבועות וכו').
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 7 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה בשבועיים עבור כל תינוק נוסף (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 9 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 11 שבועות וכו').

אשפוז של היולדת או התינוק

חופשת לידה לגברים

 • עובדים רשאים לחלוק עם נשותיהם את חופשת הלידה שנותרה להן, החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה), בתנאי שהאישה זכאית לחופשת לידה ובחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה.
דוגמה:
אם היולדת היא סטודנטית שאינה עובדת, בעלה אינו זכאי לחופשת לידה.
 • אם האישה זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה, בעלה יהיה זכאי למקסימום 8 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 14 שבועות).
 • אם האישה זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובעלה עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה, הוא יהיה זכאי למקסימום 20 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
 • אם האישה זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובעלה עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה, הוא יהיה זכאי למקסימום 14 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
 • חשוב להדגיש כי במהלך חופשה הלידה של בן הזוג, הוא יוכל לקבל דמי לידה בתנאי שהחופשה שלקח היתה לפחות 21 יום. (כלומר הוא יכול לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה). למידע נוסף ראו דמי לידה לאב.

חופשת אבהות

תהליך מימוש הזכות

צבירת זכויות סוציאליות במהלך חופשת הלידה

 • חופשת הלידה לא פוגעת בוותק של העובד/ת במקום העבודה.
 • במהלך חופשת הלידה ממשיך/ה העובד/ת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים, כלומר צבירת הוותק לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת לידה, והקשר המשפטי בין העובד/ת למעסיק אינו נפסק (ניתן למצוא התייחסות לכך בחוקים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לזכויות הספציפיות).
 • יחד עם זאת, מספר ימי החופשה השנתית שהעובד/ת זכאי/ת להם במהלך השנה שבה יצא/ה לחופשת הלידה, ייקבעו לפי מספר ימי העבודה שעבד/ה בפועל באותה שנה. למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • המעסיק חייב להמשיך להפריש את ההפרשות החודשיות לביטוח הפנסיוני של העובד/ת גם בעת חופשת הלידה אולם רק עבור החלק של החופשה שעבורו משולמים לעובד/ת דמי לידה. אם המעסיק נהג להפריש לקופת גמל נוספת או לקרן השתלמות, עליו להמשיך ולבצע את ההפרשות הללו גם בעת חופשת הלידה. לפרטים נוספים ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בחופשת לידה.
 • על-פי הפסיקה, כאשר מעסיק מעניק לעובדיו שי לחג, עליו להעניק את השי גם לעובדים הנמצאים בחופשת לידה. לקריאת פסק דין בנושא זה ראו אין להפלות עובדת בחופשת לידה בהענקת שי לחג.

הטבות מס לעובד/ת בחופשת לידה

 • עובד או עובדת היוצאים לחופשת לידה עשויים להיות זכאים להטבות במס הכנסה, כבר בשנת המס בו נולד התינוק.
 • אם העובד/ת לא הספיק/ה לדרוש או לנצל את ההטבה, הוא/היא רשאי/ת להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
דוגמה:
עובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה וקיבל/ה דמי לידה, עשוי להיות זכאי להחזר מס, מכיוון שמס ההכנסה שנוכה ממשכורותו לפני היציאה לחופשת הלידה, חושב על בסיס גובה השכר ולא על בסיס גובה דמי הלידה שהם נמוכים יותר. לדוגמה מספרית ראו החזר מס הכנסה.
דוגמה:

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה.
 • חופשת הלידה נמשכת באופן רציף, מלבד המקרים שבהם ניתן לפצל אותה עקב אשפוז היולדת או התינוק. ימי חג או ימי אבל אינם עוצרים את חופשת הלידה, והיולדת או בן זוגה לא יהיו זכאים להארכת החופשה או לפיצולה בגין אירועים אלה.
 • אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאות לדמי לידה.
מייל מבלהה 9.11.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים