רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מאסר של חייב בתיק מזונות לתקופה שלא תעלה על 21 יום
לא ניתן להוציא צו מאסר נגד קטין או נגד פסול דין
ניתן לתת צו מאסר גם ללא חקירת יכולת או ללא מתן תצהיר מצד החייב על יכולתו
צו מאסר יבוצע רק אם נשלחה לחייב התראה והוא לא שילם את החוב תוך שבעה ימים
אם ניתנה לחייב התראה על מאסר באותו תיק בעבר, אין צורך לשלוח לו התראה נוספת לפני ביצוע המאסר
לפרטים נוספים ראו בקשה לצו מאסר בתיק מזונות בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

זוכה בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשה למתן צו מאסר נגד החייב, כאשר החוב נובע ממזונות שעל החייב לשלם לבת זוגו, לילדיו או להוריו, והחייב אינו משלם את החוב.

 • רשם ההוצאה לפועל יכול לתת את הצו גם בלי לבצע חקירת יכולת ובלי לקבל תצהיר מאת החייב על יכולתו.
 • תקופת המאסר לא תעלה על 21 ימים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה בתיק מזונות, רשאי להגיש בקשה למתן צו מאסר נגד החייב בתיק, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הזוכה הוא בן/בת זוגו של החייב, הורה של החייב או ילדו של החייב.
  2. החוב הוא חוב מזונות.
  3. החייב אינו משלם את החוב.
 • למרות האמור לעיל, לא ניתן להוציא צו מאסר נגד חייב שהוא אחד מאלה:

למי ואיך פונים

 • על הזוכה להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל.
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה של 227 ₪ (נכון לשנת 2021), כאשר הזוכה פטור מתשלום האגרה בעת הגשת הבקשה והתשלום יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק.

שלבי ההליך

 • אם החייב אינו מיוצג על-ידי עורך דין, יש לברר אם הוא מעוניין בייצוג ולוודא כי קיבל הודעה בדבר האפשרויות למינוי עורך דין לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי.
 • רשם ההוצאה לפועל יורה על מאסרו של החייב רק אם הוא סבור שאין אפשרות לגבות את החוב באמצעות הליכים אחרים או באמצעות הטלת הגבלות אחרות.

כניסת הצו לתוקף

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל ישלח לחייב התראה בדואר, שבה יצוין כי רשם ההוצאה לפועל הורה על מאסרו וכי צו המאסר יבוצע במועד שלא יקדם מ-7 ימים מיום המצאת ההתראה, אלא אם כן ייפרע החוב או תינתן החלטה אחרת על-ידי רשם ההוצאה לפועל.
 • בהתראה ייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עורך דין לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי.
 • צו המאסר ייכנס לתוקף רק לאחר שחלפו 7 ימים מהיום שהומצאה ההתראה לחייב.
 • אם בעבר ניתנה התראה לחייב באותו תיק, אין צורך במשלוח התראה נוספת וניתן לבצע את הצו.

השהיית ההחלטה בעניין המאסר

ביצוע הצו

 • צו מאסר יועבר לביצוע משטרת ישראל.
 • על המשטרה לבצע את הצו בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 90 ימים מהיום שהועבר הצו לידיה.
 • אם לא ניתן לבצע את צו המאסר תוך 6 חודשים, הצו בטל.
 • חייב שנאסר בשל חוב מזונות יובא לפני רשם ההוצאה לפועל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 24 שעות ממועד מאסרו.
 • לאחר שהובא החייב לפניו, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל את צו המאסר או לקצר את תקופת המאסר, אם יש טעמים מיוחדים לכך ולאחר שנתן לחייב לטעון את טענותיו.
 • בהסכמת החייב, ניתן לקיים את הדיון באמצעות וידאו קונפרנס. למידע נוסף ראו דיון בהוצאה לפועל באמצעות וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית).

הימנעות מביצוע הצו

 • צו מאסר לא יבוצע בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב הוא חייל המשרת בשירות סדיר או בשירות מילואים.
  • המאסר עלול להזיק לבריאותו של החייב.
  • כתוצאה ממאסרו של החייב, יישאר ללא השגחה קטין מתחת לגיל 14 הנמצא באחריותו של החייב או חסר ישע התלוי בחייב.
  • החייב מרצה עונש מאסר או נמצא במעצר.
  • לחייב יש מוגבלות אחרת שבגללה לא ניתן לבצע את הצו.

ביטול הצו ושחרור החייב ממאסר

 • צו מאסר יבוטל והחייב ישוחרר ממאסר (אף לפני תום התקופה) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו.
  • החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו.
  • הזוכה ביקש בכתב לבטל את הצו.
  • החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל.
  • החייב הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו.
 • למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו מאסר של חייב בתיק מזונות בהוצאה לפועל.

ערעור

חשוב לדעת

 • המאסר אינו מפחית את החוב בתיק אלא נועד לכפות על החייב לשלם אותו.
 • צו מאסר לא יבוצע בשבת או ביום מנוחה.
 • חייב שנאסר בשל אי-תשלום חוב או שיעור כלשהו, והשלים את תקופת המאסר הקבועה בצו המאסר, לא ייאסר שנית בשל אותו חוב או שיעור.
 • אם ניתנו מספר צווי מאסר נגד אותו חייב לתקופות מצטברות של יותר מ-30 יום, ישוחרר החייב ממאסר כעבור 30 יום, ורק כעבור 30 ימים נוספים ייאסר שוב להשלמת יתרת תקופת המאסר.
 • לשוטר המבצע את צו המאסר יש סמכות להיכנס לכל מקום שיש לו חשד סביר שהחייב נמצא בו ואף להשתמש בכוח סביר כדי להיכנס לאותו מקום, אם המחזיק במקום מסרב לאפשר לו להיכנס, ובתנאי שלא יסכן חיי אדם.
 • לשוטר המבצע את צו המאסר יש סמכות לתפוס כל חפץ שברשות החייב שבאמצעותו עלול החייב לפגוע בעצמו או באחרים. לשוטר יש סמכות לבצע חיפוש על גופו ובכליו של החייב לצורך מציאת חפץ כזה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים