הקדמה:

ככלל אסור לקבלן כוח אדם לדרוש או לקבל מעובד שהוא מעסיק או ממועמד לעבודה אצלו כל תמורה בעד שירותיו או החזר הוצאותיו, כולל עבור הכשרה מקצועית
למרות זאת במקרים מסוימים המפורטים בערך זה רשאי הקבלן בתנאים מסוימים לדרוש מהעובד תשלום עבור הכשרה שהעניק לו


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאותם של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם)
למי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות) ישנן זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

ככלל אסור לקבלן כוח אדם לדרוש או לקבל מעובד שהוא מעסיק או ממועמד לעבודה אצלו כל תמורה בעד שירותיו או החזר הוצאותיו, כולל עבור הכשרה מקצועית.

 • למרות זאת במקרים הבאים רשאי קבלן כוח אדם לדרוש מעובד תשלום או התחייבות לתקופת העסקה מינימלית, בתמורה להכשרה מקצועית שהעניק לו.

תשלום עבור הכשרה לעובד קבלן המועסק במגזר הציבורי

 • ניתן לדרוש תשלום מעובד קבלן עבור הכשרה מקצועית בתנאי שמתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. מדובר בהכשרה מקצועית מוכרת, שמתקיים בה לפחות אחד מהתנאים הבאים:
   • ניתנה בסיומו תעודת גמר, דיפלומה, תעודת השתלמות או תעודת מקצוע, שהיא מוכרת בידי שר הכלכלה;
   • ניתנים בסיומו רישיון או הסמכה על פי חיקוק;
   • ההכשרה מתקיימת במוסד בעל ניסיון מוכח בהכשרה מקצועית, במשך 20 שעות הוראה לפחות, ובסיומו ניתנת תעודת גמר מטעם המוסד האמור;
  2. המועמד לעבודה נתן הסכמתו מראש לתשלום בעד ההכשרה המקצועית, בכתב הכולל פרטים אודות ההכשרה המקצועית, כולל רמתה, היקף שעות ההוראה שלה, נושאיה, טיב ההכרה בה והתנאים לחיוב בתשלום בעדה;
  3. המועמד לעבודה השלים את ההכשרה המקצועית, ובסמוך לכך הציע לו קבלן כוח האדם עבודה בתחום אותה הכשרה, והמועמד לעבודה סירב לקבל את העבודה האמורה או הפסיק מרצונו לעבוד בה לפני תום ארבעה חודשים מן היום שהחל לעבוד בה.
הערת עריכה
זה מה שנקבע בתקנות (משנת 97). לכאורה הן חלות על כל המגזרים, אולם בשנת 2004 נחתם צו הרחבה שקובע את מה שנכתב בסעיף "תשלום עבור הכשרה לעובד קבלן המועסק במגזר הפרטי". הצו חל רק על המגזר הפרטי. מפה אני הסקתי שצו ההרחבה שהוא ספציפי וגם אחרון בזמן גובר בפרט שהוא מיטיב עם העובדים, ולכן לגבי המגזר הפרטי יחולו רק מה שכתוב בצו ולא מה שכתוב בתקנות. התקנו יישארו רלוונטיות רק למגזר הציבורי. מישהו/מישהי מסכים/ה? חולק/ת עלי? אשמח להתיחסות
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:30, 28 בספטמבר 2015 (IDT)
הערת עריכה
נוטה להסכים איתך
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 10:06, 29 בספטמבר 2015 (IDT)

תשלום עבור הכשרה לעובד קבלן המועסק במגזר הפרטי

 • סעיף 9 לצו ההרחבה קובע כי חברת כוח האדם תכשיר את עובדיה ותדאג להשתלמויות מקצועיות מזמן לזמן, בהתאם לצרכיה ולשיקוליה המקצועיים.
 • הסעיף קובע כי הכשרות והשתלמויות יהיו על חשבון חברת כוח האדם, כלומר היא אינה רשאית לגבות תשלום עבור הכשרות או השתלמויות אלה.
 • עם זאת מותר לחברת כוח האדם לדרוש מאותם עובדים אשר יעברו הכשרות או השתלמויות אלה, להתחייב לתקופת העסקה סבירה, בשים לב למהות ולתקופת ההכשרה, לאחר תום ההכשרה.
הערת עריכה
האם מפה משתמע שאם העובד מפר את התחייבותו, מותר לדרוש ממנו תשלום? לדעתי כן, אבל רק במסגרת תביעת פיצויים בגין הפרת חוזה/התחייבות ואז על החברה להוכיח את הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מההפרה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:25, 28 בספטמבר 2015 (IDT)
הערת עריכה
מסכימה שיהיה מותר לדרוש ממנו תשלום, מניחה שבפועל אם העובד יעזוב החברה תקזז את סכום ההכשרה (בהנחה שסכום ההכשרה נמוך מחוב החברה לעובד במועד העזיבה), ואז העובד הוא זה שיתבע אם הסכום נראה לו גבוה מדי, על מנת שבית המשפט יקבע מהי תקופת ההעסקה הסבירה בה היה צריך לעמוד. אני לא חושבת שהחברה נדרשת להוכיח נזק בפועל, השאלה המשפטית שבית המשפט יידרש אליה היא מהי תקופת ההעסקה הסבירה בנסיבות הספציפיות
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 10:10, 29 בספטמבר 2015 (IDT)

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. לחברת כוח האדם אסור לדרוש מהעובד תשלום מלבד במקרים המפורטים למעלה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים