חופשת לידה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדות שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק, זכאיות לחופשת לידה של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום)
עובדות שעבדו פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק, וילדו מיום 01.01.2017 ואילך, זכאיות לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה)
הזכאות לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי
אסור לפטר עובדת במהלך חופשת לידה ולמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה
גברים רשאים לחלוק עם בנות זוגם את חופשת הלידה, ובהסכמת היולדת ניתן אף לשהות בחופשת לידה חופפת עם היולדת למשך שבוע
למידע נוסף ראו חופשת לידה באתר משרד הכלכלה וכן סעיף 6 לחוק עבודת נשים
ערך זה עוסק בחופשת לידה ולא בדמי לידה
ערך זה מתייחס למשך חופשת הלידה שבה מותר לעובדת להיעדר מעבודתה בשל הלידה (בהתאם לחוק עבודת נשים).
ערך נפרד - דמי לידה, עוסק בתקופה מתוך חופשת הלידה שבה משולמים לעובדת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות.

 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (מי שילדה לפני ה-01.01.2017 זכאית לחופשה של 14 שבועות).
 • 7 שבועות מתוך חופשת הלידה (או פחות מזה, כרצון העובדת) ניתן לקחת לפני יום הלידה המשוער ואת שאר השבועות אחרי יום הלידה.
 • חשוב להדגיש: רק עבור חלק מהחופשה ניתן תשלום מהמוסד לביטוח לאומי. לפרטים נוספים, ראו דמי לידה.
 • היולדת רשאית לחלוק את חופשת הלידה עם בן הזוג בהתאם למפורט בהמשך.
 • כל עובדת, ללא תלות בוותק, רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה, שבמהלכה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר אותה.

מי זכאי?

עובדת שכירה שילדה

 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות.
 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה:
  • בלידה שאירעה לפני ה- 01.01.2017, העובדת זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות.
  • בלידה שאירעה מיום 01.01.2017 ואילך, העובדת זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות.
 • עובדת זכאית לחופשת לידה גם אם העובר/התינוק נפטר לאחר הלידה.
 • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי (בכל אחד משבועות ההריון) או לידה אחרי 22 שבועות של הריון.
  • בהתאם לכך, הפרשנות המקובלת היא שנשים שעברו הפלה או הפסקת הריון אחרי השבוע ה- 22 נחשבות כנשים שילדו, והן זכאיות לזכויות והגנות חוקיות כמו נשים שילדו תינוק חי.
  • למידע לגבי הפלה שאירעה לפני השבוע ה- 23, ראו זכויות תעסוקה לאחר הפלה.

בן הזוג של העובדת

 • בן זוג של יולדת הזכאית לחופשת לידה ובחרה לקצר אותה, ובן הזוג מחליף אותן בתקופה שנותרה מתום 6 השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.
 • בן זוג של יולדת הזכאית לחושת לידה ובן הזוג יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לחופשת הלידה של היולדת, בתנאי שבת הזוג ויתרה בכתב על תשלום דמי הלידה עבור השבוע האחרון שבו היתה זכאית להם.
 • למידע נוסף ראו סעיף "חופשת לידה לבן הזוג" בהמשך.

אוכלוסיות נוספות

תשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה

 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם בחלק מהתקופה היא זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי:
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה -
   • אם היא ילדה ביום 01.01.2017 או במועד מאוחר יותר זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות מתוך חופשת הלידה, אולם דמי הלידה עבור השבוע ה-15 ישולמו החל מיום 01.06.2017.
   • אם היא ילדה לפני יום 01.01.2017, היא זכאית לדמי לידה במשך 14 שבועות.
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה -
   • אם היא ילדה ביום 01.01.2017 או במועד מאוחר יותר, היא זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות מתוך חופשת הלידה, ואולם דמי הלידה עבור השבוע ה-8 ישולמו החל מיום 01.06.2017.
   • אם היא ילדה לפני יום 01.01.2017, היא זכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות.
 • העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך השבועות הללו.
דוגמה:
עובדת שעבדה מעל שנה במקום עבודתה ושילמה ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית ל-26 שבועות של חופשת לידה, שעבור 15 מתוכם ישולמו לה דמי לידה. 11 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
דוגמה:
עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים ושילמה ביטוח לאומי רק 6 חודשים, זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה שעבור 8 מתוכם ישולמו לה דמי לידה. 7 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
 • אם בן זוגה של העובדת יצא לחופשת לידה בת שבוע במהלך חופשת הלידה של העובדת ובמקביל אליה, לא תהיה העובדת זכאית לדמי לידה עבור השבוע האחרון שבו היתה זכאית לקבל דמי לידה:
  • עובדת שהיתה זכאית ל-15 שבועות דמי לידה ובן זוגה יצא לשבוע חופשת לידה במהלך חופשתה ובמקביל אליה, תהיה זכאית ל-14 שבועות דמי לידה בלבד .
  • עובדת שהיתה זכאית ל-8 שבועות דמי לידה, תהיה זכאית במקרה זה ל-7 שבועות דמי לידה בלבד.

קיצור חופשת הלידה

 • עובדת שילדה ביום 01.01.2017 ואילך אשר עבדה 12 חודשים לפחות, זכאית לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ-15 שבועות. (מי שילדה לפני יום 01.01.2017 ועבדה 12 חודשים לפחות זכאית לקצר את חופשת הלידה בתנאי שהחופשה לא תפחת מ-14 שבועות).
 • עובדת שילדה ביום 02.04.2017 או מאוחר יותר ובן זוגה של העובדת יצא לחופשת לידה בשבוע האחרון שבו זכאית היולדת לדמי לידה, רשאית לחזור לעבודתה במהלך שבוע זה בתנאי שוויתרה על דמי הלידה עבור אותו שבוע. (אם העובדת זכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות, היא רשאית לחזור לעבודה אחרי 14 שבועות, ואם היא זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות, היא רשאית לחזור לעבודה אחרי 7 שבועות). היולדת רשאית להישאר בחופשת לידה במהלך שבוע זה במקביל לבן זוגה אך לא תהיה זכאית לדמי לידה במשך אותו שבוע. למידע נוסף ראו סעיף "חופשת לידה לגבר במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו" בהמשך.
 • מעסיק שקיבל מעובדת הודעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר מ-3 שבועות (לכן עובדת המעוניינת לשוב לעבודה בתום 15 השבועות של חופשת הלידה שהם בתשלום, צריכה להודיע על כך למעסיק כבר בשבוע ה-12 של חופשת הלידה, כך שחזרתה לא תידחה למשך יותר מ-3 שבועות).
 • במקרה שעובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה, בן זוגה רשאי לחלוק עימה את חופשת הלידה (אותו חלק שבת הזוג לא ניצלה) החל מהשבוע השביעי ללידה. (על מנת שבן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה בתקופה זו הוא חייב לשהות בחופשת לידה במשך 7 ימים לפחות - למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת).
 • כמו כן, במקרים הבאים מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת העובדת ובאישור בכתב מרופא, בתנאי שהחופשה תכלול לפחות 3 שבועות אחרי הלידה:
  • העובר נפטר.
  • היולדת הסכימה שילדה יאומץ, או שהיא אם פונדקאית. זאת בתנאי שבתוך 14 ימים מהלידה העובדת מסרה למעסיק הודעה בכתב לגבי הסכמתה לקצר את חופשת הלידה, וציינה את המועד שבו בכוונתה לסיים את החופשה.

הארכת חופשת הלידה בתשלום

לידה רב עוברית

 • יולדת שילדה באותה לידה יותר מתינוק אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה עבור תקופה זו:
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 14 או 15 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים עבור כל תינוק נוסף (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ודמי לידה עבור 18 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 21 שבועות וכו').
  • יולדת הזכאית לדמי לידה לתקופה של 7 או 8 שבועות, תוכל להאריך את חופשת הלידה בשבועיים עבור כל תינוק נוסף (מי שילדה תאומים זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה עבור 9 שבועות, מי שילדה שלישייה - עבור 11 שבועות וכו').

אשפוז של היולדת או התינוק

חופשת לידה לבן הזוג

חופשת לידה לבן הזוג במקום חופשת הלידה של היולדת

 • בן הזוג של היולדת רשאי לחלוק איתה את חופשת הלידה שנותרה לה ושלא נוצלה על ידה, החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה), בתנאי שהאישה בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה (או במקרה שהאישה היא עובדת עצמאית הזכאית לדמי לידה - בתנאי שהסכימה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה בתקופה שנותרה אילו היתה זכאית לחופשת לידה).
דוגמה:
אם היולדת היא סטודנטית שאינה עובדת, היא ממילא לא זכאית לחופשת לידה ולכן גם בן זוגה אינו זכאי לחופשת לידה.
 • בכל מקרה משך חופשת הלידה הכולל של היולדת ובן זוגה לא יעלה על משך חופשת הלידה שהיולדת עצמה היתה זכאית לה, אילו היתה מנצלת אותה לבד.
  • אם היולדת זכאית ל-15 שבועות חופשת לידה, בעלה יהיה זכאי למקסימום 9 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 15 שבועות).
  • אם היולדת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובן זוגה עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 12 חודשים או יותר עד יציאתו לחופשת לידה, הוא יהיה זכאי למקסימום 20 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
  • אם היולדת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, ובן זוגה עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ--12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה, אז:
   • אם האישה ילדה ביום 01.01.2017 או מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי למקסימום 15 שבועות חופשת לידה (כאשר סך החופשה המצטברת של היולדת ובן זוגה יחד לא יעלה על 26 שבועות).
   • אם האישה ילדה לפני יום 01.01.2017, בן זוגה יהיה זכאי במקרה זה למקסימום 14 שבועות חופשת לידה.
 • במקרים הנ"ל בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה במהלך חופשת הלידה רק אם שהה בחופשת לידה לפחות פרק זמן מינימלי:
  • אם הלידה התרחשה לפני 20.04.2017, בן הזוג יהיה זכאי לקבל דמי לידה רק בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 21 יום. (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
  • אם הלידה התרחשה ביום 20.04.2017 או במועד מאוחר יותר, בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 7 ימים (הוא אמנם רשאי לקחת חופשה קצרה יותר, אך במקרה כזה הוא לא יוכל לקבל כלל דמי לידה במהלך החופשה).
  • למידע נוסף ראו דמי לידה לבן זוג של יולדת.
סיגל, את המשפט הבא הכנסת רק לגבי לידות שלאחר 20.4. האם זה לא חל גם על לידות שלפני 20.4? האם בלידות הקודמות לתאריך הזה לא היתה דרישה שחופשת הלידה של האב תילקח בסוף פרק הזמן? זה המשפט שאליו אני מתיחס: " ונלקחה בסוף פרק הזמן שבעדו משולמים דמי לידה (15 שבועות או 8 שבועות) ולפני סיום פרק הזמן הזה ובת זוגו חזרה לעבודה."
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:48, 20 באפריל 2017 (IDT)
מה עם התיחסות לחופשת לידה של גבר לפי סעיף 6 (ז1) לחוק עבודת נשים? אני חושבת שההתיחסות לחופשת לידה לגבר כבר ארוכה מדי לערך שגם כך הוא מורכב, ולדעתי יש להשאיר רק את הכותרת של חופשת לידה לגבר ולהפנות לערך בנושא, ולא לפרט כאן את הערך. מה אתה אומר?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:56, 4 באפריל 2017 (IDT)

חופשת לידה לבן הזוג במקביל לחופשת הלידה של היולדת

 • בן הזוג של יולדת אשר ילדה ביום 02.04.2017 ואילך, רשאי לקחת שבוע (לא יותר משבוע ולא פחות משבוע) חופשת לידה והורות במהלך חופשת הלידה של בת זוגו ובמקביל אליה, בתנאי שבת הזוג הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם לפי החוק.
 • במקרה זה יהיה בן הזוג זכאי לדמי לידה, אם שילם או שילמו עבורו דמי ביטוח לאומי בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום שיצא לחופשת לידה.
דוגמה:
 • אם היולדת זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות ובן זוגה יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לבת זוגו, הוא יקבל דמי לידה עבור אותו שבוע, והיולדת תהיה זכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות למרות שבפועל שהתה בחופשת לידה ארוכה יותר.
 • אם היולדת זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות ובן זוגה יצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לבת זוגו, הוא יקבל דמי לידה עבור אותו שבוע, והיולדת תהיה זכאית לדמי לידה במשך 14 שבועות.
 • דמי הלידה עבור אותו שבוע ישולמו בפועל רק לאחר 01.06.2017.
 • אם העובדת זכאית ל-15 שבועות דמי לידה על פי החוק, היא תהיה רשאית במקרה זה, לחזור לעבודתה בשבוע האחרון של זכאותה לדמי לידה. (כלומר לחזור לעבודה כבר בתום 14 שבועות חופשת לידה), אך אינה חייבת לעשות זאת (היא יכולה להישאר בחופשה גם בשבוע ה-15 לחופשתה אך לא תקבל עליו דמי לידה).
 • יש להדגיש שעובדת הזכאית ל-8 שבועות דמי לידה על פי החוק, תהיה זכאית במקרה זה לדמי לידה עבור 7 שבועות, אך היא איננה רשאית לחזור לעבודה לפני תום 15 שבועות חופשת הלידה.
 • זכאות זו של בן הזוג לחופשת לידה למשך שבוע יחד עם היולדת ובמקביל אליה, היא בנוסף לזכותו לחלוק עם בת זוגו ובמקומה את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה (כלומר בתום 6 שבועות מהלידה) ובנוסף לזכותו להיעדר מהעבודה ב-5 הימים הראשונים שלאחר הלידה. למידע נוסף ראו חופשת אבהות.

תהליך מימוש הזכות

צבירת זכויות סוציאליות במהלך חופשת הלידה

 • חופשת הלידה לא פוגעת בוותק של העובד/ת במקום העבודה.
 • במהלך חופשת הלידה ממשיך/ה העובד/ת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים, כלומר צבירת הוותק לא נעצרת בגלל היציאה לחופשת לידה, והקשר המשפטי בין העובד/ת למעסיק אינו נפסק (ניתן למצוא התייחסות לכך בחוקים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לזכויות הספציפיות).
 • יחד עם זאת, מספר ימי החופשה השנתית שהעובד/ת זכאי/ת להם במהלך השנה שבה יצא/ה לחופשת הלידה, ייקבעו לפי מספר ימי העבודה שעבד/ה בפועל באותה שנה. למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • המעסיק חייב להמשיך להפריש את ההפרשות החודשיות לביטוח הפנסיוני של העובד/ת גם בעת חופשת הלידה אולם רק עבור החלק של החופשה שעבורו משולמים לעובד/ת דמי לידה. אם המעסיק נהג להפריש לקופת גמל נוספת או לקרן השתלמות, עליו להמשיך ולבצע את ההפרשות הללו גם בעת חופשת הלידה. לפרטים נוספים ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בחופשת לידה.
 • על-פי הפסיקה, כאשר מעסיק מעניק לעובדיו שי לחג, עליו להעניק את השי גם לעובדים הנמצאים בחופשת לידה. לקריאת פסק דין בנושא זה ראו אין להפלות עובדת בחופשת לידה בהענקת שי לחג.

הטבות מס לעובד/ת בחופשת לידה

 • עובד או עובדת היוצאים לחופשת לידה עשויים להיות זכאים להטבות במס הכנסה, כבר בשנת המס בו נולד התינוק.
 • אם העובד/ת לא הספיק/ה לדרוש או לנצל את ההטבה, הוא/היא רשאי/ת להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
דוגמה:
עובד/ת שיצא/ה לחופשת לידה וקיבל/ה דמי לידה, עשוי להיות זכאי להחזר מס, מכיוון שמס ההכנסה שנוכה ממשכורותו לפני היציאה לחופשת הלידה, חושב על בסיס גובה השכר ולא על בסיס גובה דמי הלידה שהם נמוכים יותר. לדוגמה מספרית ראו החזר מס הכנסה.
דוגמה:

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה.
 • חופשת הלידה נמשכת באופן רציף, מלבד המקרים שבהם ניתן לפצל אותה עקב אשפוז היולדת או התינוק. ימי חג או ימי אבל אינם עוצרים את חופשת הלידה, והיולדת או בן זוגה לא יהיו זכאים להארכת החופשה או לפיצולה בגין אירועים אלה.
 • אמהות הנמצאות בחופשת לידה עשויות להיות זכאיות לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים.
 • אין מניעה בחוק לנסוע לחו"ל במהלך חופשת לידה, והדבר אינו פוגע בזכאות לדמי לידה.
מייל מבלהה 9.11.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:43, 9 בנובמבר 2016 (IST)

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

שרון חוק השינויים בהדגרת תקופת הלידה הוא בpdf ואני לא יודעת איך לגרום לקישור אליו
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 20:30, 4 באפריל 2017 (IDT)