תומך החלטות הוא אדם הממונה לצורך סיוע למי שמתקשה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות
מינוי תומך החלטות יכול להוות חלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם לא נדרשת שלילת כשרותו המשפטית של האדם הנתמך
תומך ההחלטות מסייע לנתמך לקבל החלטות, ואינו מקבל החלטות במקומו
לפרטים נוספים ראו קבלת החלטות נתמכת באתר האפוטרופוס הכללי

תומך החלטות מסייע לאדם הזקוק לליווי ותמיכה בניהול ענייניו הכספיים ובקבלת החלטות.

מי יכול להתמנות כתומך החלטות

 • כל אדם המבקש להתמנות כתומך החלטות צריך לענות על התנאים הכלליים (ראו בהמשך).
 • בנוסף, ישנן דרישות ייחודיות בהתאם לסוגים השונים של תומכי ההחלטות, שיפורטו בהמשך (תומך החלטות לקרוב, תומך החלטות מתנדב, תומך החלטות מקצועי).
 • באופן כללי, אדם אמור לאתר מסביבתו הקרובה מישהו שהוא סומך עליו שימונה עבורו כתומך החלטות. אם אין בסביבתו מישהו שיכול להתאים לתפקיד, הוא יכול לבקש למנות תומך החלטות מתנדב או מקצועי.

תנאים כלליים

 • ניתן למנות אדם כתומך החלטות, אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא בגיר (מעל גיל 18), המתגורר כדין ובדרך קבע בישראל.
  2. האדם המבקש שימונה לו תומך החלטות מעוניין במינויו.
  3. הוא הסכים לשמש כתומך החלטות.
  4. לא מונה לו אפוטרופוס.
  5. לא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.
  6. הוא אינו מצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות עם מקבל ההחלטות (האדם שעבורו הוא ימונה), שעשויים לדעת בית המשפט לפגוע פגיעה של ממש במתן התמיכה.
  7. הוא אינו משמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד אפוטרופסות.
שימו לב
אם האדם כבר משמש כתומך החלטות לאדם אחר באותם עניינים המתבקשים במינוי הנוכחי (למשל בענייני רכוש), יש ליידע את בית המשפט על כך בבקשת המינוי.

תומך החלטות לקרוב

 • תומך החלטות לקרוב הוא אדם המשמש תומך החלטות לקרוב משפחתו, או לידיד קרוב.
 • ניתן למנות אדם כתומך החלטות לקרוב אם, בנוסף לתנאים הכלליים:
  1. הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-5 אנשים.
  2. לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך שעליו חתם בעניינים שלגביהם ימונה כתומך.
 • לאחר מינויו, תומך החלטות לקרוב צריך להשתתף בפגישת תיאום שתיערך על ידי האפוטרופוס הכללי או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, או על ידי מי שהוסמך לכך מטעמם (מקבל ההחלטות יהיה נוכח גם הוא בפגישה אם הדבר יתאפשר).

תומך החלטות מתנדב

 • תומך החלטות מתנדב הוא אדם המשמש תומך החלטות, ללא תשלום, למי שאינו קרוב משפחתו או שאין לו היכרות מוקדמת עמו.
 • לתפקיד תומך החלטות מתנדב יכול להתמנות מי שבנוסף לתנאים הכלליים, עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-5 אנשים.
  2. הוא לא הורשע בעבירה שבגלל מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא לא ראוי לשמש כתומך.
  3. הוא השתתף בתוכנית הכשרה מקצועית בהיקף של כ-5 שעות הנערכת מטעם האפוטרופוס הכללי ומיועדת למקבלי החלטות מתנדבים.
  4. הוא התחייב להשלים 6 מפגשי הכשרה מעשית עם האפוטרופוס הכללי, שכוללים ליווי פרטני או קבוצתי, הנחיה להתמודדות עם אתגרים בתפקיד התומך, ומתן הדרכה לכלים המותאמים למקבל ההחלטות.
שימו לב
 • התומך המתנדב חייב להתחיל לקיים את מפגשי ההכשרה המעשית במועד קרוב ליום המינוי הראשון שלו לתומך, ולהשלים את כל 6 המפגשים תוך 18 חודשים.
 • למרות זאת, המינוי לא יפקע רק בגלל שתומך ההחלטות לא השלים את מפגשי ההכשרה המעשית.

תומך החלטות מקצועי

 • תומך החלטות מקצועי הוא אדם המשמש תומך החלטות בתשלום.
 • לתפקיד תומך החלטות מקצועי יכול להתמנות מי שבנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בעבודה עם אנשים עם מוגבלויות או אזרחים ותיקים.
  2. הוא סיים בהצלחה הכשרה מעשית מטעם האפוטרופוס הכללי בהיקף של 40 שעות לפחות.
  3. הוא התחייב להשלים 8 מפגשי הכשרה מעשית עם האפוטרופוס הכללי, שכוללים ליווי פרטני או קבוצתי, הנחיה להתמודדות עם אתגרים בתפקיד התומך, ומתן הדרכה לכלים המותאמים למקבל ההחלטות.
  4. הוא נכלל במאגר תומכי החלטות מקצועיים המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.
  5. הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-20 אנשים.
  6. הוא לא הורשע בעבירה שבגלל מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא לא ראוי לשמש כתומך.
שימו לב
 • התומך המקצועי חייב להתחיל לקיים את מפגשי ההכשרה המעשית במועד קרוב ליום המינוי הראשון שלו לתומך, ולהשלים את כל 6 המפגשים תוך 18 חודשים.
 • למרות זאת, המינוי לא יפקע רק בגלל שתומך ההחלטות לא השלים את מפגשי ההכשרה המעשית.
 • אם מדובר בתומך החלטות לעניינים רכושיים, צריכים להתקיים גם שני התנאים הבאים:
  1. הוא לא הוכרז פושט רגל ולא ניתן לו הפטר.
  2. הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי.
 • איתור תומך החלטות

  • אם אין בסביבתו של אדם מישהו שיכול להתמנות כתומך החלטות עבורו, ניתן לפנות לאגף האפוטרופוס הכללי לסיוע באיתור אדם מתאים.
  • ניתן למנות תומך מקצועי בתשלום הנכלל ברשימה המפורסמת באתר האפוטרופוס הכללי או תומך מתנדב מטעם עמותות מרו"ה - מוזאיקה.
  • אנשים שמעוניים למנות תומך מקצועי בתשלום יפנו לרשימת תומכים מקצועיים בשכר.
  • אנשים שמעוניינים בתומך מתנדב יכולים לפנות ל:
   • אילון ברכפלד - רכז ארצי ורכז אזור המרכז. במייל: elon-dm@mosaica.org.il.
   • ערבה הלמן - רכזת אזור דרום וירושלים. במייל: arava-dm@mosaica.org.il.
   • סוזן ניירנס - רכזת אזור הצפון. במייל: susan-dm@mosaica.org.il.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  פסקי דין

  הרחבות ופרסומים