לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות כללית להורות על נקיטת אמצעים זמניים או קבועים לשם שמירה על האינטרסים של קטין, פסול דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס
בית המשפט יכול להורות על אמצעים אלה ביוזמתו או בעקבות פנייה של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס, או בעקבות בקשה של היועץ המשפטי לממשלה או אדם או גוף שהם צד להליך המשפטי המתנהל בעניינו של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס


לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות כללית להורות על נקיטת אמצעים לשמירה על האינטרסים של קטין, פסול דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס (כולל אדם שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, גם אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי).

 • אמצעים אלה יכולים להיות זמניים או קבועים.
 • אמצעים אלה יכולים להיות מגוונים, למשל:
  • מינוי אפוטרופוס, כולל אפוטרופוס לדין או אפוטרופוס זמני.
  • מינוי תומך החלטות.
  • הוראה על נקיטת הליכים רפואיים, כגון: בדיקה רפואית, ניתוח או טיפול רפואי אחר, בתנאי שהתקיימו שני התנאים הבאים:
   1. בית המשפט שוכנע על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס.
   2. בית המשפט שקל את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, נחיצותו, דחיפותו, הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו של האדם.
  • כל אמצעי אחר שנראה לבית המשפט כרצוי לצורך שמירת האינטרסים של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • לבית המשפט שיקול דעת נרחב בקביעת האמצעים המתאימים. הקו המנחה את בית המשפט הוא כי האמצעים ישרתו את האינטרסים של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • בית המשפט יכול להורות על אמצעים אלה בעקבות בקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה או צד אחר בהליך המשפטי המתנהל בעניינו של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס. כמו כן רשאי בית המשפט להורות על אמצעים אלה גם ביוזמתו או לבקשת הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס עצמו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • הפנייה לבית המשפט יכולה להיות ביוזמת כל אחד מאלה:
  • קטין, פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס. במקרה זה, די בפנייה אל בית המשפט ואין הכרח בהגשת בקשה פורמלית.
  • היועץ המשפטי לממשלה.
  • צד רלוונטי (למשל, בני משפחה של קטין, פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס).
  • בית המשפט יכול להחליט על נקיטת אמצעים גם מיוזמתו, מבלי שהוגשה בקשה בעניין.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

בקשה לטיפול רפואי

 • כאשר מדובר בבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים:
  • יש להגיש חוות דעת רפואית.
  • חוות הדעת צריכה להצביע על כך שהטיפול הרפואי המתבקש דרוש לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או אדם שמונה לו אפוטרופוס.

ערעור

 • אם החלטת בית המשפט לנקיטת אמצעים ניתנה במסגרת פסק דין:
  • ניתן להגיש ערעור תוך 45 ימים.
  • הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • אם החלטת בית המשפט לנקיטת אמצעים היא החלטה שלא במסגרת פסק דין:
  • ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 ימים.
  • הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין