הקדמה:

נפגעי/ות עבירות מין ועבירות הטרדה מינית זכאי/ות לבחור את מין החוקר, אשר יחקור אותם/ן
על המשטרה לכבד את בקשת נפגע/ת העבירה, מלבד מקרים חריגים המפורטים בדף זה


נפגעי/ות עבירות מין ועבירות הטרדה מינית זכאי/ות לבחור את מין החוקר, אשר יחקור אותם/ן.

דוגמה
בחורה שעברה הטרדה מינית רשאית לבקש להיחקר על-ידי חוקרת ולא על-ידי חוקר, וכן היא רשאית לבקש להיחקר דווקא על-ידי חוקר ולא על-ידי חוקרת.
דוגמה
אדם שנפל קורבן לעבירת אונס, רשאי לבקש להיחקר על-ידי חוקר ולא על-ידי חוקרת, וכן הוא רשאי לבקש להיחקר דווקא על-ידי חוקרת ולא על-ידי חוקר.
 • למרות זאת במקרים שלא ניתן להיעתר לבקשתו של נפגע העבירה או במקרים שהחוקר האחראי על החקירה סבור כי היענות לבקשתו של נפגע העבירה תפגע בחקירה, ניתן לחקור אותו על-ידי חוקר שאינו בן המין שהתבקש על-ידי נפגע העבירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • בתחילת החקירה יודיע החוקר לנפגע/ת עבירת המין על זכותו/ה לבחור אם להיחקר על-ידי חוקר או על-ידי חוקרת.
 • על הגוף החוקר (המשטרה) להיענות לבקשה של נפגע/ת העבירה.

חקירה על-ידי חוקר שאינו בן המין שביקש נפגע העבירה

 • למרות האמור לעיל, מותר למשטרה שלא להיענות לבקשת הנפגע בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. כאשר הקצין הממונה סבור כי בשל טעמים מיוחדים, לא ניתן להיענות לבקשה.
  2. כאשר החוקר האחראי על חקירת העבירה סבור כי בשל טעמים מיוחדים, היענות לבקשת הנפגע עשויה לפגוע בחקירה, ובשל דחיפות העניין, לא ניתן לקבל את עמדתו של הקצין הממונה.
 • במקרים אלה יש לרשום בכתב את הטעמים שבגינם לא נעתרו לבקשת נפגע/ת העבירה.
 • במקרים אלה ייחקר/תיחקר נפגע/ת העבירה בנוכחות שוטר/ת או עובד/ת של הגוף החוקר מהמין שביקש/ה הנפגע/ת כי יחקור אותו/ה, אם אותו/ה שוטר/ת או עובד/ת נוכח/ת באותה עת במקום החקירה, ונפגע/ת העבירה מעוניין/ת בכך.

חשוב לדעת

 • תיקון מס' 11 לחוק נפגעי עבירה, שהעניק את הזכות הנ"ל לנפגעי עבירת מין, ייכנס לתקופו רק בינואר 2018. למרות זאת, קובע התיקון לחוק, כי עד למועד זה, על כל גוף חוקר לפעול בהתאם להוראות החוק, ככל הניתן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים