ככלל אסור לקבלן כוח אדם לדרוש או לקבל מעובד שהוא מעסיק או ממועמד לעבודה אצלו כל תמורה בעד שירותיו או החזר הוצאותיו, כולל עבור הכשרה מקצועית
למרות זאת במקרים מסוימים המפורטים בערך זה רשאי הקבלן בתנאים מסוימים לדרוש מהעובד תשלום עבור הכשרה שהעניק לו

תקציר

אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
 • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
 • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

ככלל אסור לקבלן כוח אדם לדרוש או לקבל מעובד שהוא מעסיק או ממועמד לעבודה אצלו כל תמורה בעד שירותיו או החזר הוצאותיו, כולל עבור הכשרה מקצועית.

 • למרות זאת במקרים הבאים רשאי קבלן כוח אדם לדרוש מעובד תשלום או התחייבות לתקופת העסקה מינימלית, בתמורה להכשרה מקצועית שהעניק לו.

תשלום עבור הכשרה לעובד קבלן המועסק במגזר הציבורי

 • ניתן לדרוש תשלום מעובד קבלן עבור הכשרה מקצועית בתנאי שמתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. מדובר בהכשרה מקצועית מוכרת, שמתקיים בה לפחות אחד מהתנאים הבאים:
   • ניתנה בסיומו תעודת גמר, דיפלומה, תעודת השתלמות או תעודת מקצוע, שהיא מוכרת בידי שר הכלכלה;
   • ניתנים בסיומו רישיון או הסמכה על פי חיקוק;
   • ההכשרה מתקיימת במוסד בעל ניסיון מוכח בהכשרה מקצועית, במשך 20 שעות הוראה לפחות, ובסיומו ניתנת תעודת גמר מטעם המוסד האמור;
  2. המועמד לעבודה נתן הסכמתו מראש לתשלום בעד ההכשרה המקצועית, בכתב הכולל פרטים אודות ההכשרה המקצועית, כולל רמתה, היקף שעות ההוראה שלה, נושאיה, טיב ההכרה בה והתנאים לחיוב בתשלום בעדה;
  3. המועמד לעבודה השלים את ההכשרה המקצועית, ובסמוך לכך הציע לו קבלן כוח האדם עבודה בתחום אותה הכשרה, והמועמד לעבודה סירב לקבל את העבודה האמורה או הפסיק מרצונו לעבוד בה לפני תום ארבעה חודשים מן היום שהחל לעבוד בה.

תשלום עבור הכשרה לעובד קבלן המועסק במגזר הפרטי

 • סעיף 9 לצו ההרחבה קובע כי חברת כוח האדם תכשיר את עובדיה ותדאג להשתלמויות מקצועיות מזמן לזמן, בהתאם לצרכיה ולשיקוליה המקצועיים.
 • הסעיף קובע כי הכשרות והשתלמויות יהיו על חשבון חברת כוח האדם, כלומר היא אינה רשאית לגבות תשלום עבור הכשרות או השתלמויות אלה.
 • עם זאת מותר לחברת כוח האדם לדרוש מאותם עובדים אשר יעברו הכשרות או השתלמויות אלה, להתחייב לתקופת העסקה סבירה, בשים לב למהות ולתקופת ההכשרה, לאחר תום ההכשרה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. לחברת כוח האדם אסור לדרוש מהעובד תשלום מלבד במקרים המפורטים למעלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים