אמצעים לשמירת עניינו של קטין, פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות כללית להורות על נקיטת אמצעים זמניים או קבועים לשם שמירה על האינטרסים של קטין, פסול דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס
בית המשפט יכול להורות על אמצעים אלה ביוזמתו או בעקבות פנייה של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס, או בעקבות בקשה של היועץ המשפטי לממשלה או אדם או גוף שהם צד להליך המשפטי המתנהל בעניינו של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס

לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות כללית להורות על נקיטת אמצעים לשמירה על האינטרסים של קטין, פסול דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס (כולל אדם שבית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס, גם אם עדיין לא הוברר אם התקיימו התנאים למינוי).

 • אמצעים אלה יכולים להיות זמניים או קבועים.
 • אמצעים אלה יכולים להיות מגוונים, למשל:
  • מינוי אפוטרופוס, כולל אפוטרופוס לדין או אפוטרופוס זמני.
  • מינוי תומך החלטות.
  • הוראה על נקיטת הליכים רפואיים, כגון: בדיקה רפואית, ניתוח או טיפול רפואי אחר, בתנאי שהתקיימו הבאים:
   1. בית המשפט שוכנע על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס.
   2. בית המשפט שקל את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, נחיצותו, דחיפותו, הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו של האדם.
  • כל אמצעי אחר שנראה לבית המשפט כרצוי לצורך שמירת האינטרסים של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • לבית המשפט שיקול דעת נרחב בקביעת האמצעים המתאימים. הקו המנחה את בית המשפט הוא כי האמצעים ישרתו את האינטרסים של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • בית המשפט יכול להורות על אמצעים אלה בעקבות בקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה או צד אחר בהליך המשפטי המתנהל בעניינו של הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס. כמו כן רשאי בית המשפט להורות על אמצעים אלה גם ביוזמתו או לבקשת הקטין, פסול הדין או האדם שמונה לו אפוטרופוס עצמו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • הפנייה לבית המשפט יכולה להיות ביוזמת כל אחד מאלה:
  • קטין, פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס. במקרה זה, די בפנייה אל בית המשפט ואין הכרח בהגשת בקשה פורמלית.
  • היועץ המשפטי לממשלה.
  • צד רלוונטי (למשל, בני משפחה של קטין, פסול דין או אדם שמונה לו אפוטרופוס).
  • בית המשפט יכול להחליט על נקיטת אמצעים גם מיוזמתו, מבלי שהוגשה בקשה בעניין.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

בקשה לטיפול רפואי

 • כאשר מדובר בבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים:
  • יש להגיש חוות דעת רפואית.
  • חוות הדעת צריכה להצביע על כך שהטיפול הרפואי המתבקש דרוש לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או אדם שמונה לו אפוטרופוס.

ערעור

 • אם החלטת בית המשפט לנקיטת אמצעים ניתנה במסגרת פסק דין:
  • ניתן להגיש ערעור תוך 45 ימים.
  • הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • אם החלטת בית המשפט לנקיטת אמצעים היא החלטה שלא במסגרת פסק דין:
  • ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 30 ימים.
  • הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חקיקה ונהלים

פסקי דין