אסיר אזרחי הוא אסיר שנשלח לבית הסוהר מסיבה שאינה ביצוע עבירה פלילית
אסירים אזרחיים מוחזקים באגף נפרד וזכאים לזכויות שונות מאלה של אסירים אחרים

אסיר אזרחי הוא אסיר שמרצה עונש מאסר שנגזר עליו שלא בעקבות ביצוע עבירה פלילית.

הגדרת אסיר אזרחי

 • אסיר אזרחי הוא מי שעונה על אחת ההגדרות הבאות:
  • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו לציית לצו של בית משפט, בית דין או ועדת חקירה ממשלתית.
  • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו התנהגות ראויה בבית משפט, בבית דין או בוועדת חקירה ממשלתית.
  • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו לשלם מזונות.
  • מי שהוטל עליו מאסר כדי לכפות עליו לתת גט או לתת חליצה.

תנאי המאסר של אסירים אזרחיים

 • שיבוץ באגף:
  • ככלל, אסירים אזרחיים יוחזקו באגף נפרד וייעודי עבורם.
  • במקרים מיוחדים לאור נתוני אישיות של האסיר, לטובתו ולשמירת שלומו, אפשר לשכנו באגף ייחודי אם הוא מתאים לכך.
  • במקרים שבהם מטעמי בטחון או מודיעין לא ניתן להחזיק אסיר אזרחי באגף ייעודי הוא יוחזק באגף שמתאים לנתוניו, סיווג מסוכנותו, תקופת מאסרו ובהתאם לחוות דעת מקצועיות שתינתן בעניינו.
  • אסירים אזרחיים נקיים מסמים נקלטים בבית סוהר מעשיהו.
  • אסירים אזרחיים שאינם נקיים מסמים נקלטים בבית סוהר צלמון.
  • אסירים אזרחיים שומרי מצוות נקלטים באגפים לשומרי מצוות.
 • תעסוקה:
  • אסירים אזרחיים שמעוניינים לעבוד כדי לשלם את חובם והסכימו לכך בכתב, ישולבו במקומות העבודה בבית הסוהר בהתאם לאפשרויות התעסוקה הקיימות.
 • לבוש:
  • אסיר אזרחי רשאי ללבוש את בגדיו הפרטיים גם בעת הבאתו לבית המשפט.
 • קשר טלפוני:
  • אסיר אזרחי שאושר לו חשבון "קנטינה" יוכל לרכוש כרטיסי חיוג במרכז המכר בעצמו או על ידי משפחתו במרכז המכר שבמסוף הביקורים, וזאת לצורך טיפול בביצוע תשלומיו.
  • אסיר חסר אמצעים או אסיר שאין לו חשבון "קנטינה", יורשה להתקשר באישור קצין האסירים מטלפון בית הסוהר.
 • פעילות תקון:
  • אסיר אזרחי ישולב בפעולות החינוך, הדת והטיפול בבית הסוהר כמו כל אסיר.
 • טיפול רפואי:
  • אסיר אזרחי ייבדק על ידי חובש תוך 24 שעות ממועד קליטתו ועל ידי רופא תוך 48 שעות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בדף זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.