נפגעי/ות עבירות מין ועבירות הטרדה מינית זכאי/ות לבחור את מין החוקר, אשר יחקור אותם/ן
על המשטרה לכבד את בקשת נפגע/ת העבירה, מלבד מקרים חריגים המפורטים בדף זה
למידע נוסף ראו מידע לנפגעי עבירה באתר פרקליטות המדינה


נפגעי/ות עבירות מין ועבירות הטרדה מינית זכאי/ות לבחור את מין החוקר, אשר יחקור אותם/ן.

דוגמה
בחורה שעברה הטרדה מינית רשאית לבקש להיחקר על-ידי חוקרת ולא על-ידי חוקר, וכן היא רשאית לבקש להיחקר דווקא על-ידי חוקר ולא על-ידי חוקרת.
דוגמה
אדם שנפל קורבן לעבירת אונס, רשאי לבקש להיחקר על-ידי חוקר ולא על-ידי חוקרת, וכן הוא רשאי לבקש להיחקר דווקא על-ידי חוקרת ולא על-ידי חוקר.
  • למרות זאת במקרים שלא ניתן להיעתר לבקשתו של נפגע העבירה או במקרים שהחוקר האחראי על החקירה סבור כי היענות לבקשתו של נפגע העבירה תפגע בחקירה, ניתן לחקור אותו על-ידי חוקר שאינו בן המין שהתבקש על-ידי נפגע העבירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בתחילת החקירה יודיע החוקר לנפגע/ת עבירת המין על זכותו/ה לבחור אם להיחקר על-ידי חוקר או על-ידי חוקרת.
  • על הגוף החוקר (המשטרה) להיענות לבקשה של נפגע/ת העבירה.

חקירה על-ידי חוקר שאינו בן המין שביקש נפגע העבירה

  • למרות האמור לעיל, מותר למשטרה שלא להיענות לבקשת הנפגע בכל אחד מהמקרים הבאים:
    • כאשר הקצין הממונה סבור כי בשל טעמים מיוחדים, לא ניתן להיענות לבקשה.
    • כאשר החוקר האחראי על החקירה סבור כי בשל טעמים מיוחדים, היענות לבקשת הנפגע עלולה לפגוע בחקירה, ובשל דחיפות העניין, לא ניתן לקבל את עמדתו של הקצין הממונה.
  • במקרים אלה יש לרשום בכתב את הטעמים שבגינם לא נעתרו לבקשת נפגע/ת העבירה.
  • במקרים אלה ייחקר/תיחקר נפגע/ת העבירה בנוכחות שוטר/ת או עובד/ת של הגוף החוקר מהמין שביקש/ה הנפגע/ת כי יחקור אותו/ה, אם אותו/ה שוטר/ת או עובד/ת נוכח/ת באותה עת במקום החקירה, ונפגע/ת העבירה מעוניין/ת בכך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים